Elevråd – arbetsgång

Sedan läsåret 2019-2020  är skolans elevråd uppdelat i två delar. F-3 som leds av biträdande rektor och 4-6 som leds av rektor. Vi träffas regelbundet (ca en gång per månad). På mötet har klassrepresentanterna med sig frågor och tankar från respektive klassråd.

Syftet med elevrådet är säkerställa elevernas formella rätt till inflytande och delaktighet i skolans verksamhet. Elevrådet har också en viktig funktion såsom referensorgan till rektor i organiserandet av skolan.

Upplägget för respektive elevråd ser lite olika ut eftersom detta präglas av elevernas olika ålder. Viktigt att tänka på är att alla elevers rätt till delaktighet och inflytande säkerställs genom såväl klassråd och direkt inflytande på lektioner och liknande situationer.

Vänligen
Henrik Carnhede
Rektor på Mellanvångsskolan

Hoppa till navigering