Dataskyddsförordningen (GDPR)

Hur hanterar Staffanstorps kommun personuppgifter?

Precis som andra organisationer hanterar Staffanstorps kommun ett stort antal personuppgifter: namn, adresser och födelsedata är några exempel. Här får du veta hur vi handskas med personuppgifter, vilka bestämmelser som gäller och vilka rättigheter du som medborgare har när det gäller dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt identifierar en fysisk person som är i livet. Exempel är namn, adress, födelsedata och fastighetsinnehav. Även foton och ljudupptagningar kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Personuppgifter är för det mesta allmänna handlingar

Staffanstorps kommun kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. När personuppgifter kommer in till kommunen så anses de i regel vara allmänna handlingar och kan begäras ut.

Det finns särskilda regler för allmänna handlingar vad gäller bevarande (det som ska sparas) och gallring (det som ska raderas). För att kommunen ska kunna bevara eller gallra dina personuppgifter och annan information måste det finnas stöd för det i svensk lagstiftning, kommunal författning, eller i de kommunala nämndernas informationshanteringsplaner. För mer information om detta: kontakta kommunens arkivarie, kansli@staffanstorp.se.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempel är att samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera och kopiera.

Personuppgiftsansvarig

Det är Staffanstorps kommuns enskilda nämnder och styrelse som är personuppgiftsansvariga för den hantering av dina personuppgifter som sker inom kommunens respektive förvaltningar. Detta innebär att nämnderna och styrelsen har det yttersta ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och korrekt.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som kommunens nämnder och styrelse behandlar, liksom syftet med denna behandling. Du har även, i vissa förekommande fall, rätt att få felaktiga eller bristfälliga personuppgifter rättade eller raderade. En fullständig förteckning över samtliga personuppgiftsbehandlingar, ett så kallat registerutdrag, kan du få kostnadsfritt en gång om året.

Om du har frågor om varifrån dina personuppgifter har inhämtats eller vilka personuppgifter om dig som behandlas: vänligen kontakta Medborgarkontoret per telefon, 046-25 11 10, eller per e-mail, kommunen@staffanstorp.se.

Dataskyddsombud

Om du har frågor om behandlingen i förhållande till dataskyddsförordningen: kontakta Staffanstorps kommuns dataskyddsombud, Hillevi Ventura, dataskyddsombud@staffanstorp.se.

Den övergripande och viktigaste uppgiften för dataskyddsombudet är att övervaka att kommunens nämnder och styrelse följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att:

 • samla in information om hur den kommunala organisationen behandlar personuppgifter
 • kontrollera att den kommunala organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument
 • informera och ge råd inom den kommunala organisationen.

Dataskyddsombudet ska också:

 • ge råd om konsekvensbedömningar
 • vara kontaktperson för Datainspektionen
 • vara kontaktperson för de registrerade och för personalen inom den kommunala organisationen
 • samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner.

Varför behöver vi dina personuppgifter?

Staffanstorps kommun behöver dina personuppgifter för att kunna handlägga ditt ärende, svara på en förfrågan eller hjälpa dig med något annat. När du lämnar in en ansökan om förskoleplats, boendeparkering, bygglov, bistånd, äldreboende eller annat måste kommunen kunna identifiera att du verkligen är du.

Staffanstorps kommun kommer inte att behandla dina personuppgifter om det inte finns en väl motiverad anledning till att göra det.

Varför får vi behandla dina personuppgifter?

När det är kommunens skyldighet att enligt lag erbjuda möjligheten till vissa tjänster – exempelvis skola och socialtjänst – har kommunen rätt att behandla personuppgifter om dig för att uppfylla lagens krav.

Vid all myndighetsutövning har kommunen rätt att hantera dina personuppgifter.

Vissa tjänster kan kommunen erbjuda trots att det inte finns ett särskilt lagkrav. När du väljer att ta del av de tjänsterna får kommunen behandla dina personuppgifter för att uppfylla ett så kallat allmänt intresse. Exempel kan vara att bedriva bibliotek eller simhallar.

När du har ett avtal med kommunen får kommunen hantera dina personuppgifter för att fullgöra avtalet.

Hur har vi fått in dina personuppgifter?

I de flesta fall har du själv lämnat in personuppgifter för att kommunen ska kunna hantera ett ärende åt dig. Kommunen kan också få in personuppgifter från andra myndigheter eller föreningar.

Om du har frågor om varifrån dina personuppgifter har inhämtats eller vilka personuppgifter om dig som behandlas: vänligen kontakta Medborgarkontoret per telefon, 046-25 11 10, eller per e-mail, kommunen@staffanstorp.se.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Det är bara de medarbetare i kommunen som behöver ta del av dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter som får ta del av dina personuppgifter. Beroende på vad det gäller kan detta vara handläggare, IT-tekniker, administrativ personal, rektorer, lärare, bibliotekarier, arkivarie, eller någon av kommunens leverantörer.

Hur länge sparar Staffanstorps kommun dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas av kommunen tills dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för kommunen avseende arkivföring.

Personuppgifter som kommer in till kommunen blir i regel allmänna handlingar. Därför får kommunen inte gallra eller spara uppgifter hur som helst. Om du har frågor om detta: kontakta kommunens arkivarie, kansli@staffanstorp.se.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »