Första skoptagen

Gång- och cykelväg Foto Karl Andersson

Arbetet på Hjärups park – etapp 1 är nu påbörjat. Etapp 1 består av gång- och cykelvägar, den östra dammen, och det östra parkområdet som dammen ligger i, närmst Uppåkravallen. 

Anläggningsarbetet utförs av Peab Anläggning AB som har etablerat sig vid Ämnesvägens slut. De har redan färdigställt VA-arbete vid Hjärupslundsskolans sydvästra hörn med anslutning ner mot Vångavägen. För närvarande anlägger de gång- och cykelbanan österut som slutligen ska ansluta till den befintliga gång och cykelvägen utanför Uppåkravallen. Det kommer även att anläggas en gång- och cykelväg nerifrån den östra vändplatsen på Slättvägen som ska ansluta upp till den andra vägen i norr. Gång och cykelvägarna ska vara klara i höst så att man lättare kan ta sig till och från Uppåkravallen.

Överbyggnad gång- och cykelväg

Dammen, som bland annat ska hantera dagvattnet internt från parken, från Uppåkravallen och Uppåkraskolan samt det nya exploateringsområdet norr därom, har också påbörjats. I höst kommer den vara redo att ta emot vattnet, men den färdigställs först under höst/vinter 2016-2017. Då kommer även planteringarna att utföras, grusgångar anläggas och bron över dammen monteras. Den framtida pulkabacken ligger egentligen i etapp 2 men även den kommer påbörjas. Det beror på att vi bygger upp den med massor från både den östra och den västra dammen.

Entreprenaden påbörjades med etablering redan vecka 25 och kommer hålla på fram till december. Från projektledningens sida känns det fantastiskt att vara igång!