Nämnder

Nämnder. Foto: Staffanstorps kommunNämnder. Foto: Staffanstorps kommun

Det finns flera politiskt tillsatta nämnder och beredningar som är ansvariga för olika områden i kommunen. Ledamöterna i nämnderna väljs av kommunfullmäktige.

Under nämnderna finns förvaltningar och verksamheter med anställda som bereder ärenden, verkställer de beslut som politikerna fattar och bedriver all verksamhet som nämnderna ansvarar för.

Här kan du läsa om nämnder/ beredningar/råd och liknande som finns i Staffanstorps kommun:

 • Kommunstyrelsen
 • Kommunfullmäktige
 • Utbildningsnämnden
 • Arbetsmarknadsnämnden
 • Omsorgsnämnden
 • Stadsbyggnadsnämnden
 • Valnämnden
 • Beredningen för kultur-, fritids- och demokratifrågor
 • Beredningen för miljö- och naturfrågor
 • Beredningen för renhållning/VA-, och infrastruktur och trafikfrågor
 • Kommunala handikapprådet
 • Kommunala seniorrådet
 • Kommunrevisionen
 • Samarbetsnämnder

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan med ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 8 ersättare, som leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter, bland annat:

 • Utvecklingen av den kommunala demokratin
 • Den översiktliga användningen av mark och vatten
 • Mark- och bostadspolitiken
 • Energiplanering
 • Trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning
 • Informationsverksamheten och kommunikationsfrågor
 • Arbetet med att effektivisera administrationen
 • Biblioteksverksamhet
 • Fritidsanläggningar och föreningslivskontakter

Kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorps kommun är Christian Sonesson (M). 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen är Eric Tabich (M). 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen är Pierre Sjöström (S).

Klicka här för att komma till vårt förtroendemannaregister

 

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar till exempel vilka nämnder som ska finnas i kommunen, taxor och avgifter, mål för kommunens olika verksamheter, kommunens budget och kommunalskattens storlek.

Kommunfullmäktige består av 41 ledamöter och 26 ersättare och är det högsta beslutande organet i kommunen. Till fullmäktiges uppgifter hör bland annat att dra upp mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten och besluta om kommunens organisation, att fatta beslut om skattesats, att besluta om budget, taxor och avgifter. Fullmäktige beslutar också i andra frågor av principiell karaktär eller större vikt för kommunen. Som kommunmedborgare har du rätt att vara med och lyssna på fullmäktiges möten. De sammanträder i Medborgarhuset.

Klicka här för att komma till vårt förtroendemannaregister

 

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens övergripande uppgifter är att fullgöra kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna. Nämnden som består av elva ledamöter och åtta ersättare ansvarar bland annat för grundskolan, gymnasieskolan, barnomsorg, skolbarnomsorg och fritidshem.

Klicka här för att komma till vårt förtroendemannaregister

 

Arbetsmarknadsnämnden

Arbetsmarknadsnämnden övergripande uppgifter är att fullgöra kommunens uppgifter enligt socialtjänstlagen. Nämnden består av elva ledamöter och åtta ersättare och verksamheter omfattar bland annat förebyggande socialt arbete, bistånd enligt socialtjänstlagen, familjerättsligt arbete, åtgärder för att motverka arbetslöshet, integrationsfrågor och vuxenutbildning.

Klicka här för att komma till vårt förtroendemannaregister 

 

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämndens övergripande uppgifter är att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen avseende omsorg av äldre personer, personer med funktionshinder och beslut angående färdtjänst och riksfärdtjänst. Nämnden består av elva ledamöter och åtta ersättare och verksamheten omfattar bland annat bistånd i form av hjälp i hemmet, verksamhet med personligt ombud och särskilt boende för service och omvårdnad av äldre samt bostad med särskild service för funktionshindrade.

Klicka här för att komma till vårt förtroendemannaregister 

 

Stadsbyggnadsnämnden

Stadsbyggnadsnämndens övergripande uppgifter är att fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet, att utöva tillsyn och övervakning enligt miljöbalken. Nämnden består av elva ledamöter och åtta ersättare och verksamheten omfattar bland annat att bistå kommunstyrelsen i arbetet med översiktlig planering av användning av mark och vatten samt att besluta i frågor om hälsoskyddsområdet, livsmedels- och foderområdet samt närliggande områden.

Klicka här för att komma till vårt förtroendemannaregister 

 

Valnämnden

Valnämnden ansvarar för att genomföra val och folkomröstningar i kommunen. Vart fjärde år har vi allmänna val till kommunfullmäktige, landsting och riksdag. Val till EU-parlamentet äger rum var femte år. Valnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare.

Klicka här för att komma till vårt förtroendemannaregister

 

Beredningen för kultur-, fritids- och demokratifrågor

Beredningens verksamhetsområde utgörs av kultur-, fritids- och demokratifrågor i Staffanstorps kommun. Beredningens övergripande uppgifter är att främja kultur- och fritidsverksamheten i Staffanstorps kommun samt att demokratisk och politisk verksamhet i Staffanstorp ska stimuleras och stärkas. Beredningen består av åtta ledamöter.

Klicka här för att komma till vårt förtroendemannaregister 

Beredningen för miljö- och naturfrågor

Beredningens verksamhetsområde utgörs av de miljö- och naturfrågor i Staffanstorps kommun som inte avser tillsyn eller myndighetsutövning. Beredningens övergripande uppgifter är att ta initiativ till åtgärder syftande till miljöhänsyn, och miljöskyddande verksamhet, liksom skydd för natur och hänsyn till naturvärden. Beredningen består av åtta ledamöter.

Klicka här för att komma till vårt förtroendemannaregister 

 

Beredningen för renhållning/VA-, och infrastruktur och trafikfrågor

Beredningens verksamhetsområde utgörs av frågor som avser renhållnings-, vatten- och avloppsverksamhet, väghållning liksom för annan verksamhet som avser trafik, liksom teknik- och grönyte- och markskötsel. Beredningens övergripande uppgifter är att ta initiativ till åtgärder som syftar till förbättring, teknisk och annan utveckling som innefattas i beredningens ansvarsområde. Beredningen består av åtta ledamöter.

Klicka här för att komma till vårt förtroendemannaregister 

 

Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet har till uppgift att vara remissinstans och rådgivare till kommunala organ och lämna synpunkter och förslag i aktuella frågor inom handikappområdet. Rådet ska också medverka till utvecklingen när det gäller samhällsplaneringen och därigenom påverka det serviceutbud som berör personer med funktionshinder. Rådet består av politiskt valda ledamöter som utses av kommunfullmäktige och av ledamöter som utses av handikapporganisationerna, totalt 22 ledamöter. Kommunala handikapprådet är underställd socialnämnden och socialnämndens ordförande är ordförande. Rådet håller fyra ordinarie sammanträden per år.

Klicka här för att komma till vårt förtroendemannaregister

 

Kommunala seniorrådet

Rådet har till uppgift att vara remiss- och samrådsorgan i de frågor som berör seniorer och de sammanträder fyra gånger per år. Kommunens nämnder och styrelser bör lämna information och inhämta remissyttranden från rådet i frågor som berör äldre.

Klicka här för att komma till vårt förtroendemannaregister 

 

Samarbetsnämnder

Staffanstorps kommun har gemensamma samarbetsnämnder med Kävlinge och Burlöv kommun. De gäller tjänster som Staffanstorps kommun delar med en eller båda av ovanstående kommuner, till exempel IT-frågor, löneservice och geoinfo.

Staffanstorps kommun är värdkommun för Samarbetsnämnd 2, vilken utgör del av och ingår i Staffanstorps kommuns politiska organisation.

Klicka här för att komma till vårt förtroendemannaregister 

 

Hoppa till navigering