Kommunrevisionen

Kommunens revision 2016 Foto: Lisbeth Svensson

Vad gör kommunrevisionen?

Kommunrevisionen är utsedd av kommunfullmäktige och har till uppgift att kontrollera, utvärdera och granska, samt stödja och främja en effektiv verksamhet i vår kommun.

Revisorerna granskar årligen, utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, all verksamhet som bedrivs inom styrelsens, nämndernas verksamhetsområde och de kommunala bolagen.

Revisionen granskar att all verksamhet lever upp till ”God ekonomisk hushållning” baserat på fullmäktiges beslut.

Kommunrevisionen arbetar efter kommunallagen och god revisionssed.

Kommunrevisionen

För mandatperiod 2019-01-01 – 2022-12-31 är:

Thomas Schiffer (S) ordförande, 0735-18 64 49

Gert-Inge Hanshammar (M) vice ordförande,

Stefan Knutsson (S),

Michael Sandin (M),

Anders Isaksson (M).

Sakkunnigt biträde Carl-Gustaf Folkeson PwC

Stabsekreterare Anna Jarl, 0709-35 13 39

Granskningsrapporter med mera:

År 2020

År 2019

År 2018

År 2017

År 2016

 

 

Hoppa till navigering