Teknik och tillgänglighet

Staffanstorps kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur www.staffanstorp.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte uppfyller kraven. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Staffanstorps kommun har som ambition att uppnå minst samtliga 50 punkter om grundläggande tillgänglighet enligt WCAG 2.1.

Kommunen befinner sig i en process där nuvarande webbplats kommer att uppgraderas och förnyas enligt Webbtillgänglighetsdirektivet under slutet av 2021.

Staffanstorps kommun har funktioner för översättning och uppläsning. Länkar finns i sidhuvudet på sidorna och mer information kring Talande webb kan du läsa/lyssna om på sidan Lyssna på webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från staffanstorp.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du mejla webmaster@staffanstorp.se

Svarstiden är normalt 24 timmar helgfri vardag.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Listan uppdateras efter hand.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid navigering

 • Det går att navigera i menyer och den huvudsakliga informationen, men vissa funktioner är inte åtkomliga via tangentbordet, exempelvis i några grafiska element som tabeller.
 • Vissa funktioner och information går inte att komma åt i logisk ordning genom att navigera med tangentbordet. Indikering av tangentbordsfokus är inte synlig. Det handlar bland annat om undermenyer i menysystemet där användaren måste tabba igenom sidan på nytt för att nå undermenyn direkt och Sökfunktionen i sidhuvudet.
 • På de flesta sidor finns tillräckligt stora klickbara ytor men det finns sidor som bör förbättras genom att göra ytorna större vid länkar eller menyer. Exempelvis kommunens sida för evenemangskalendern.

Kontraster på sidorna

 • Otillräcklig kontrast mellan förgrundsfärg och bakgrundsfärg, vilket gör det svårt att läsa innehållet på bland annat ingångssida för nyheter, exempelvis knappen ”Läs mer” och pufftexten för nyheterna. Även vissa komponenter och grafik kan vara svår att uppfatta.

Kompabilitetsproblem på webbplatsen

 • Koden har vissa avsteg från standarden för html. CSS-koden innehåller fel som kan förhindra att den tolkas korrekt.
 • Knappar saknar namn och syns i en del fall som endast ”knapp” eller ”element”, exempelvis i sidhuvudet och funktionen ”Sök…”
 • Iframe används för att visa innehåll på flera av sidorna. Några saknar beskrivningar. Det gör att gravt synskadade inte kan förstå vad ramarna innehåller.

Användning av rubriker

 • De flesta rubriker är uppmärkta som rubriker med html-elementen h1-h4 i rätt hierarkisk ordning, men det finns undantag. Det saknas vissa rubriknivåer på sidor som även saknar H1-rubrik.
 • De flesta rubriker är tydliga och informativa men har på sina håll brister på sidor gällande formuleringar av text, länkar och rubriker, bland annat tabeller och allmänt hållna rubriker som ”aktiviteter” eller ”kalender”.

Problem med beskrivande länktexter

 • En del länkar har nödiga inledande texter som ”Klicka här…”, ”Läs mer…”, ”Mer om…”

Rörlig bild

 • De filmer som publicerats på webbplatsen saknar till viss del eller helt textning men har en förklaring i nära anslutning till videon.
 • Filmer som publicerats saknar teckentolkning, och erbjuder inte alternativ till videoinspelningarna, som exempelvis manus för film på sidan ”LSS, Lagen om stöd och service”.

Direktsändning av sammanträden

 • Webbplatsen saknar möjlighet till direkttextning av direktsända möten med kommunfullmäktige.

Beskrivande alternativtext för bilder

 • Vissa bilder och grafik saknar textbeskrivningar.
 • Vissa texter är en del av bilder istället för att de är kodade som text.

Ostrukturerade dokument

 • Webbplatsen har brister gällande tillgängliga pdf:er. De flesta pdf:er går att använda i skärmläsare, men texten är ostrukturerad. En del av PDF-filerna på webbplatsen, särskilt de äldre, är inskannade dokument som saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade. Vi arbetar aktivt med att gå igenom alla våra dokument på sidorna och har som målsättning att anpassa vår information i tillgängliga dokument.
 • Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem i samband med lansering av vår nya webbplats, dock senast den 31 december 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Staffanstorps kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Vi har samlat kommuntidningen StaffanstorpsAktuellt för digital arkivering i PDF-format sedan 2012 och åberopar undantag att göra samtliga av dessa dokument tillgängliga. Detta för det idag inte finns resurser eller ekonomi att klara kostnader för att tredje part gör arbetet att omarbeta samtliga dokument åtta år bakåt i tid. Samtliga hushåll får utskickat exemplar av tidningen som även går att hämta i pappersform i Rådhuset och ett antal andra platser i kommunen. Vi arbetar med att införa rutiner för framtida nummer av StaffanstorpsAktuellt för att erbjuda en tillgänglig pdf av tidningen på vår webbplats.
 • På sidan ”Författningssamling” finns reglementen, delegationsordningar, policys etcetera för Staffanstorps kommun. En del dokument är inskannade pdf, andra pdf som publicerats för flertalet år sedan. Idag finns inte resurser i verksamheten att tillgänglighetsanpassa samtliga dokument före 23 september. Vår målsättning är att samtliga dokument på sidan ska vara tillgängliga i framtiden.
 • Webbsändning av kommunfullmäktige sparas och länkas till på vår webbplats. Dessa saknar textning och syntolkning. De flesta fullmäktigemöten från tre år tillbala finns att tillgå på webbplatsen. Idag finns inte resurser i verksamheten att tillgänglighetsanpassa genom text och syntolkning samtliga möten.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

 • På en del sidor, bland annat ”Kartor och mätning” finns kartor som publicerats men inte är avsedda för navigering.
 • Webbsändning av kommunfullmäktige saknar direkttextning och syntolkning.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av staffanstorp.se och dess undersidor samt en test via DIGG-s ”Testa din webbplats” och automatiserat test via webbplatsen web.dev för en samlad bild av webbplatsen.

Rapporter från 2021 kan du ta del av här.

Senaste bedömningen gjordes den 27 september 2021.

Webbplatsen publicerades den 11 april 2011. Vår nuvarande webbplats har sin grund i och är skapad med webbstandarder och i stilmallar (CSS). Webbstandarder är rekommendationer från W3C för hur webbplatser ska utformas. 2015 genomgick en större förändring grafiskt och innehållsmässigt och under 2020 togs ett första steg att göra webbplatsen mer tillgänglig i form av en mer responsiv sajt med bland annat ny menystruktur, färger och design.

Redogörelsen publicerades den 7 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 27 september 2021.

Hoppa till navigering