Skolan som strävar efter att synliggöra alla elever!

Skolbarn Foto: Staffanstorps kommun

Hjärups skola- här går kunskap och glädje hand i hand

På Hjärups skola går cirka 470 elever från förskoleklass till årskurs 6. En stor del av eleverna går även på fritidshemmen.

Skolan strävar efter att alla elever utvecklas i sin takt. Detta sker både genom att eleverna blir sedda och bekräftade men också genom att de äldre eleverna får ta ansvar för att göra en bra skola. Genom detta vill vi skapa en bra vi-känsla där de yngre eleverna upplever att de äldre eleverna blir resurser för både trygghet och kunskaper.

För att alla elever ska bli sedda som individer har vi självständiga arbetslag- team, med elever och personal. På så sätt skapas en närhet mellan pedagoger och elever där pedagogerna har en helhetssyn på eleven under hela skoldagen, oavsett om det är skoltid eller fritidshemstid. Varje team består av en processledare som leder teamet, grundskollärare, fritidspedagoger, ev resurspedagoger. Skolan har fördelat ut praktiskestetiska lärare i varje team samt skolbibliotekarie. Detta gör att varje team är komplett med olika professioner samlat runt eleverna.

Skolan bedriver rådsverksamhet där eleverna får vara med och uttrycka idéer, åsikter samt verkställa tankar och projekt som de önskar driva. Till varje råd finns pedagog kopplad som stöttar eleverna i deras arbete.

Skolbyggnaden är estetiskt tilltalande med ljusa och luftiga lokaler. Vi har en levande matematik- och teknikverkstad, som stimulerar elevernas matematiska och kreativa utveckling. Vårt skolbibliotek är välbesökt av eleverna och fyllt med böcker som inspirerar till läsning. Båda lokalerna ligger centralt i skolhuset.

På skolan har vi utefritidpedagoger som arbetar tillsammans med eleverna för att öka aktivitet, rörelse, lekar etc på skolan. De arbetar både med rastaktiviteter, rastråd, trygghetstam och tillsammans med pedagoger under skoldagen. Utefritidspedagogerna har aktiviteter från 7.30-15.45 varje dag.

 

 

Hoppa till navigering