Överklaga beslut

Beslut. Foto: Pixabay.com

Du kan överklaga de beslut som kommunen tagit. Det gör du genom förvaltningsbesvär (är klagomål från en privatperson som har drabbats av ett beslut som kommunen fattat) eller laglighetsprövning (är en kontroll över lagligheten i kommunens beslut). En överklagan ska alltid vara skriftlig.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning innebär en kontroll av beslutets giltighet. Alla beslut som fattas med stöd av kommunallagen överklagas med laglighetsprövning enligt kommunallagens 10:e kapitel. Förvaltningsrätten kan upphäva eller godkänna beslutet men inte ändra det.

Vem kan överklaga?

Alla som är medborgare i kommunen kan överklaga de beslut som fattas med laglighetsprövning. Beslutet behöver inte angå dig direkt, du kan överklaga ändå.

När, hur och till vem överklagar man?

Överklagandet ska ske skriftligt och skickas direkt till förvaltningsrätten i Malmö. Du ska berätta vilket beslut som du överklagar och du också ange de skäl som du stödjer ditt överklagande på.

Överklagandet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag Staffanstorps kommun tillkännagav det justerade protokollet via anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Vart skickar jag överklagandet?

Överklagandet ska skickas in till Förvaltningsrätten i Malmö, Box 4522, 203 20 Malmö.

Förvaltningsbesvär

Reglerna om att överklaga finns i förvaltningslagen. Den överprövande instansen, vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten, prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.

Vem får överklaga förvaltningsbesvär?

Endast den person som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut genom förvaltningsbesvär.

När, hur och till vem överklagar man

Överklagandet ska vara skriftligt och ställas till den överprövande instansen och lämnas in till den myndighet inom kommunen som har fattat beslutet.

Överklagandet ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor från det att den person som vill klaga fick ta del av beslutet. Om överklagandet har kommit in i rätt tid skickar kommunen det till den överprövande instansen.

Bedömer kommunen att överklagandet har kommit in för sent fattar kommunen ett beslut att avvisa överklagandet. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.

Om beslutet kan överklagas är kommunen skyldig att skicka med upplysningar om hur beslutet kan överklagas till den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot.

 

Hoppa till navigering

 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »