Skolan där alla känner alla!

Mellanvångsskolan har sedan 7 januari 2015 öppnat sin verksamhet i den då nybyggda skolan på Tingsvägen i Staffanstorp.

Vi har åldershomogena klasser från F-klass till och med årskurs 6.

Fritidshemmen är placerade på skolan.

Vi vill att alla barn och vuxna ska trivas på Mellanvångsskolan och komma till skolan med glädje.

Alla känner alla!

Vårt värdegrundsarbete

Alla på Mellanvångskolan arbetar aktivt för att förhindra varje form av diskriminering och annan kränkande behandling. Vår målsättning är att vi ska trivas, känna trygghet och glädje. Vi arbetar för att alla elever ska ha rätt att utvecklas och erhålla kunskap i en lugn och trygg miljö samt att bemötas med respekt. I vår vision är våra ledord Glädje, Respekt, Empati, Trygghet och Ansvar – GRETA.


Gretateamet består av 4 st pedagoger, skolsköterskan och biträdande rektor. Teamet träffas en gång i veckan och pratar kring aktuella händelser, gör upp lektioner till Mellanvångstimmen och planerar gemensamma aktivitetsdagar. Gretateamet hjälper också till med enskilt- och gruppsamtal. En del av Gretateamet är MiniGreta, det är elever från mellanstadiet som är med och hjälper till vid gemensamma aktivitetsdagar samt anordnar rastaktiviteter för de yngre eleverna.

Läsåret 19/20 startade vi en rastaktivitetsgrupp bestående av 3 st pedagoger som anordnade åldersblandade rastaktiviteter på förmiddagsrasten. Dessa rastaktiviteter har utökats läsåret 21/22 och anordnas nu även på lunchrasten.

Mellanvångstimmen är ett lektionspass i veckan då alla på skolan arbetar med värdegrundsfrågor. Arbetsmaterialet är utarbetat av Gretateamet. Klasserna arbetar med en Gretanyckel per månad och pedagogerna får uppslag till hur man kan arbeta med varje nyckel.

Under läsåret 2018–2019 infördes Mellanvångsmodellen som är en struktur på hur vi arbetar på grupp- och skolnivå för att åstadkomma en tryggare och lugnare arbetsmiljö. Modellen består av tre delar.

  • Gemensam samling på skolgården efter rasterna
  • Gemensam lektionsstruktur
  • Gemensam syn på mobiltelefonanvändande

Hoppa till navigering