Hur gör man en park?

Foto Karl Andersson

När man ska anlägga en park krävs det lite mer planering än när man ska ordna om i trädgården. 

För att kommunen ska spendera pengar på ett projekt krävs det att kommuninvånarna har behovet av det. När beslutet att gå vidare med projektet väl är fattat av politikerna påbörjas upphandlingsprocessen av konsulten, det vill säga det företag som ska rita parken. För detta tas ett upphandlingsunderlag fram och i det beskrivs vad parken ska innehålla och vilka funktioner den ska fylla.

När en konsult har valts ut och fått uppdraget börjar projektgruppen (bestående av konsulter och tjänstemän från kommunen) genom möten, inspirationsbilder och skisser utforma parken. I många fall har man redan en park att ta hänsyn till när man startar upp ett projekt, men i detta fallet hade vi en platt och tom åker att jobba med. Arbetet med utformningen av parken mynnar ut i ett gestaltningsprogram. Här hittar du gestaltningsprogrammet som är framtaget för den här parken.

Tor Nitzelius park, Alnarp. Foto Kerstin Jensen Tor Nitzelius park, Alnarp. Foto Kerstin Jensen

Med det arbetet i ryggen vill vi möta er medborgare och höra vad ni har att säga om parken. Detta kommer vi framförallt göra genom informationsmötet den 27:e augusti (Information om mötet hittar du här).

Ungefär samtidigt börjar vi med detaljprojekteringen av gång- och cykelvägarna. Där beskrivs i detalj hur alla olika beståndsdelar ska byggas för att man ska nå fram till den bild man fått i gestaltningsprogrammet. Till exempel gör man ritningar med höjder, lutningar och tjocklekar på de olika ytorna.

Anläggningsskedet Foto Karl Andersson Anläggningsskedet Foto Karl Andersson

Med hjälp av de dokumenten görs sedan en upphandling av en entreprenör. Entreprenören är det företag som ska anlägga exempelvis gång- och cykelvägarna. När man väl har bestämt vilken entreprenör som passar bäst kan man börja bygga. Då parken är så pass stor kommer den anläggas i etapper över flera år, och då träd och buskar är känsliga för slitage då de är unga kommer vi vänta med att anlägga några aktivitetsytor (exempelvis lekplatsen)  till efter några år. När parken väl är färdiganlagd går skötseln av parken över på våra vanliga driftsentreprenörer.