Föräldrainflytande

Riktlinjer för föräldraråd i förskola och skola för Staffanstorps kommun

Föräldraråden utgör en del i ett lokalt informations- och dialogsystem som finns för föräldrarna i Staffanstorps skolor och förskolor i enlighet med gällande styrdokument. Syftet med föräldraråd är att rektor/förskolechef dels skall ge föräldrarna direktinformation om verksamheten inom enheten, dels höra föräldrarnas synpunkter inför vissa beslut. Inga ärenden som regleras genom särskild lagstiftning eller myndighetsutövning mot enskild kan behandlas.

 

För samtliga resultatenheter gäller följande;

 1. Inom varje resultatenhet skall det finnas ett föräldraråd.
 2. I föräldrarådet bör resultatenhetens alla verksamheter vara representerade.
 3. Av praktiska skäl, bör antalet ledamöter inte vara för stort. Minst hälften av representanterna skall dock utgöras av föräldrar. Övriga ledamöter är rektor/förskolechef och representanter för personalen på enheten.
 4. Behörig att ingå i föräldrarådet är:
  • föräldrar till barn som är inskrivna i barnomsorgen eller skolan
  • den som har sin anställning förlagd till enheten.
 5. Representanter för föräldrar utses genom val på lämpligt sätt så att intentionerna under punkt 2 tillgodoses. Representanter för personalen utses av rektor/förskolechef.
 6. Skolans elever skall från årskurs 4 vara representerade i verksamhetsrådet. Detta skall ske genom att minst två elever adjungeras till föräldrarådet.
 7. Dessa utses av skolans elevråd.
 8. Föräldrarådets ledamöter väljs för en tid av två år på sådant sätt att halva antalet ledamöter väljs varje år.
 9. Ordförande i föräldrarådet är rektor/förskolechef.
 10. Föräldrarådet skall sammanträda minst tre gånger per år eller i övrigt då minst 1/3 av rådets ledamöter så önskar.
 11. Kallelser med dagordning skall vara föräldrarådets ledamöter tillhanda senast en vecka innan mötet.
 12. Dagordningen bör alltid ta upp följande punkter:
  • Miljö – yttre och inre
  • Skolans arbete med normer och värden enligt mål och riktlinjer i läroplanerna
  • Elevrådet (skolverksamhet)
  • Verksamhet/planering fram till nästa föräldraråd och i övrigt förändringar av större betydelse
  • Ekonomi
  • Övrigt
 13. Minnesanteckningar skall föras på varje sammanträde med föräldrarådet. Dessa skall vara tillgängliga för samtliga föräldrar och personal inom resultatenheten via enhetens hemsida senast 14 dagar efter mötet samt delges utbildningskontorets strateg med ansvar för verksamhetsformer.

 

Skolrådsprotokoll

Skolrådsprotokoll_190925

Skolrådsprotokoll_180925

Skolrådsprotokoll 180513

Skolrådsprotokoll 170919

Skolrådsprotokoll 170710

Skolrådsprotokoll_160928

Skolrådsprotokoll_160216

Skolrådsprotokoll_151110

Skolrådsprotokoll_151005

Skolrådsprotokoll_150504

Skolrådsprotokoll_150210

Skolrådsprotokoll_140320

Skolrådsprotokoll_140210

Skolrådsprotokoll_140129

Hoppa till navigering