Kallelse till årsmöte och stipendieutdelning

Staffanstorps musikskolas föräldraförening (SMFF) kallar alla föräldrar till musikskolans elever till årsmöte och stipendieutdelning. Årsmötet inleds med en kort konsert av årets Karin Berg-stipendiater. Välkomna till musikskolans nya lokaler (gamla biblioteket) onsdagen den 3 oktober klockan 19:00.

Lokal: Vesum (gamla Hörsalen).

Dagordning

 1. Mötets öppnande och om mötet är behörigt utlyst.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
 4. Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justerar protokollet.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 6. Revisionsberättelse.
 7. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Val av
  a. Föreningens ordförande för ett år.
  b. Fyra styrelseledamöter i föreningen på två år.
  c. Två suppleanter på ett år.
  d. Två revisorer och ersättare på ett år.
  e. Valberedning är Musikskolans personal.
 9. Fastställande av årsavgift.
 10. Förslag som väckts av styrelsen, eller som medlem har inlämnat minst 10 dagar före årsmötet.
 11. Övriga ärenden som årsmötet beslutat uppta till behandling.