Så styrs kommunen

Kommunfullmäktige. Foto och licens: Åsa Siller

Efter valet 2014 styrs Staffanstorps kommun av Alliansens fyra partier – Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Alliansen får 20 av 41 mandat i kommunfullmäktige, men egen majoritet i samtliga nämnder och styrelser. Yvonne Nilsson (C) och Tina Xhemajli (M) är ordförande respektive 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige.

Politisk ledning

Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd

Nino Vidovic (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden

Margareta Pauli (M), ordförande kultur- och fritidsnämnden

Liliana Lindström (M), ordförande socialnämnden

Björn Magnusson (L), ordförande tekniska nämnden

Eric Tabich (M), ordförande miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Staffan Linde (M), ordförande koncernbolaget

Vill du veta mer om vilka politiker som sitter i de olika nämnderna eller deras sammanträdestider – läs mer här!

Här nedan kan du läsa om nämnder med flera som finns i Staffanstorp.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 10 ersättare, som leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter, bland annat:

  • Utvecklingen av den kommunala demokratin
  • Den översiktliga användningen av mark och vatten
  • Mark- och bostadspolitiken
  • Energiplanering
  • Trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning
  • Informationsverksamheten och kommunikationsfrågor
  • Arbetet med att effektivisera administrationen

Kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorps kommun är Christian Sonesson (M). 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen är Nino Vidovic (M). 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen är Pierre Sjöström (S).

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter och 26 ersättare och är det högsta beslutande organet i kommunen. Till fullmäktiges uppgifter hör bland annat att dra upp mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och besluta om kommunens organisation, att fatta beslut om skattesats, att besluta om budget, taxor och avgifter. Fullmäktige beslutar också i andra frågor av principiell karaktär eller större vikt för kommunen.  Som kommunmedborgare har du rätt att vara med och lyssna på fullmäktiges möten. De sammanträder i Rådhuset.

Mandatfördelningen 15 oktober 2014-14 oktober 2018

Moderata Samlingspartiet 14
Centerpartiet 2
Folkpartiet Liberalerna 3
Kristdemokraterna 1
Arbetarepartiet Socialdemokraterna 11
Vänsterpartiet 1
Miljöpartiet de gröna 3
SPI – Välfärden 1
Sverigedemokraterna 5

(Totalt 41 mandat)

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter är att fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna. Nämnden som består av elva ledamöter och åtta ersättare ansvarar bland annat för grundskolan, gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, barnomsorg, skolbarnomsorg och fritidsaktiviteter för ungdomar.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens uppgifter består av att främja fritidsverksamhet inklusive turism i kommunen. Nämnden som består av elva ledamöter och åtta ersättare ansvarar för biblioteksverksamhet, bad, kulturell programverksamhet, den kommunala musikskolan och övriga kulturfrågor. Kultur- och fritidsnämnden förvaltar också kommunens konstsamling, utdelar kultur- och idrottsstipendier och ansvarar för uthyrning av fritidsanläggningar och samlingslokaler.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens övergripande uppgifter är att fullgöra kommunens uppgifter dels inom plan- och byggväsendet, dels inom miljö- och hälsoskyddsområdet, dels enligt lag (1978:234) om nämnder för trafiksäkerhetsfrågor. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden består av elva ledamöter och åtta ersättare.

Socialnämnden

Socialnämndens övergripande uppgifter är att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten med undantag för förskole- och fritidshemsverksamheten. Nämnden består av elva ledamöter och åtta ersättare och verksamheten omfattar bland annat vård och omsorg av äldre, vård och omsorg av funktionshindrade, individ- och familjeomsorg och fält och fritid.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden består av elva ledamöter och åtta ersättare och har som övergripande uppgifter att handlägga ärenden angående gator, vägar, parkområden och andra allmänna platser, vatten och avloppsverk, renhållning och allmän fjärrvärme. Nämnden medverkar även i planering och genomförande avseende exploatering av bostads- och industriområden.

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra val och folkomröstningar i kommunen. Vart fjärde år har vi allmänna val till kommunfullmäktige, landsting och riksdag. Val till EU-parlamentet äger rum var femte år. Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet har till uppgift att vara remissinstans och rådgivare till kommunala organ och lämna synpunkter och förslag i aktuella frågor inom handikappområdet. Rådet ska också medverka till utvecklingen när det gäller samhällsplaneringen och därigenom påverka det serviceutbud som berör personer med funktionshinder. Rådet består av politiskt valda ledamöter som utses av kommunfullmäktige och av ledamöter som utses av handikapporganisationerna, totalt 22 ledamöter. Kommunala handikapprådet är underställd socialnämnden och socialnämndens ordförande är ordförande i khr. Kommunala handikapprådet håller fyra ordinarie sammanträden per år.

Kommunala seniorrådet

Rådet har till uppgift att vara remiss-och samrådsorgan i de frågor som berör seniorer och de sammanträder fyra gånger per år. Kommunens nämnder och styrelser bör lämna information och inhämta remissyttranden från rådet i frågor som berör äldre.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.