Nämnder

Det finns flera politiskt tillsatta nämnder som är ansvariga för olika områden i kommunen. Ledamöterna i nämnderna väljs av kommunfullmäktige.

Under nämnderna finns förvaltningar och verksamheter med anställda som bereder ärenden, verkställer de beslut som politikerna fattar och bedriver all verksamhet som nämnderna ansvarar för.

Här kan du läsa om nämnder/råd och liknande som finns i Staffanstorps kommun:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 10 ersättare, som leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter, bland annat:

 • Utvecklingen av den kommunala demokratin
 • Den översiktliga användningen av mark och vatten
 • Mark- och bostadspolitiken
 • Energiplanering
 • Trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning
 • Informationsverksamheten och kommunikationsfrågor
 • Arbetet med att effektivisera administrationen

Kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorps kommun är Christian Sonesson (M). 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen är Nino Vidovic (M). 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen är Pierre Sjöström (S).

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar till exempel vilka nämnder som ska finnas i kommunen, taxor och avgifter, mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter och 26 ersättare och är det högsta beslutande organet i kommunen. Till fullmäktiges uppgifter hör bland annat att dra upp mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och besluta om kommunens organisation, att fatta beslut om skattesats, att besluta om budget, taxor och avgifter. Fullmäktige beslutar också i andra frågor av principiell karaktär eller större vikt för kommunen. Som kommunmedborgare har du rätt att vara med och lyssna på fullmäktiges möten. De sammanträder i Rådhuset.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter är att fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna. Nämnden som består av elva ledamöter och åtta ersättare ansvarar bland annat för grundskolan, gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, barnomsorg, skolbarnomsorg och fritidsaktiviteter för ungdomar.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens uppgifter består av att främja fritidsverksamhet inklusive turism i kommunen. Nämnden som består av elva ledamöter och åtta ersättare ansvarar för biblioteksverksamhet, bad, kulturell programverksamhet, den kommunala musikskolan och övriga kulturfrågor. Kultur- och fritidsnämnden förvaltar också kommunens konstsamling, utdelar kultur- och idrottsstipendier och ansvarar för uthyrning av fritidsanläggningar och samlingslokaler.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens övergripande uppgifter är att fullgöra kommunens uppgifter dels inom plan- och byggväsendet, dels inom miljö- och hälsoskyddsområdet, dels enligt lag (1978:234) om nämnder för trafiksäkerhetsfrågor. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden består av elva ledamöter och åtta ersättare.

Socialnämnden

Socialnämndens övergripande uppgifter är att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten med undantag för förskole- och fritidshemsverksamheten. Nämnden består av elva ledamöter och åtta ersättare och verksamheten omfattar bland annat vård och omsorg av äldre, vård och omsorg av funktionshindrade, individ- och familjeomsorg och fält och fritid.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden består av elva ledamöter och åtta ersättare och har som övergripande uppgifter att handlägga ärenden angående gator, vägar, parkområden och andra allmänna platser, vatten och avloppsverk, renhållning och allmän fjärrvärme. Nämnden medverkar även i planering och genomförande avseende exploatering av bostads- och industriområden.

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra val och folkomröstningar i kommunen. Vart fjärde år har vi allmänna val till kommunfullmäktige, landsting och riksdag. Val till EU-parlamentet äger rum var femte år. Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet har till uppgift att vara remissinstans och rådgivare till kommunala organ och lämna synpunkter och förslag i aktuella frågor inom handikappområdet. Rådet ska också medverka till utvecklingen när det gäller samhällsplaneringen och därigenom påverka det serviceutbud som berör personer med funktionshinder. Rådet består av politiskt valda ledamöter som utses av kommunfullmäktige och av ledamöter som utses av handikapporganisationerna, totalt 22 ledamöter. Kommunala handikapprådet är underställd socialnämnden och socialnämndens ordförande är ordförande. Rådet håller fyra ordinarie sammanträden per år.

Kommunala seniorrådet

Rådet har till uppgift att vara remiss- och samrådsorgan i de frågor som berör seniorer och de sammanträder fyra gånger per år. Kommunens nämnder och styrelser bör lämna information och inhämta remissyttranden från rådet i frågor som berör äldre.

Samarbetsnämnder

Staffanstorps kommun har gemensamma samarbetsnämnder med Kävlinge och Burlöv kommun. De gäller tjänster som Staffanstorps kommun delar med en eller båda av ovanstående kommuner, till exempel IT-frågor, löneservice och geoinfo.

Staffanstorps kommun är värdkommun för Samarbetsnämnd 2, vilken utgör del av och ingår i Staffanstorps kommuns politiska organisation.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

3 kommentarer till Nämnder

 1. Hej!

  Jag önskar att det byggs en ishall i Staffanstorp.
  Jag får köra till Limhamn 3 gånger i veckan för att träna ishockey.

  Vänlig hälsning
  Melvin 2009

  1. Hej Melvin!
   Tack för din synpunkt. Våra kommentarer här på Staffanstorps kommunwebb besvaras av oss kommunanställda tjänstepersoner och inte av våra politiker som bestämmer. Du kan, om du vill, lämna in ett medborgarförslag till våra politiker för att de ska kunna ta upp din önskan i kommunfullmäktige. Du kan läsa på denna sida hur du gör>>
   Lycka till! Lisbeth, Staffanstorps kommun

 2. Till Tekniska nämnden, Gatu- och trafikingenjören, Att : Peter Norlander
  Stort tack för att den kullblåsta busskuren vid Esarps Skola blev bortforslad så snabbt.

  Vänliga hälsningar Agneta och Anders Emgård, hyresgäster på skolan