Nu fortsätter utbyggnaden av Hjärups park och nya bostadsområdet

Översiktsbild över Hjärup Nordost 3, rödmarkering och sista delen av Hjärups park, gulmarkering

Nu är det äntligen dags för projekten Hjärup nordost 3 med fortsatt bostadsutbyggnad och Hjärups park att anläggas. De två projekten har slagits samman för att utföras i samma entreprenad och beräknas vara färdiga för slutbesiktning i juli 2021.

De kommande månaderna kommer att bestå av byggaktiviteter på de berörda ytorna och byggmaskiner kommer att behöva korsa gång- och cykelvägen som går mellan Hjärupslundsskolan och Uppåkraskolan, utmed Hjärups park. Entreprenören kommer att markera ut berörda korsningspunkter med skyltar som påvisar byggtrafik. Som gång- och cykeltrafikant får man vara extra observant då framkomligheten under en period kan komma att försämras.

Hjärups park Foto:Therese Grönvall Hjärups park Foto:Therese Grönvall

Mer information om vad som planeras inom bostadsetappen Hjärups nordost 3 går att läsa här. I stora drag kommer entreprenören att förbereda gatunätet genom att anlägga byggator samt förlägga VA-ledningar och el till framtida bostäder och gatubelysning.

Vad gäller Hjärups park kommer denna sista etapp att inhysa flera olika anläggningar såsom hundrastplats, pulkabacke, dagvattendamm, lekplats och utegym. Flera större planteringar kommer att anläggas och en variation av fristående träd kommer att planteras. Utöver detta kommer även grusgångarna i hela Hjärups park att belysas.

Arbetet utförs i samarbete med VBA Syd AB. Ansvarig projektledare är Mathilda Jägryd på Tekniska avdelningen, Staffanstorps kommun,
046-25 11 00