Att ta hand om regnvattnet

Dagvattendamm Alnarpsparken. Foto Kerstin Jensen

Allt eftersom vi bygger ut och anlägger så kallade hårdgjorda ytor (det vill säga asfalts-, betong- och stenytor) ökar vi problemet med regnvattnet, eller dagvattnet som det heter i facktermer. 

Ökade översvämningar beror till stor del på att man på många ställen på privat, kommunal och statlig mark har gjort det omöjligt för vattnet att ta sig ner i marken. När brunnarna får ta hand om allt mer regnvatten skjuts problemet över på dagvattenledningarna  och i slutändan reningsverken. En effekt förutom översvämningar kan vara att reningsverken tvingas öppna portarna och släppa igenom regn- och avloppsvatten orenat till våra vattendrag, sjöar och havet.

Med detta som bakgrund har man börjat arbeta mer med öppna dagvattenlösningar där man tar hand om regnvattnet i diken och dammar så att det fördröjs. Detta gör så att reningsverken inte behöver ta emot så stora mängder direkt, samtidigt som det renar vattnet. I Hjärups Park kommer vi ha två stora dammar som förutom att vara en prydnad för parken fyller denna funktion. Kring dammarna ordnas det så att eventuella översvämningar styrs till platser som inte skadas av tillfälligt stående vatten. Dagvattnet från de områden som ska byggas norr om parken ska ledas bort till dammarna där det fördröjs innan det leds vidare.

Dagvattendammarna är också tänkta att fungera som en mötesplats där man till exempel kan håva, mata ankorna, sola och segla med vassbåtar. För att göra dammarna säkra samtidigt som de är tillgängliga kommer de anläggas med flacka slänter och avsatser så att det är lätt att ta sig upp igen om olyckan skulle vara framme.