Barn och ungas hälsa

Ungdom. Foto: jamie williams by flickr.com

Våga berätta är en jättebra start för dig som är ung och behöver hjälp eller stöd men inte riktigt vet var du ska börja. Det är 1177 Vårdguiden – en tjänst från Sveriges landsting och regioner, som står bakom sidan.

Det finns många olika anledningar till att barn och unga kan må dåligt. Klicka vidare på länkarna nedan för att se vilka verksamheter i Staffanstorps kommun som du kan vända dig till vid olika typer av problem. Det finns också kontaktuppgifter till hjälp och stöd utöver Staffanstorps kommun här >>

Barn som anhöriga
Alkohol och droger
Brister i föräldraskap
Dyslexi
Dödsfall
Ekonomiska problem
Funktionsnedsättning
Ilska och utbrott
Kriminalitet
Kris i livet
Mobbning och kränkande behandling
Problem i skolan
Riskbruk och missbruk
Sexuella övergrepp
Skilsmässa
Skolfrånvaro
Stress

Unga Vuxna
Våld och övergrepp

Du kan alltid kontakta oss via epost: socialtjansten@staffanstorp.se
eller via vanlig post: Staffanstorps kommun, Rådhuset, Torget 1, 245 80 Staffanstorp

Barn som anhöriga

”kan inte ta hem några kompisar för tänk om mamma är full…” bäst att stanna hemma idag för pappa kanske skadar sig…” ”jag blir så trött, jag vill ha ett EGET liv…”

När föräldrar eller andra vuxna i familjen har allvarliga svårigheter påverkas hela familjen. När föräldrar inte mår bra påverkar det barnen.

Imbusgrupper finns för dig som är barn eller tonåring (7-19 år) och som har en förälder eller annan nära anhörig som har/har haft psykisk ohälsa. Ansökan hit sker via Individ- och familjeomsorgen.
Telefon: 046-25 11 00 (växel)

Öppenvårdsteamet Kompassen arbetar med vuxna med risk- eller missbruksproblematik. De erbjuder motiverande och behandlingsinriktade samtal, stöd till anhöriga, uppföljning efter behandling, stöd i boende samt hjälp av mer praktisk natur.
Telefon: 046-25 11 00 (Växel)

Flaskposten är till för dig som har någon i familjen som är eller har varit beroende av alkohol, tabletter eller andra droger. Ansökan hit sker via Individ- och familjeomsorgen.
Telefon: 046-25 11 00 (växel)

Maskrosbarn är en ideell förening som stödjer ungdomar som har föräldrar som missbrukar och eller är psykiskt sjuka. Livlinan ger stöd och information till unga som lever nära någon med psykisk ohälsa.

BRIS ordnar stödhelger för familjer där mamma eller pappa tagit sitt liv.

Läs mer på ungdomsmottagningen umo.se.

Alkohol och droger

”mina kompisar har börjat röka på och nu vill de att jag också gör det…” ”det känns som om jag festar för mycket, kan inte sluta när jag har börjat…”

Fenix är en insats riktad till unga vuxna 14-20 år med missbruksproblematik och deras anhöriga.
Telefon: 046-287 17 30

Polisens Ungdoms- och narkotikagrupp. Som namnet avslöjar arbetar gruppen i stor omfattning med att upptäcka och utreda narkotikabrott. Om du vill lämna tips gällande ungdomar, narkotika eller alkohol; ring 114 14 och tryck 2.

Läs mer på 1177.se eller på ungdomsmottagningen umo.se.

Brister i föräldraskap

”mamma och pappa bara bråkar hela tiden… är det inte med varandra så bråkar de med mig….står inte ut hemma längre!” ”mamma bryr sig inte om mig längre, hon bara jobbar eller träffar sina vänner hela tiden, jag är alltid ensam hemma…”

Familjeteamet erbjuder rådgivning och samtalskontakt för familjer i Staffanstorps kommun med barn i åldrarna 0-18 år. Vi arbetar med att förbättra relationerna i familjen, ge föräldrastöd och rådgivning. Du kan vända dig hit för att få stöd och råd.
Telefon: 046-25 13 04

Familjecentralen Paletten bedriver en verksamhet som riktar sig till föräldrar och barn (0-6 år). Den är hälsofrämjande, stödjande, generell och tidigt förebyggande.
Telefon: 0703-38 57 50 (socialrådgivare)

När en person ansöker om stöd, vård eller behandling av Socialtjänsten ska en utredning inledas utan dröjsmål. Detta gäller också när någon anmäler missförhållanden.
Telefon: 046-25 11 00 (växel)

Individ- och familjeomsorgen inom Socialtjänsten utreder och ger bistånd till barn, ungdomar och deras familjer för att främja goda uppväxt- och levnadsförhållanden.
Telefon: 046-25 11 00 (växel)

Mer om barnperspektivet finns på BRIS.se. Bris finns också för vuxna här >>

Läs mer på 1177.se eller på ungdomsmottagningen umo.se.

Dyslexi

”alla andra har lätt att läsa högt i skolan men för mig bara hoppar bokstäverna runt…känner mig helt dum…”

Dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text; man har läs- och skrivsvårigheter. Om man har läs- och skrivsvårigheter är vissa funktioner i hjärnan som styr språket påverkade men det har ingenting med intelligens att göra. Om du misstänker att du har läs- och skrivsvårigheter bör du och dina föräldrar diskutera det med dina lärare och skolledningen på din skola. Kontaktuppgifter till skolorna hittar du här.

Resurscentrum arbetar för att ge råd och stöd till dig som förälder, till ditt barn och till personal i förskola och skola. Vid Resurscentrum – barn och familj arbetar bland annat psykolog, skolsköterska, skolläkare och specialpedagog.
Telefon: 046-25 11 00 (växel)

SKED (Skånes Kunskapscentrum för Elever med Dyslexi) arbetar för att sprida kunskap om dyslexi och samverkar med vår skolpersonal för att skapa fungerande rutiner och en god pedagogik i arbetet med elever som har dyslexi.

Läs mer på Dyslexiförbundet FMLS, Föräldraföreningen för dyslektiska barn eller 1177.se.

Dödsfall

Resurscentrum arbetar för att ge råd och stöd till dig som förälder, till ditt barn och till personal i förskola och skola. Vid Resurscentrum – barn och familj arbetar bland annat psykolog, skolsköterska, skolläkare och specialpedagog.

När en förälder avlider kan barn och unga få hjälp av kommunen hos Familjerätten vid frågor om vårdnad, arv och kostnader för exempelvis begravning.

Överförmyndarens uppgift är att förhindra att omyndiga, som inte kan bevaka sin rätt, drabbas av rättsförluster. Överförmyndaren tar hand om ekonomi och egendom.
Telefon: 046-25 11 00 (växel)

Läs mer på 1177.se eller på ungdomsmottagningen umo.se.

Ekonomiska problem

”äntligen slutat skolan!! men inget jobb….” ”pengarna räcker aldrig till någonting…aldrig har jag råd att göra nåt kul med kompisarna…” ”vad ska jag göra hela sommarlovet? vore nice med egna pengar…”

Alla människor i alla åldrar kan få problem vid olika tidpunkter i livet. Ibland kan det kännas omöjligt att själv hitta en lösning och då finns det hjälp att få. Det kan gälla råd och stöd, budgetrådgivning eller försörjningsstöd.

Socialförvaltningens arbetsmarknadshandläggare riktar sig till alla mellan 16-64 år och har som mål att främja individens möjligheter att få tillträde till arbetsmarknaden och bli självförsörjande på sikt. Handläggarna har bland annat hand om kommunens sommarpraktik för ungdomar.
Telefon: 046-25 11 00 (växel)

Läs mer på 1177.se.

Funktionsnedsättning

Elevhälsans viktigaste uppdrag är att skapa en optimal inlärningsmiljö utifrån det enskilda barnets förutsättningar och behov. Hjälp ska ges till barn och unga med inlärningssvårigheter, funktionshinder, språkstörningar, beteendestörningar, utvecklingsavvikelser och psykosociala svårigheter i nära samarbete med andra kompetenser.
Telefon: 046-25 11 00 (växel)

Du kan få hjälp genom LSS (Lagen om Stöd och Service) om du har en funktionsnedsättning, eller om du har andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som är så stora att de förorsakar dig betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed har ett omfattande behov av stöd och service.

LSS ger rätt till olika insatser. Kommunen ansvarar bl a för personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse utanför det egna hemmet, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, bostad med särskild service för barn, ungdomar och vuxna.
046-25 11 04, omsorg@staffanstorp.se

Familjecentralen Paletten bedriver en verksamhet som riktar sig till föräldrar och barn (0-6 år). Den är hälsofrämjande, stödjande, generell och tidigt förebyggande.

Läs mer på Region Skånes Barn- och ungdomshabilitering eller 1177.se.

Ilska och utbrott

”blir bara så arg att det bli svart för ögonen…” ”vill bara slå och skrika, ingen fattar!”

Resurscentrum arbetar för att ge råd och stöd till dig som förälder, till ditt barn och till personal i förskola och skola. Vid Resurscentrum – barn och familj arbetar bland annat psykolog, skolsköterska, skolläkare och specialpedagog.
Telefon: 046-25 11 00 (växel)

Familjecentralen Paletten bedriver en verksamhet som riktar sig till föräldrar och barn (0-6 år). Den är hälsofrämjande, stödjande, generell och tidigt förebyggande.

Läs mer på 1177.se.

Kriminalitet

”jag snattar mer och mer…” ”när mina kompisar dissas av någon då ställer jag upp och slåss” ”en i klassen har nummer man kan ringa för både öl, sprit och annat…”

Fältgruppen består av flera personer som arbetar dagtid, kvällar samt helger i huvudsak med ungdomar 12-18 år. Deras arbete är drogförebyggande och brottsförebyggande.
Telefon: 046–25 13 34

Socionomen hos polisen medverkar bland annat vid förhör av minderåriga, gör bedömningar avseende behov av insatser från socialtjänsten, och erbjuder stödsamtal till unga brottsoffer vid behov. Här erbjuds också medling som innebär att gärningsperson och brottsoffer möts tillsammans med en opartisk medlare för att prata om brottshändelsen.
Telefon: 046-16 53 38 eller 0709-35 11 15

Påverkansprogrammet och ungdomstjänst är verksamheter riktade till unga kriminella och deras anhöriga.
Telefon: 046-287 17 30

Läs mer om polisen i Staffanstorp.
Läs mer på Brottsförebyggande rådets webbplats, Brottofferjouren Skånes webbplats eller på 1177.se.

Kris i livet

”mår så kasst över allt som händer, tror inte det finns någon som kan hjälpa mig…”

Resurscentrum arbetar för att ge råd och stöd till dig som förälder, till ditt barn och till personal i förskola och skola. Vid Resurscentrum – barn och familj arbetar bland annat psykolog, skolsköterska, skolläkare och specialpedagog.
Telefon: 046-25 11 00 (växel)

Läs mer på 1177.se eller på ungdomsmottagningen umo.se.

Mobbning och kränkande behandling

”när jag kommer till skolan är det ingen som hälsar…” ”om jag springer mellan lektionerna så hinner ingen ifatt och slå mig….”

Enligt skollagen och diskrimineringslagen ska den som driver en skola, förskola eller fritids se till att verksamheten följer lagen och arbetar mot kränkningar på flera olika sätt. Om skolan får veta att ett barn eller en elev känner sig utsatt måste de agera direkt och ta reda på vad som hänt. De måste också göra allt för att det inte ska hända igen.

Kontaktuppgifter till skolorna finns här.

Elevhälsans viktigaste uppdrag är att skapa en optimal inlärningsmiljö utifrån det enskilda barnets förutsättningar och behov. Hjälp ska ges till barn och unga med inlärningssvårigheter, funktionshinder, språkstörningar, beteendestörningar, utvecklingsavvikelser och psykosociala svårigheter i nära samarbete med andra kompetenser.
Telefon: 046-25 11 00 (växel)

Läs mer på 1177.se eller på ungdomsmottagningen umo.se.

Problem i skolan

”jag tycker niorna är läskiga…” ”blir så trött på klassen ibland, de är sååå barnsliga…” ”jag kommer få F i flera ämnen…”

Upplever du att du har problem i skolan ska du i första hand vända dig till din mentor eller någon annan vuxen på din skola som du har förtroende för. Du kan också alltid vända dig till din skolas rektor. Kontaktuppgifter till skolorna finns här.

Elevhälsans viktigaste uppdrag är att skapa en optimal inlärningsmiljö utifrån det enskilda barnets förutsättningar och behov. Hjälp ska ges till barn och unga med inlärningssvårigheter, funktionshinder, språkstörningar, beteendestörningar, utvecklingsavvikelser och psykosociala svårigheter i nära samarbete med andra kompetenser.
Telefon: 046-25 11 00 (växel)

Läs mer på 1177.se eller på ungdomsmottagningen umo.se.

Riskbruk och missbruk

”mina kompisar har börjat röka på och nu vill de att jag också gör det…” ”det känns som om jag festar för mycket, kan inte sluta när jag har börjat…”

Fenix är en insats riktad till unga vuxna 14-20 år med alkohol- och drogsproblematik och deras anhöriga.
Telefon: 046-287 17 30

Resurscentrum arbetar för att ge råd och stöd till dig som förälder, till ditt barn och till personal i förskola och skola. Vid Resurscentrum – barn och familj arbetar bland annat psykolog, skolsköterska, skolläkare och specialpedagog.
Telefon: 046-25 11 00 (växel)

Polisens Ungdoms- och narkotikagrupp. Som namnet avslöjar arbetar gruppen i stor omfattning med att upptäcka och utreda narkotikabrott. Om du vill lämna tips gällande ungdomar, narkotika eller alkohol; ring 114 14 och tryck 2.

Läs mer på 1177.se eller på ungdomsmottagningen umo.se.

Sexuella övergrepp

”han är så fin men måste jag göra allt han säger?” ”jag blev full och kunde inte säga ifrån men jag ville inte!” ”jag har sex mot min vilja…”

Socionomerna i skolan är placerade inom socialtjänstens barn- och ungdomsenheter, men finns som en resurs ute på skolorna.

Barnahus mellersta Skåne arbetar med barn 0-18 år som är utsatta eller misstänks vara utsatta för sexuella övergrepp, fysisk misshandel eller fridskränkning.

Sexuella övergrepp är brott. Polisen behöver din hjälp för att nå framgång i arbetet med att upptäcka och utreda brott.

Individ- och familjeomsorgen inom Socialtjänsten utreder och ger bistånd till barn, ungdomar och deras familjer för att främja goda uppväxt- och levnadsförhållanden.
Telefon: 046-25 11 00 (växel)

Läs mer på 1177.se eller på ungdomsmottagningen umo.se.

Skilsmässa

”nu ska mamma och pappa skiljas men hur blir det för mig?” ”det är jobbigt att slitas mellan mamma och pappa…”

Socialtjänstens familjerättssociomer kan erbjuda föräldrar samarbetssamtal i samband med en skilsmässa eller en separation. De hjälper också föräldrar med avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Föräldrar kan även gå en kort utbildning som heter ”Barn I Föräldrars Fokus” och förkortas BIFF. Där fokuseras man på hur föräldrarna kan göra det som är bäst för barnen även under och efter en skilsmässa.

Gruppverksamheten Skilda världar anordnas av socialtjänsten i Staffanstorps kommun. Gruppen riktar sig till barn mellan 7-15 år.
Telefon: 046-25 11 00 (vx)

Om du som bor i Staffanstorp behöver hjälp med att lösa problem i familjen kan du vända dig till Familjerådgivningen i Lund.

Läs mer på 1177.se eller på ungdomsmottagningen umo.se.
Se även rapporten Lyssna på mig från BRIS.se.

Skolfrånvaro

”är så trött på skolan, orkar bara inte gå dit…” ”hänger hellre i korridoren…fattar ändå inget på lektionerna…”

Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar. Kontakta din skola. Kontaktuppgifter till skolor finns här.

Elevhälsans viktigaste uppdrag är att skapa en optimal inlärningsmiljö utifrån det enskilda barnets förutsättningar och behov. Hjälp ska ges till barn och unga med inlärningssvårigheter, funktionshinder, språkstörningar, beteendestörningar, utvecklingsavvikelser och psykosociala svårigheter i nära samarbete med andra kompetenser.

Läs mer på Skolverket, ungdomsmottagningen umo.se eller på 1177.se.

Stress

”det är för mycket att göra i skolan, fattar ingen hur mycket det blir när man lägger ihop allt??” ”måste vara duktig i skolan, på fotbollen, poppis bland kompisarna, se bra ut, ha senaste märkena…hjälp!”

Elevhälsans viktigaste uppdrag är att skapa en optimal inlärningsmiljö utifrån det enskilda barnets förutsättningar och behov. Hjälp ska ges till barn och unga med inlärningssvårigheter, funktionshinder, språkstörningar, beteendestörningar, utvecklingsavvikelser och psykosociala svårigheter i nära samarbete med andra kompetenser.
Telefon: 046-25 11 00 (växel)

Familjecentralen Paletten bedriver en verksamhet som riktar sig till föräldrar och barn (0-6 år). Den är hälsofrämjande, stödjande, generell och tidigt förebyggande.
Telefon: 0703-38 57 50 (socialrådgivare)

Läs mer på 1177.se eller på ungdomsmottagningen umo.se.

Unga Vuxna i Lund, för dig som är mellan 16 och 29 år

Ibland är det svårt att veta vart man ska vända sig med sina frågor och bekymmer. Hos Unga vuxna i Lund kan du komma och prata om det som är viktigt för dig. Det kan gälla personliga problem, relationer, frågor kring din hälsa eller något helt annat.

Besöken är frivilliga och sker under sekretess. Kanske är en föreläsning eller kurs något för dig? Unga Vuxna håller föreläsningar och ger kurser med fokus på stresshantering och att möta svåra tankar och känslor. Dessa har sin bas i vetenskapligt beprövade metoder som mindfulness och ACT.

På mottagning får du träffa en socionom eller sjuksköterska som tillsammans med dig kartlägger vad det är du vill ha hjälp med. Kontakten är ganska kortvarig, men behöver du en längre kontakt försöker Unga Vuxna hjälpa dig vidare till rätt instans, exempelvis till olika stödgrupper, socialförvaltningen, primärvården eller psykiatrin.

Boka tid Du bokar själv en tid för samtal genom att kontakta oss via telefon eller via Vårdguidens e-tjänst. Vi tar inte emot remisser. Ring oss på telefon: 046-359 80 93 eller ta kontakt med oss via Vårdguidens e-tjänst ”Mina vårdkontakter” på 1177.se

Besöken är kostnadsfria, bortsett från om du ska träffa läkare eller fysioterapeut. Dessa besök kostar som på vårdcentralen, 200 kronor. Frikort gäller, men vi kan debitera dig om du uteblir från ett bokat besök.

Välkommen!

 

Länk:

https://www.lund.se/ungavuxna

Våld och övergrepp

”jag blir slagen hemma…” ”träffade ett gäng ute som jagade mig för att slåss…” ”mina föräldrar bråkar och slår på varandra…”

För dig som blivit utsatt för, upplevt eller utövat fysiskt/psykiskt våld erbjuder Kriscentrum i mellersta Skåne individuellt anpassad hjälp i form av: samtalsstöd, rådgivning och krisbearbetning, enskilt eller i grupp.

Kriscentrum för barn – Lysmasken är till för barn och tonåringar som har upplevt våld, hot eller bråk i familjen.

Kriscentrum drivs gemensamt av kommunerna Lund, Eslöv, Kävlinge, Staffanstorp, Lomma, Höör och Hörby samt Svenska Kyrkan.

046-35 50 71, kriscentrum@lund.se

Barnahus mellersta Skåne arbetar med barn 0-18 år som är utsatta eller misstänks vara utsatta för sexuella övergrepp, fysisk misshandel eller fridskränkning.

Våld och övergrepp är brott. Polisen behöver din hjälp för att nå framgång i arbetet med att upptäcka och utreda brott.

Individ- och familjeomsorgen inom Socialtjänsten utreder och ger bistånd till barn, ungdomar och deras familjer för att främja goda uppväxt- och levnadsförhållanden.
Telefon: 046-25 11 00 (växel)

Läs mer på 1177.se eller på ungdomsmottagningen umo.se

Hjälp och stöd utöver Staffanstorps kommun

Telefonnummer i akuta lägen: 112

Hit ringer man om man är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan man få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.
Telefon: 112

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.
Telefon: 1177

Sociala jouren

När socialtjänsten är stängd och du behöver hjälp med akuta sociala frågor kan du vända dig till Sociala jouren. De ger dig akut hjälp som inte kan vänta till nästa vardag. De har öppet måndag-torsdag 16:00 till 08.00 närmast vardag och fredagar 15:00 – närmast vardag 08:00 samt från kl. 12.00 dag innan röd dag och dag innan julafton.

Telefon: 112 och be sedan om att bli kopplad till Social Jour Syd.

UMO – ungdomsmottagning på nätet

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.

Psykiatrisk akutmottagning

Barn- och ungdomspsykiatrisk akutavdelning är regionövergripande och finns i Malmö.
Telefon: 040-33 17 11

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att snacka om precis vad som helst.

Barnens hjälptelefon, Bris

Till Bris kan man ringa om man vill prata med en vuxen, alla dagar mellan kl. 14-21. Samtalet syns inte på telefonräkningen.
Telefon: 116 111

BRIS Vuxentelefon

BRIS erbjuder stöd till vuxna utifrån mångårig kunskap och erfarenhet av samtal med barn och unga.
Telefon: 077-150 50 50

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.
Telefon: 020-50 50 50

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.
Telefon: 0200-21 20 19

Nationella hjälplinjen

Hit kan man ringa om man har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation, för att få rådgivning och stöd.
Telefon 020-22 00 60

Krisstödsgruppen

Krisstödsgruppen (tidigare POSOM) består av företrädare från kommunens verksamhet, Räddningstjänsten och Svenska Kyrkan. Gruppen ska kunna agera som lednings- och insatsgrupp vid oförutsedda större kriser och händelser.

Hoppa till navigering