Elevhälsan

Elevhälsans arbete Mellanvångsskolan

Elevhälsans uppdrag

 • Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.
 • Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor.
 • I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande.

Elevhälsan ska i sitt generellt riktade arbete:

 • främja elevers lärande, utveckling och hälsa
 • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
 • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande utveckling och hälsa

Elevhälsan ska i sitt individuellt riktade arbete:

 • bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
 • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
 • uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem
 • uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
 • bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd. (Hämtat ur: Vägledning för elevhälsan Socialstyrelsen & Skolverket 2014)

Mål för Elevhälsan på Mellanvångsskolan

Vårt mål är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Detta gör vi på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå.

Syftet med elevhälsans arbete är att säkerställa att barn- och elevhälsoarbetet bygger på våra värdegrundsord Glädje, Respekt, Empati, Tillit, Ansvar (GRETA).

EHG (elevhälsogruppen) har en plan för hur arbetet ska bedrivas, följas upp och utvecklas.
Mellanvångsskolans plan för kränkande behandling finner du här

 

Elevhälsans inrikting Förebyggande Främjande
Generella insatser

Grupp och organisation

Insatser i syfte att tidigt identifiera och förändra beteendemönster som har relevans för fortsatt skolgång, utveckling och hälsa Insatser i syfte att undanröja hinder i lärmiljön för att möjliggöra lärande, utveckling och hälsa
Särskilda insatser på individnivå Insatser i syfte att kartlägga och utreda barnets/elevens behov av stöd Insatser i syfte att undaröja hinder för barnet/eleven i dess utveckling och lärande

 

Elevhälsans medicinska insatser

I arbetsuppgifterna för elevhälsans medicinska insats ingår att

 • tillföra medicinsk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
 • vid hälsobesök tidigt identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser
 • i samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal arbeta för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som kan leda till ohälsa
 • bevaka vaccinationstäckning och fullfölja vaccinationer enligt Socialstyrelsens vaccinationsprogram

Elevhälsans psykologiska insatser

I arbetsuppgifterna för elevhälsans psykologiska insats ingår att

 • tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
 • genomföra psykologiska utredningar och bedömningar av elever, grupper och organisationer för att bidra med psykologisk kunskap om elevers förutsättningar för lärande och behov av stöd
 • ge handledning/konsultation till skolans personal kring individer och grupper
 • bidra med kunskap kring psykiska besvär, till exempel ångest och depression samt med konsultativa samtal med elever, vårdnadshavare och pedagoger
 • bidra med psykologisk kunskap kring skydds och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling till exempel genom utbildning kring psykisk hälsa och ohälsa
 • ta till vara kunskap om elevernas psykiska hälsa i elevhälsans övriga arbete

Elevhälsans specialpedagogiska insats

I arbetsuppgifterna för elevhälsans specialpedagogiska insatser ingår bland annat

 • tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
 • utreda hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av

extra anpassningar och särskilt stöd, genomföra pedagogiska utredningar samt tillsammans med mentor utforma, upprätta och genomföra åtgärdsprogram

 • ge handledning och konsultation till pedagogisk personal
 • följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer

 

Elevhälsogruppen på Mellanvångsskolan träffas varje vecka.

I Elevhälsogruppen ingår:

Rektor – Henrik Carnhede

Skolsköterska – Isabél Röme

Psykolog – Christian Servin

Specialpedagoger:

Gyda Vestmann Erlandsdottir

Birgitta Ekström Johnsson

Alexandra Lundquist

Jenny Grankvist

Kurator:

Zandra Jörnhov

Specialpedagogerna har elevhälsofrämjande möten med mentorer och resurspedagoger i de olika årskurserna varje vecka.

För att synliggöra systematiken i elevhälsoarbetet har skolan tagit fram ett årshjul för EHG:s arbete. Årshjulet utvärderas och revideras vid varje läsårs start.

augusti

Yrkeskategori Arbetsuppgift/insats/ansvarsområden
Rektor · Säkerställa att inplementeringen av de nya      riktlinjerna för ÅP och extra anpassning sker i verksamheten

· Ser till att tid för möten mellan specialpedagoger och mentorer, resurspedagoget och arbetslag kommer till stånd för att säkerställa arbetet.

· Utarbetar ett kalendarium

· Fastställer nya operativa mål där elevhälsoarbetet ingår

Specialpedagog · Deltar i föräldramöten

· Handledning av arbetslag, mentorer och    resurspedagoger

· Observationer på grupp – och individnivå

· Genomgång av samtlig klasser tillsammans med berörda mentorer och arbetslag

· PT-träning

Ansvariga pedagoger · Planerar och genomför värdegrundsdagar, GRETA
Övrigt · Samtliga pedagoger återkopplar genomförda kartläggningar och gör en plan för insatser enligt Likabehandlingsarbetet. Underlaget ligger till grund för ny plan mot diskriminering och kränkande behandling.

· Samtliga arbetslag får en uppdaterad pärm och virtuell mapp med uppdaterat material t ex blanketter. Administrationen ansvarar för detta.

· Administrationen lämnar ut skoluppgifter till nya elever.

 

september

Yrkeskategori Arbetsuppgift/insats/ansvarsområden
Rektor · Internkontroll elevfrånvaro via V-klass
Specialpedagog · Avkodningstester (H4) på gruppnivå i åk 2 – 3 och för enskilda elever i åk 4 – 6

· Tal och kopiering, samt läsförmåga i åk 1

· Elevintervju (NCM), (vid behov i åk1)

· Utarbeta handlingsplan med arbetslaget för elevfrånvaro enligt Trepartsavtalet

· Läsförståelsetest för åk 3

· Kartläggning artikulation i förskoleklass

· PT-träning

GRETA-gruppen · Utarbetar trivselenkäterna
Övrigt

 

oktober

Yrkeskategori Arbetsuppgift/insats/ansvarsområden
Rektor · Utvecklingskonferenser/kunskapsuppföljning

(årskursvis)

Specialpedagog · Utvecklingskonferenser/kunskapsuppföljning

· Mattediagnoser (NCM) i åk 1 – 3 (genomförs av undervisande lärare)

· PT-träning

GRETA-gruppen · Trivselenkäten ska genomföras.  Bearbetning/sammanställning och redovisning av trivselekäten. Nya mål för läsåret sätts upp.

· Internkontroll av hur väl rastvaktsschemat fungerar

Övrigt · Elevskyddsombuden är delaktiga i internkontrollen av rastvaktsschemat

 

november

Yrkeskategori Arbetsuppgift/insats/ansvarsområden
Rektor
Specialpedagog · Mattediagnos  (NCM) för åk 4 – 6

(genomförs av de undervisande lärarna)

· Ansökningar påbörjas för elever i behov av extraordinärt stöd och ska vara klara sista november

· PT-träning

Övrigt · Elevskyddsombuden upprättar handlingsplan efter internkontroll av rastvaktschema.

 

december

Yrkeskategori Arbetsuppgift/insats/ansvarsområden
Rektor · Avsätta tid för heldagsplanering med EHG
Specialpedagog · Utvärdering av terminen och planering inför nästa termin

· Planering av kommande termin

· PT-träning

Övrigt

 

januari

Yrkeskategori Arbetsuppgift/insats/ansvarsområden
Rektor · Analysgrupp med politikerna

· Verksamhetsbesök

Specialpedagog · Målformulering och insatser för året är klart (Likabehandlingsarbetet)

· PT-träning

Övrigt

 

februari

Yrkeskategori Arbetsuppgift/insats/ansvarsområden
Rektor · Verksamhetsbesök
Specialpedagog · DLS rättstavning åk 2-4, DLS läsförståelse åk 2 och 4

· PT-träning

· NP för åk 6

Övrigt · Kompetensutveckling Elevskyddsombud under skydsombuds ledning

· Samrättning NP

 

mars

Yrkeskategori Arbetsuppgift/insats/ansvarsområden
Rektor · Mitterminskonferenser

· Utvecklingskonferenser/kunskapsuppföljning

(genomförs årskursvis)

· Språkvalsinformation för blivande åk 6

Specialpedagog · Mitterminskonferenser

· Utvecklingskonferenser/kunskapsuppföljning

· NP för åk 3 och 6

· Språklig kartläggning i F-klass

· PT-träning

Övrigt · Samrättning NP

 

april

Yrkeskategori Arbetsuppgift/insats/ansvarsområden
Rektor · Ansökningar påbörjas för elever i behov av extraordinärt stöd och ska vara klara sista maj
Specialpedagog · NP åk 3 och 6

· PT-träning

GRETA-gruppen ·Trivselenkäten ska genomföras  Bearbetning, sammanställning och redovisning av trivselekäten.
Övrigt · Samrättning NP

 

maj

Yrkeskategori Arbetsuppgift/insats/ansvarsområden
Rektor
Specialpedagog · NP åk 3

· Överlämningskonferenser åk 6

GRETA-gruppen · Utvärdering av uppsatta mål från höstens trivselenkät genomförs och lämnas till GRETA-gruppen.

· Uppdatering av LBP

· PT-träning

Övrigt · Samrättning NP

 

juni

Yrkeskategori Arbetsuppgift/insats/ansvarsområden
Rektor · Analysgrupp

· Sammanställning av NP-resultat för åk 3 och åk 6

Specialpedagog · Uppföljning och utvärdering av EHG

· Kort avstämning på grupp- och individnivå

· Planering för EHG inför kommande läsår

Övrigt

 

Hoppa till navigering