God man och förvaltare

Händer bildar hjärta i sanden Foto: Nuwandalice by flickr.com

Staffanstorps kommun samverkar tillsammans med Burlöv, Lomma och Kävlinges kommuner i en gemensam organisation för handläggning av överförmyndarärenden. Lomma kommun är den kommun som sköter Staffanstorps kommuns god man och förvaltare.

God man

Ibland kan det finnas hinder för en person att själv tillvarata sina intressen. Då kan tingsrätten utse en god man. I god mans-uppdraget kan ingå att hjälpa dig att förvalta din egendom, delta i rättsförhandlingar och hjälpa dig att sörja för din person. God man kan förordas både för myndiga och omyndiga personer. Godmanskapet står under tillsyn av överförmyndare och länsstyrelsen.

Att bli god man

Är du intresserad av att bli god man är du välkommen att anmäla ditt intresse till överförmyndaren.

Blankett för intresseanmälan.pdfPDF

Förvaltare

För förvaltare gäller i stort sett samma regler som för god man. En förvaltare får inte anordnas om det visar sig vara tillräckligt att god man tillsätts. Den som får förvaltare förlorar bestämmanderätten över det som omfattas av förvaltarskapet, men behåller i övrigt sin rättsliga handlingsförmåga.

Förvaltarskapet kräver inte att du ger ditt samtycke. I ett läkarintyg eller annan utredning ska det framgå att du som huvudman, på grund av ditt hälsotillstånd, inte kan vårda dig och din egendom. Även om dessa förutsättningar finns får inte förvaltare anordnas om det visar sig vara tillräckligt att god man anordnas eller att huvudmannens behov kan tillgodoses på annat sätt.

Frågor om förvaltarskap handläggs av överförmyndaren och domstol enligt i stort sett samma mönster som vid anordnande av god man. En grundförutsättning för att förvaltare tillsätts är att du har ett hjälpbehov av samma slag som vid godmansskap, men att det inte anses tillräckligt att god man utses.

När ett ärende om förvaltarskap ska prövas, gäller som huvudregel att huvudmannen om möjligt ska höras muntligt i tingsrätten. Läkarintyg ska uppvisas. Om det inte är uppenbart obehövligt, ska yttrande inhämtas från make eller maka, närmaste släktingar, överförmyndaren och socialnämnden.

För förvaltarens redovisningsskyldighet till överförmyndaren gäller samma krav som för god man. Förvaltarskapet står under tillsyn av överförmyndare och länsstyrelsen.

Överförmyndaren

Överförmyndarens uppgift är att förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av rättsförluster. Det kan avse omyndiga eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk störning eller handikapp inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.
För den som har behov av hjälp medverkar överförmyndaren till att god man, förvaltare eller förmyndare utses. Överförmyndaren kontrollerar sedan att de utsedda personerna fullgör sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Kontakta överförmyndaren för ytterligare upplysningar.

Kontaktuppgifter:

Öppettider måndag, onsdag, och torsdag 8-16.30, tisdagar 8-18 och fredagar 8-15 under så kallade klämdagar kan öppettiderna var begränsade. Tel 040-641 10 00, e-post

Kontakt med överförmyndarhandläggare i Lomma

För dig som är God man finns blanketter på denna sida

Dataskyddsombud i Burlöv

Dataskyddsombud i Lomma

Dataskyddsombud i Kävlinge

Dataskyddsombud i Staffanstorp

 

Hoppa till navigering