Brandfarlig och explosiv vara

Ffyrverkeri. Foto: Bengt Nyman by flickr

Vad är explosiv vara?

Explosiva varor är explosiva ämnen och blandningar, föremål som innehåller sådana ämnen eller blandningar, samt allt övrigt som tillverkas i avsikt att framkalla en explosiv eller pyroteknisk effekt. Exempel är krut, sprängämnen, ammunition, tändmedel och pyrotekniska varor såsom raketer och fyrverkerier.

När krävs tillstånd?

Enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för hantering, överföring och import av explosiva varor.

Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Vem utfärdar tillstånd?

Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp utfärdar tillstånden för både Lomma och Staffanstorps kom­muner.

Hur söker jag tillstånd?

Det är viktigt att din ansökan är komplett. Detta innebär att du måste bifoga samtliga handlingar som är specifika för din hantering. Exempel på sådana handlingar är en sammanställning av sökta mängder, en riskutredning, ritningsunderlag, teknisk specifikation på förvaringsskåp, kursintyg på att förestån­darna genomgått lämplig utbildning m.m. Mer information finns bl.a. i guiden till ansökan.

Ansökningar som inte är kompletta kommer att returneras, vilket gör att tillståndsprövningen kommer att ta längre tid. Detta kan även leda till att tillståndsansökan blir mer kostsam på grund av den extra tid som handläggaren behöver lägga ner.

Vilka regler för hantering gäller?

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utfärdar föreskrifter och allmänna råd för han­tering av brandfarlig vara. Samtliga finns att hämta på myndighetens webbplats.

Vad kostar tillståndet?

Typ av tillstånd Nytt tillstånd Förnyat tillstånd
Fyrverkeriförsäljning  5 420 kr 5 018 kr
Godkännande av föreståndare 1 204 kr 1 204 kr
Förvaring av explosiv vara, mindre än 60 kg 4 617 kr 4 215 kr
Förvaring av explosiv vara, 60 kg eller mer 7 026 kr 5 420 kr

För komplicerade eller särskilt tidskrävande ärenden, eller för ärenden som inte kan kategoriseras in enligt tabellen ovan ska individuell tidsberäkning tillämpas.  Avgifterna baseras på en handläggningstid för varje ärende multiplicerad med en timavgift på 803 kr.

Tillbudsrapportering

Tillståndshavaren har en skyldighet att underrätta tillståndsmyndigheten om en olycka eller ett tillbud har inträffat till följd av en brand eller explosion. Om Räddningstjänsten varit på plats i samband med tillbudet, anses rapporteringen vara uppfylld.

Tillbuds- olycksrapport

Tillsyn

Vi utför regelbunden tillsyn gällande hantering av brandfarlig vara. Tillsyn sker med regelbundet intervall om 1, 2 eller 4 år beroende på typ av hantering. Vid tillsyn kontrolleras att hanteringen bedrivs enligt gällande hanteringstillstånd och att hanteringsföreskrifter, rutiner och bestämmelser i övrigt efterlevs.

Bild på en brandfarlig vara.

Brandfarlig vara

Det krävs tillstånd för att hantera brandfarliga varor över en viss mängd. Gränserna varierar för olika varor. Den som ansvarar för hanteringen ska också ha utbildning i detta. Tabell för mängder som ej kräver tillstånd

Vid en tillfällig hantering av brandfarlig vara, använda blanketten nedan.

Hoppa till navigering