En hälsofrämjande, hållbar, förskola i tiden.

”Hälsofrämjande – Barn ges möjlighet och utmanas till rörelse och återhämtning i olika miljöer och former, i ett för barnen meningsfullt sammanhang.

Hållbar utveckling – En positiv framtidstro där barn utvecklar självkänsla och tilltro till sin egen förmåga och utvecklar kunskaper om ett varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö, natur och samhälle.

I tiden – Med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ges barnen förutsättningar att växa som ansvarskännande människor och demokratiska samhällsmedborgare.”

Läs mer »

Ny Likabehandlingsplan 2019-2020

Nu kan ni ta del av vår nya Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling, diskriminering och särbehandling för läsåret 2019-2020 Alla barn ska känna sig trygga i den pedagogiska verksamheten och ingen ska utsättas […]

Läs mer »

Flerstämmig undervisning i förskolan

I våras gick alla kommunala förskolor i Staffanstorps kommun gemensamt in i projektet ”Flerstämmig undervisning i förskolan”, ett forsknings- och utvecklingsprogram i samarbete med Ifous, Malmö Universitet samt sju andra svenska kommuner.

Läs mer »

Barnkonventionens dag

Den 20 november firades Barnkonventionens dag med en ljusmanifestation på förskolan.

Läs mer »