Medborgarundersökning

Folksamling. Foto: Pixabay.com

Resultatet av Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning 2020  är klart. I undersökningen får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18-84 år tillfrågades och av dessa besvarade 46 procent enkäten. År 2019 var det 44 procent som besvarade enkäten.

medborgarundersökningen betygsätter kommunens invånare följande tre områden: kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter och medborgarnas inflytande i sin kommun.

De övergripande resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex, vilket kan variera mellan 0 och 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett sin kommun. 

Undersökningen genomfördes under hösten 2020. Den förra medborgarundersökningen genomfördes 2019.

Medborgarna om Staffanstorps kommun som en plats att bo och leva på

  • Betygsindexet är oförändrat högt 64 (2019: 62). Genomsnittet i 100 andra kommuners mätningar är 60.

Hög rekommendation

  • 68 procent (2019: 68 procent) av de svarande kan rekommendera sina vänner och bekanta att flytta till Staffanstorp. Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet 64.

Medborgarna om Staffanstorps kommuns verksamheter

  • Betygsindexet blev oförändrat 60 (2019: 58). Genomsnittet i 100 kommuners mätningar är 55.
  • De högsta värdena har liksom tidigare år Räddningstjänsten och Vatten och avlopp samt Förskola.
  • Sammanfattningsvis har Staffanstorps kommun en stabil kvalitet i sina verksamheter och tjänsteproduktion över tid. Detta trots coronapandemin och i jämförelse med andra kommuner, ett lågt skattetryck.

Medborgarna om inflytandet i Staffanstorps kommun

  • Betygsindexet blev 42 (2019: 43) medan genomsnittet i de 100 kommunerna är 30 (2019: 39). Här är det Information, Kontakt och Förtroendesom fått högst betyg.

 

 

 

Hoppa till navigering