Rådsverksamhet

För att stärka elevernas inflytande och medbestämmande har varje klass ett klassråd som har möte regelbundet. Varje fritidshem har ett fritidsråd med representanter från de olika klasserna. Utöver klassråden och fritidsråden har skolan några skolövergripande råd.

Biblioteksrådet arbetar lässtimulerande och är ett bollplank till vår skolbibliotekarie.

Kamratrådet arbetar förebyggande mot kränkningar och mobbning.

Elevrådet åk 4-6 är rektorns bollplank och eleverna som är med i rådet presenterar skolan för t ex politiker, föräldrar och håller i skolavslutningar.

Hoppa till navigering