Hjärupslundsskolan den lärande skolan

Vi gläds mycket åt att eleverna på Hjärupslundsskolan når långt i sin kunskapsutveckling. Skolan når över tid genomgående mycket höga resultat. Vi har inte längre möjlighet att jämföra resultat med hänsyn taget till föräldrars utbildningsnivå och elevsammansättning (Salsa).

2021 når både meritvärde och gymnasiebehörighet högre nivåer än tidigare år. Det genomsnittliga meritvärdet är 261,5 poäng. Behörighet till gymnasiet är på drygt 98%. De arbetssätt som skolan använt under pandemin har inte påverkat skolresultaten negativt. Skolan är mycket nöjd över det arbete lärare och elever lagt för att nå dessa resultat.

Vi ser att flickor över tid tenderar att nå högre meritvärde än pojkar men att pojkar detta år når högst. Skolan behöver fortsatt se över arbetssätt för detta jämnas ut. Vad gäller behörighet till gymnasiet ser vi att det är små skillnader mellan pojkar och flickor.

Sedan 2011 genomförs trivselenkät för elever i åk 8. Vi ser att den tidigare nedåtgående trenden har vänt resultaten ökat på många av frågeställningarna. Vi ser ett fortsatt behov med att arbeta med att stimulera elevers nyfikenhet och deras upplevelse av att varav delaktiga i planering.

Året i siffror och ord – kunskaper 2021

Elevenkät åk 8