Kallelse till SMFFs årsmöte

Staffanstorps musikskolas föräldraförening (SMFF) kallar alla föräldrar till musikskolans elever till årsmöte och stipendieutdelning. Årsmötet inleds med en kort konsert av årets Karin Berg-stipendiater. Välkomna till musikskolans lokaler måndagen den 21 oktober klockan 19:00.

Lokal: Vesum (gamla Hörsalen).

Dagordning

 1. Mötets öppnande och om mötet är behörigt utlyst.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
 4. Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justerar protokollet.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse.
 6. Revisionsberättelse.
 7. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Val av
  a. Föreningens ordförande för ett år.
  b. Tre styrelseledamöter i föreningen på två år.
  c. Två suppleanter på ett år.
  d. Två revisorer och ersättare på ett år.
  e. Valberedning.
 9. Fastställande av årsavgift.
 10. Förslag som väckts av styrelsen, eller som medlem har inlämnat minst 10 dagar före årsmötet.
 11. Övriga ärenden som årsmötet beslutat uppta till behandling.