Politisk organisation

Kommunfullmäktige. Foto och licens: Åsa Siller

Politisk ledning

Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd
Nino Vidovic (M), ordförande barn- och utbildningsnämnden
Margareta Pauli (M), ordförande kultur- och fritidsnämnden
Liliana Lindström (M), ordförande socialnämnden
Björn Magnusson (L), ordförande tekniska nämnden
Eric Tabich (M), ordförande miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
Staffan Linde (M), ordförande koncernbolaget

Vill du veta mer om vilka politiker som sitter i de olika nämnderna eller deras sammanträdestider – läs mer här!

Den politiska organisationen

Organisationsshema för politiken. Illustration: Staffanstorps kommun

Här nedan kan du läsa om nämnder/råd och liknande som finns i Staffanstorps kommun:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 10 ersättare, som leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter, bland annat:

 • Utvecklingen av den kommunala demokratin
 • Den översiktliga användningen av mark och vatten
 • Mark- och bostadspolitiken
 • Energiplanering
 • Trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning
 • Informationsverksamheten och kommunikationsfrågor
 • Arbetet med att effektivisera administrationen

Kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorps kommun är Christian Sonesson (M). 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen är Nino Vidovic (M). 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen är Pierre Sjöström (S).

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar till exempel vilka nämnder som ska finnas i kommunen, taxor och avgifter, mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter och 26 ersättare och är det högsta beslutande organet i kommunen. Till fullmäktiges uppgifter hör bland annat att dra upp mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och besluta om kommunens organisation, att fatta beslut om skattesats, att besluta om budget, taxor och avgifter. Fullmäktige beslutar också i andra frågor av principiell karaktär eller större vikt för kommunen.  Som kommunmedborgare har du rätt att vara med och lyssna på fullmäktiges möten. De sammanträder i Rådhuset.

Mandatfördelningen 15 oktober 2014-14 oktober 2018

Moderata Samlingspartiet 14
Centerpartiet 2
Liberalerna 3
Kristdemokraterna 1
Arbetarepartiet Socialdemokraterna 11
Vänsterpartiet 1
Miljöpartiet de gröna 3
SPI – Välfärden 1
Sverigedemokraterna 5

(Totalt 41 mandat)

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter är att fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna. Nämnden som består av elva ledamöter och åtta ersättare ansvarar bland annat för grundskolan, gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, barnomsorg, skolbarnomsorg och fritidsaktiviteter för ungdomar.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens uppgifter består av att främja fritidsverksamhet inklusive turism i kommunen. Nämnden som består av elva ledamöter och åtta ersättare ansvarar för biblioteksverksamhet, bad, kulturell programverksamhet, den kommunala musikskolan och övriga kulturfrågor. Kultur- och fritidsnämnden förvaltar också kommunens konstsamling, utdelar kultur- och idrottsstipendier och ansvarar för uthyrning av fritidsanläggningar och samlingslokaler.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens övergripande uppgifter är att fullgöra kommunens uppgifter dels inom plan- och byggväsendet, dels inom miljö- och hälsoskyddsområdet, dels enligt lag (1978:234) om nämnder för trafiksäkerhetsfrågor. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden består av elva ledamöter och åtta ersättare.

Socialnämnden

Socialnämndens övergripande uppgifter är att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten med undantag för förskole- och fritidshemsverksamheten. Nämnden består av elva ledamöter och åtta ersättare och verksamheten omfattar bland annat vård och omsorg av äldre, vård och omsorg av funktionshindrade, individ- och familjeomsorg och fält och fritid.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden består av elva ledamöter och åtta ersättare och har som övergripande uppgifter att handlägga ärenden angående gator, vägar, parkområden och andra allmänna platser, vatten och avloppsverk, renhållning och allmän fjärrvärme. Nämnden medverkar även i planering och genomförande avseende exploatering av bostads- och industriområden.

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra val och folkomröstningar i kommunen. Vart fjärde år har vi allmänna val till kommunfullmäktige, landsting och riksdag. Val till EU-parlamentet äger rum var femte år. Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet har till uppgift att vara remissinstans och rådgivare till kommunala organ och lämna synpunkter och förslag i aktuella frågor inom handikappområdet. Rådet ska också medverka till utvecklingen när det gäller samhällsplaneringen och därigenom påverka det serviceutbud som berör personer med funktionshinder. Rådet består av politiskt valda ledamöter som utses av kommunfullmäktige och av ledamöter som utses av handikapporganisationerna, totalt 22 ledamöter. Kommunala handikapprådet är underställd socialnämnden och socialnämndens ordförande är ordförande. Rådet håller fyra ordinarie sammanträden per år.

Kommunala seniorrådet

Rådet har till uppgift att vara remiss- och samrådsorgan i de frågor som berör seniorer och de sammanträder fyra gånger per år. Kommunens nämnder och styrelser bör lämna information och inhämta remissyttranden från rådet i frågor som berör äldre.

Samarbetsnämnder

Staffanstorps kommun har gemensamma samarbetsnämnder med Kävlinge och Burlöv kommun. De gäller tjänster som Staffanstorps kommun delar med en eller båda av ovanstående kommuner, till exempel IT-frågor, löneservice och geoinfo.

Staffanstorps kommun är värdkommun för Samarbetsnämnd 2, vilken utgör del av och ingår i Staffanstorps kommuns politiska organisation.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer.

3 kommentarer till Politisk organisation

 1. Hej!
  Vi är tre studenter från Lunds Universitet som gör en marknadsundersökning i kommuner för det prisvinnande företaget Swatab. Swatab har utvecklat ett vattenfilter som gör det möjligt att tvätta helt utan varmvatten och kemikalier, och blivit godkänt av EU:s forskningscenter i Sevilla.

  MKB har nyligen köpt in filtersystemet till sina fastigheter och vi vill därmed undersöka hur efterfrågan ser ut i andra kommuner. Vi hade varit tacksamma om ni svarade på följande frågor:

  1. Är hållbar miljö en viktig aspekt i kommunens arbete?
  2. Hade ni varit intresserade av att effektivisera er budget på varmvatten?
  3. Har ni upplevt en efterfrågan i kommunen på lösningar som inte innehåller kemikalier?
  4. Om det funnits en lösning som inneburit att kommunens fastigheter kunnat tvätta utan varmvatten och tvättmedel och ändå erhålla samma goda resultat, hade det varit av intresse för er?
  5. Vilken form av marknadsföring föredrar ni att bli exponerade för när ni kommer i kontakt med nya produkter?

  Stort tack på förhand! Med vänliga hälsningar, Liv Tillberg, Caroline Olovsson, Kajsa Lundqvist Lunds Universitet, Psykologiska institutionen

  1. Hej!
   Det är svåra frågor ni ställer som det nog inte finns en person som kan svara på alla frågor hos oss:-). Fråga ett kan nog miljöenheten svara på men fråga två, tre, fyra och fem får jag hänvisa er vidare att ställa till kommunens bolag Staffanstorps Kommunfastigheter AB som förvaltar våra kommunala fastigheter.
   ha en fortsatt trevlig dag Lisbeth Svensson, Staffanstorps kommun

  2. Hej!
   Tack för era frågor. Ni får gärna maila mig direkt och utveckla fråga ett, hur ni menar så ska ni få ett relevant svar.

   Ni hittar kontaktuppgifter här: https://staffanstorp.se/kommun-och-politik/om-kommunen/kontakt/

   Med vänlig hälsning
   Pontus Borgstrand, Stadsbyggnadschef.


 • Kommentarer


  pool

 • Blanketter


  pool

  Vill du söka barnomsorg, beställa betyg eller ansöka om bygglov? Här hittar du kommunens blanketter och här kommer du att hitta våra e-tjänster. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har knappt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare ger själ och hjärta åt vår verksamhet. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »