Kontakt & Synpunkter

Kontaktpersoner

Verksamhet Namn och e-post Telefon 046-
Telefonservice Växel kl. 8-17
vardagar måndag-fredag
25 11 00
Medborgarkontor Medborgarkontor 25 11 10
Kommunen Kansliet 25 12 42
25 12 21
Kansliet Bianca Mogren
Registrator
25 12 21
Kansliet Vesna Casitovski
Nämndsekreterare/Teamledare
25 12 78
Ledning Ingalill Hellberg
Kommundirektör
/kommunchef
25 12 44
Ledning Bo Gertsson
Utvecklingschef
25 12 40
Ledning Ann Rosell
Personalchef
25 14 49
Ledning Cecilia Jansson
Ekonomichef
25 12 29
Ledning Roger Gustafsson
Räddningschef
25 14 01
Ledning Cecilia Svensson
Socialchef
25 11 34
Ledning Pontus Borgstrand
Stadsbyggnadschef
287 17 91
Ledning Stina Hansson
Utbildningschef
25 12 13
Ledning Vakant
Chef för Medborgarservice
25 11 00
Kommunikation Johanna Liwenborg
Kommunikationsansvarig
25 16 81
Utbildningskontor Stina Hansson
Utbildningschef
25 12 13
Utbildningskontor Maria Kvist
Utbildningsstrateg
25 12 17
Utbildningskontor Gustav Hultqvist
Utbildningssamordnare
25 12 92
Utbildningskontor Anne Björcke
Utbildningsstrateg
25 12 88
Utbildningskontor Eva Mellberg
Utbildningsstrateg, förskola
25 13 10
Utbildningskontor Anja Ritzau
Utbildningsstrateg
25 12 19
Kultur och fritid Mats Schöld
Kultur- och fritidschef
25 12 18
Kultur och fritid Eva Åkesson
Kultursamordnare
25 12 66
Kultur och fritid
Utbildningskontor
Maria Björk Ohlin
Handläggare
25 12 89
Vård och omsorg Ingela Löfberg
Vård och omsorgschef
25 12 24
Vård och omsorg Anita Enqvist
Enhetschef, Myndighet Vård & omsorg
25 12 16
Vård och omsorg Susanne Bäckström
Enhetschef, Myndighet Vård & omsorg
25 12 10
Vård och omsorg Ola Bentzén
Enhetschef, Rehab
25 12 79
Vård och omsorg Margaret Fritz
Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
25 12 14
Vård och omsorg Anna Natzén
Vårdplanerare
25 15 69
Vård och omsorg Medelpunkten
Samordnare
25 12 99
Vård och omsorg Pia Williams
Anhörigverksamhet,
färdtjänstfrågor
25 12 23
Vård och omsorg Susanne Bresby
Demenssjuksköterska
25 12 09
Vård och omsorg Ingela Millnor
Avgiftshandläggare
25 12 26
Arkivet Ons 8-12 tor-fre 8-17, stängt 12-13. Övrig tid enl. ök. e-post 25 12 27
Stadsbyggnad Thomas Lexén
Stadsarkitekt/
Plan- och exploateringschef
25 13 27
Stadsbyggnad Charlotte Leander
Miljö- och byggchef
25 12 76
Stadsbyggnad Cerne Jönsson
Geo-info chef
25 14 20
Stadsbyggnad Peter Norlander
Teknisk chef
287 17 90
Räddningstjänsten Roger Gustafsson
Räddningstjänstchef
25 14 01
Individ- och familjeomsorg Anneli Nilsson
Chef Individ- och familjeomsorgen
287 17 70
Individ- och familjeomsorg Sociala jouren
Akuta sociala problem
utanför ordinarie öppettider
        112
Individ- och familjeomsorg Ekonomiskt stöd
torsdag kl. 15-15.45,
övriga vardagar kl. 10-10.45
25 11 00
Stab Henrik Lethin
Stabschef
25 12 39
Politik Christian Sonesson
Kommunstyrelsens ordförande
0709-35 12 32
Politik Pierre Sjöström
Kommunalråd opposition
25 12 08
Näringslivsbolag Annika Wallin Jalgén
VD  Business Port
0709-35 00 99

Vi har ingen digital sökbar ”telefonkatalog” på vår webbplats, (önskar vi hade det), söker du en person ring 046-25 11 00. Vi har heller inga förvaltningar utan verksamhetsområden som till exempel Vård och omsorg eller Individ- och familjeomsorg.

E-postadresser

E-postadresser till tjänstmän följer generell epoststandard förnamn.efternamn@staffanstorp.se utan landsegna tecken såsom å, ä och ö.

E-postadresser till förtroendevalda hittar du under Politik.

Fakturaadress:

Staffanstorps kommun, Fakturaenheten, ref.nr (referensnr från verksamhet), Box 2, 245 21 Staffanstorp

Hjälp oss att bli ännu bättre!

Illustration för kontaktVill du göra en felanmälan? Kanske har du synpunkter på kommunens service eller tjänster? Det vill vi gärna ha reda på. Dina synpunkter är värdefulla för oss och de hjälper oss att utveckla och förbättra kommunens verksamhet.

Du kan skicka beröm eller klagomål, felanmäla och komma med förslag till förbättringar. Du kan också ställa frågor till våra verksamheter.

Alla inkomna synpunkter, frågor med mera registreras och följs upp. Även dina uppgifter registreras i vårt datasystem och blir därmed en offentlig (tillgänglig för alla) handling. Förutom de ärenden som är sekretess.

Lämna din synpunkt här>>

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

38 kommentarer till Kontakt

 1. Sitter och jämför hur många prov eleverna får ha i veckan med andra kommuner. I Lund, som är en seriös kommun så har man antistress regler som tillåter max 2 prov i veckan, detta gör att lärarna måste planera sitt arbete. På Balders skolan bryr man sig inte om att ge eleverna samma föresättningar att läsa inför prov, där tillåter man 4 prov i veckan. I Lund måste man informera minst 2 veckor innan ett prov. På Balders skolan har man tur om de får en vecka, idag fick de reda på vad de ska ha på båda proven på torsdag. I förra läsåret flyttade man 100% av proven, inte ett enda skrevs enligt det man skickade ut med Vklass.
  Jag vill att politikerna tar sitt ansvar och gör som Lund, sätter regler som skolan måste följa. Dålig planering är ingen ursäkt för skolan. Elever i Staffanstorp ska ha samma förutsättningar som våra grannkommuner.

  1. Hej Björn, alla elever har rätt till en rimlig arbetsbelastning och en god framförhållning. I det enskilda ärendet kommer en av skolledarna på Baldersskolan att återkomma till dig.
   Vad det gäller gemensamma riktlinjer kommer vi att diskutera frågan på vår skolledarträff och sedan är även Nino Vidovic (ordförande i Barn- och utbildningsnämnden) informerad.

   Med vänliga hälsningar
   Anja Ritzau
   Utbildningsstrateg

 2. På gång/cykelvägen till Lund så står de 2 första lamporna i skuggan av träden….det är väldigt mörkt här på grund av detta.
  Jag bad er för 1 år sedan att beskära trädkronorna,hoppas att ni kanske har tid i år!

 3. Jag undrar om inte Svedala, Staffanstorp, Lund, Vellinge, Trelleborg och Malmö Kommuner kan investera i snabbförbindelser mellan orterna belägen längsmed den nu omarbetade E6an och andra relevanta sträckningar..

  Genom att göra som i Holland, skulle vi i södra Sverige på sikt kunna popularisera cyklingen som alternativ till buss och bil – förutsatt att korttidsrutter som är dragna den mest rationella vägen mellan två orter- utnyttjas.

  Idag tar det tex mig ca 60 minuter att cykla mellan Trelleborg till Vellinge, pga alla omvägar som byavägarna innebär. Rationellt draget, skulle denna tid säkert kunna nästan halveras, för de med bättre kondis än mig, om separata skyddade rutter anordnades mellan våra två orter.

  Med tanke på de ekologiska besparingarna och den hotande klimatförändringen lever vi i tider när cykling borde uppmuntras mer än bilåkande, även om jag själv tillhör bilägarna.

  Jag vill uppmana er att kontakta syd-sveriges kommuner och i synnerhet Trelleborg och Malmö i syfte att utreda, och genomdriva dessa förbättringar tillsammans med dessa, och därvid igångsätta ett regionalt långsiktigt arbete som liksom i Holland, kan leda till att cykeln åter får ställning som viktigt trafikfordon, och inte bara hänvisas till rekreation.

  MVH Dennis Mårtensson, Trelleborg

 4. Nu blev det nog fel. Hur motiverar ni att ni sänker hastigheten i Hjärup till 40 km/h längs med hela Väståkravägen/Banvallsvägen men samtidigt höjer den till 60 km/h utanför Trädgårdslunden? Det är fortfarande Väståkravägen och det det är området med flest barn per hus.
  Hur i hela världen motiverar ni det? Är allas liv inte lika mycket värda i Staffanstorps kommun?

  1. Hej Magnus,
   Ändringen av hastighetsgränserna är gjorda enligt Rätt fart i staden som är framtagen av Sveriges kommuner och landsting samt Trafikverket. Hastighetsgränserna sätts bl a med hänsyn tagen till gatans funktion och utformning, behov av framkomlighet och trafiksäkerhet. Väståkravägen har inga korsningspunkter med fotgängare och cyklister och har en utformning och funktion i vägnätet som gör att det är lämpligt med 60 km/h på vägen.

   Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör

   1. Hej Lisa,
    Det finns visst fotgängare som korsar Väståkrav. Inte minst de barn som dagligen korsar vägen på väg till skolan som på bor norra sidan om Väståkrav. Från Ämnesv och västerut finns ingen cykelbana, så många gående och cyklister går ute på Väståkrav på väg mot Jakriborg. Här finns ingen väggren och bilarna kör mycket nära de gående. Så om inte på hela sträckan bör ni sänka hastigheten från ämnesvägen och västerut till 40km/h. Det skulle även göra att barnen norr om vägen fick en säkrare skolväg.

 5. Två saker:
  Sidan https://staffanstorp.se/kommun-och-politik/sa-styrs-kommunen/forfattningssamling/ ger ett Server 500-fel

  Om man vill använda sig av Staffanstorps heraldiska vapen/logotyp i trycksak, finns det att ladda ner någonstans från hemsidan?

  1. Hej Ola!
   Tack för att du hjälper oss, vi har några sidor med serverfel som vi jobbar på att de ska komma upp på vår nya webbplats. Det är speciellt sidor med många bilagor.

   Vem som helst får inte använda kommunens logotyp därför finns den inte att ladda ner här. Till exempel kan entreprenörer som utför uppdrag åt kommunen få använda kommunens logotyp.
   Sponsorer kan också få använda logotypen om sponsorarrangemanget är positivt för Staffanstorps kommuns varumärke och när vi samverkar med andra kan logotypen användas.
   Vänligen Lisbeth Svensson, Staffanstorps kommun

 6. Hej!
  Jag har sökt information om sommarjobb för ungdomar för sommaren 2016 men kan inte finna någon sådan information. Tacksam för om ni meddelar vilka perioder som kommer att vara aktuella. Med vänlig hälsning, Annica

 7. Ska det bli ett avslut på vägarbetet vid Lagerlövsväg/Sockerbruksvägen?
  Övergångsstället skulle behöva justeras,vägen har ju gjorts smalare,men här vid 3-vägkorsningen är det farligt att vara fotgängare eftersom bilarna som kommer från Industrivägen eller Sockerbruksvägen inte uppfattar att trottoaren är bredare,och det har hänt att man som fotgängare får ta ett par steg bakåt för att inte bli påkörd!
  En annan sak,när kommer parkeringen på Lagerlövsväg att återställas?Det finns massor av byggmaterial och bodar kvar,men var arbetas det?P-platserna behövs!

 8. Var blev vår mysiga kyrka vägen,den är så opersonlig o kall att vi har ingen lust att gå in. Också stolarna katastrof, bänkarna lär vara undanstoppande någonstans.

  1. Hej Einar!
   Vi kan inte besvara din fråga då vi inte har någonting med kyrkorna i Staffanstorps kommun att göra. Vi ber dig därför kontakta Svenska kyrkan, S:t Staffans församling.
   Vänligen
   Johanna Liwenborg, Staffanstorps kommun

 9. Hej!
  Jag äger ett management bolag som bla. bokar artister och musiker. Jag hade väldigt gärna sett ett samarbete vid event och andra nöjes-tillfällen.
  Vem bör jag kontakta för denna fråga?
  Mvh Filip

  1. Hej Filip!
   Vi har ingen fast anställd tjänsteman som har hand om event och nöjen utan vi hjälps åt när evenemang planeras. Du kan skicka dina uppgifter till vår kultur och fritidschef: mats.schold@staffanstorp.se och till vår kultursekreterare: agneta.samefors@staffanstorp.se och till vår kommunikationsansvarige: johanna.liwenborg@staffanstorp.se.
   Vänligen Lisbeth Svensson, Staffanstorps kommun

 10. Angående alla parkerade bilar på Strindbergsväg,det finns ju massor (ett 40-tal)av tomma P-platser som är markerade privata…..Är det de boende i lägenheterna som inte vill parkera här?Släpp de fria,så kanske det blir bättre framkomlighet på gatan!

  1. Hej Eva,
   Kommunen äger inte marken som de privata parkeringsplatserna finns på och därför kan inte kommunen upplåta dessa för allmänheten.

   Lisa Callréus, Trafik- och exploateringsingenjör

   1. Kan ni inte prata med bostadsrättsföreningen?Det måste ju vara i deras intresse också…

 11. Hejsan!
  Vet riktigt inte vem man ska vända sig till men jag har en fråga gällande uthyrning av Villa till kommunen/ migrationsverket. Vill nämligen se om kommunen är intresserad av att hyra boende som används av tex ensamkommande barn och liknande. Svar uppskattas mvh Sadde

  1. Hej Sadde!
   Tack för din omtanke om socialtjänstens ansvarsområde. Just nu har vi inget sådant behov men du får gärna kontakta mig på telefon 046-2871770.

   Med vänliga hälsningar

   Anneli Nilsson
   Ifo chef

 12. Hej!

  Jag tycker det är intressant att läsa de olika artiklarna som rör Staffanstorp under rubriken ”STAFFANSTORP I MEDIA” på Staffanstorps kommuns startsida. Dock undrar jag hur urvalet av dessa artiklar sker, eftersom det under gårdagen publicerades en artikel med titeln ”Ökad tillgänglighet i Staffanstorp naturreservat efter tips från rådet för funktionshinderfrågor”. När man klickar på länken kommer man till Motala kommuns hemsida. Det Staffanstorp som denna artikel handlar om ligger alltså i Motala och har överhuvudtaget ingenting med Staffanstorps kommun att göra…

  Mvh Anna

  1. Hej Anna!
   Tack för din synpunkt. Staffanstorp i media sköts av ett leverantörssystem, jag har tagit bort just denna länkning till denna ”felaktiga” artikel, det tar dock lite tid innan den försvinner. Motala har tydligen ett område som heter Staffanstorp. Tyvärr kan vi inte styra denna filtrering som systemet gör utan jag tar bort dessa manuellt.
   Ha en trevlig dag
   Lisbeth Svensson, Staffanstorps kommun

 13. Hej. Jag har pluggat på distans genom Nacka kommun, där ni godkände mina studier. De sa när jag var klar med studierna att dom skicka betygen ner till min hem kommun där jag sedan skulle ta kontakt med er för att få tag på dem. så jag undrar bara vem det är man kontaktar för att få betygen skickade till mig?

  tack på förhand.

  1. Hej!
   Det är Nacka kommun som ska skriva ut betygen till dig eftersom de är huvudman för utbildningen. Du är välkommen att kontakta mig på mail: camilla.nilsson@staffanstorp.se om det skulle vara problem eller oklarheter.

   Vänligen Camilla Nilsson

 14. Hej! Jag vill veta vem /vilka som äger eller driver koloniträdgården i Hjärup som ligger mellan Rälsvägen, Griffelvägen och Prästkragevägen. Vem ringer man om man är intresserad av att hyra och ta hand om en kolonilott? Jag gick förbi och det såg ut att vara någon lott ledig. Hälsar Katrin Litsfeldt i Hjärup

  1. Hej Katrin
   Det är Tekniska enheten som har hand om området med odlingslotter i Hjärup.
   Om du är intresserad av att hyra en lott är du välkommen att kontakta Tekniska enheten.

   Vänligen
   Marie Schyllert

 15. Hej! Hur tänker kommunen nu när bussförbindelsen 130, försämras samtidigt som Hjärup byggs ut. Vi periferin har ingen nytta av att övriga bussar susar förbi på motorvägen.

  Med vänlig hälsning Lena Klevenborn

  1. Hej Lena!
   Linje 130 har enligt uppgift från Skånetrafiken förbättrats med fler antal avgångar vardagar från 67 stycken till 79 stycken efter skiftet i december 2014. Det kan ha varit mindre avgångar mellan 14-15, men det var ett fel i tidtababellen som nu ska vara rättat.

   Lisa Callréus, trafikingenjör, Staffanstorps kommun

 16. Hejsan Ingalill!

  Kommunen satte upp en övervakningsmodul som ska visa hastigheten här på Gamla Dalbyvägen. Under hela sommarn har denna mätare varit ur funktion. Ingen som helst mätning har varit i drift. Sedan undrar jag… tror ni bara att dessa otroligt höga hastigheter är enkelriktade, alltså från Mc Donalds mot Kyrkheddinge? Varför sattes de upp en modul som mäter ett håll o inte två stycken? Detta är en raksträcka och samma sjuka hastigheter är faktiskt från Kyrkheddinge mot Mc Donalds. Jag börjar undra om ni tar detta på allvar eller ni inte bryr er om vilket. Lite allvar i detta nu. Annars går jag vidare med detta. Jag har väldigt bra kontakter med Trafikpolisen i Malmö. Man ska väl inte behöva göra en polisanmälan, det ska väl inte till en trafikolycka för att kommunen ska vakna eller ta detta på allvar.

  Lite allvar i detta nu

  Claes Sterner
  Gamla Dalbyvägen 94
  24592 Staffanstorp

  1. Hej Claes,
   Ursäkta att svar har dröjt. Hastighetsdisplayen visar hastigheten och registrerar även fordonsrörelserna. Under en period i somras var batterierna urladdade, men vi har fått mätningar från displayen under resterande period. Mätningarna visar att medelhastigheten på vägen är 67,1 km/h. Behovet av en permanent hastighetsdisplay kommer att övervägas.

   Vänligen Ingalill Hellberg, kommundirektör

 17. Vart vänder jag mig om jag söker jobb i Staffanstorps kommun hus. Gäller administration/ekonomiassistent ?
  Med vänliga hälsningar
  Margaretha

  1. Hej Margaretha!
   Alla våra lediga tjänster kan du hitta här: https://staffanstorp.se/arbetsliv/kommunen-som-arbetsplats/lediga-tjanster/
   Lycka till Lisbeth Svensson, Staffanstorps kommun

 18. Hejsan!

  Vem kontaktar jag angående projektet vid Åttegränd (där Hjärups måleri bl.a har varit senast och från början post och bank)? Jag har lite frågor till dem?

  1. Hej Matilda.
   Du kan kontakta mig via mail eller telefon, info finns längst upp på hemsidan under kontakter.

   Mvh
   Pontus Borgstrand

 19. Hejsan!
  Vem kontaktar jag ang. hyra/köpa en av de tre husen på Klockargårdsvägen i Hjärup, där Hjärups måleri bl.a har varit senast och från början post och bank.

  1. Hej Ulrica!
   Tyvärr ska dessa hus rivas.
   Vänligen Lisbeth Svensson, Staffanstorps kommun

 20. Hej.

  vem är det jag ringer om jag vill ha arbetsgivarintyg?

  Mvh
  Peter

  1. Hej Peter!
   Du kan kontakta löneavdelningen 040-43 94 38 så kan de säkert hjälpa dig.
   Vänligen Lisbeth Svensson, Staffanstorps kommun