Ekonomiskt stöd

Pengar. Foto: Lisbeth Svensson

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som bor eller vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver som till exempel ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd består av försörjningsstöd och bistånd till livsföring i övrigt. Det är behovsprövat och handläggs av kommunens socialtjänst. Det som tidigare hette socialbidrag kallas idag ekonomiskt bistånd. Kommunen kan även hjälpa till med en budgetrådgivning samt stöd vid ansökan om skuldsanering.

Försörjningsstöd och bistånd till livsföring i övrigt

Försörjningsstödet, som regleras av socialtjänstlagen, består av riksnorm och övrigt försörjningsstöd. Riksnormen ska täcka hushållets kostnader för livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien, dagstidning, telefon och TV-avgift. I övrigt försörjningsstöd ingår kostnader för till exempel boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring, medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Dessa kostnader beviljas utifrån en skälighetsbedömning mot uppvisande av kvitto eller annan verifikation.

Hur stort försörjningsstöd kan man få?

Storleken på försörjningsstödet beror på familjens storlek, barnens ålder, familjens egna inkomster och godkända utgifter. Titta på Socialstyrelsens webbplats. När dina inkomster och utgifter förändras ska du meddela detta till socialtjänsten. Om du lämnar ofullständiga eller oriktiga uppgifter kan detta leda till polisanmälan och att du blir skyldig att betala tillbaka de pengar du inte varit berättigad till.

Ekonomiskt bistånd för andra kostnader

Det finns möjlighet att ansöka om stöd för andra kostnader som läkarvård, medicin, barnomsorg, tandvård och glasögon. Dessa kostnader måste också verifieras. Vid ansökan om ekonomiskt bistånd till kostnad för tandvård och glasögon måste en förhandsbedömning göras innan du utför tandvården eller beställer glasögonen. Detta innebär att du först måste styrka behovet och specificera kostnaden i ett kostnadsförslag. Bistånd till livsföring i övrigt kan också vara olika stöd- och behandlingsinsatser eller andra former av social service. Annat bistånd diskuteras alltid i samråd med dig.

Vad krävs för att ha rätt till ekonomiskt bistånd?

Innan du ansöker om stöd måste du ha gjort allt du kan för att bli självförsörjande och det måste du fortsätta med även när du får ekonomiskt bistånd. Om du är arbetslös görs en prövning om du anses vara aktivt arbetssökande. Att vara aktivt arbetssökande innebär att du är inskriven på Arbetsförmedlingen och medverkar i planeringen med din arbetsförmedlare. Du ska varje dag leta efter och regelbundet söka alla typer av arbeten och anställningar i hela landet.

Om du tycker att du av särskilda skäl bara kan söka arbeten inom pendelavstånd, det vill säga inom regionen, så ska detta godkännas av socialtjänsten. Du är skyldig att tacka ja till erbjudande om anställning eller arbetsmarknadsåtgärd.

Om du är sjuk och inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande skall detta styrkas med aktuellt läkarintyg. Dessutom måste du följa den rehabiliteringsplan som upprättats med din läkare.

Samtycke till uppgiftskontroll

För att kunna utreda din rätt till ekonomiskt bistånd måste handläggaren samla in vissa uppgifter om din ekonomi från bilregistret, skatteverket och bolagsverket. Andra kontakter får endast tas med ditt samtycke. Om du inte ger ditt samtycke till kontroll av dessa uppgifter kan utredningsarbetet försvåras eller omöjliggöras och detta kan leda till att du inte kan få bistånd.

Tystnadsplikt och insynsrätt

Alla som arbetar inom socialtjänstens Individ- och familjeomsorg har tystnadsplikt. Detta innebär att vi inte får berätta för någon obehörig om sådant som gäller dina personliga förhållanden, men vi är skyldiga att anmäla till arbetsmarknadsnämnden om vi misstänker att barn far illa. Dina handlingar och de journaler som förs i ditt ärende samlas i en personakt som du har rätt att ta del av. Akten är sekretessbelagd och förvaras så att ingen obehörig kan ta del av den. Sekretessen regleras av 26 kapitlet 1 § Offentlighets- och sekretesslagen.

Så här ansöker du om ekonomiskt bistånd

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd ska du först prata med någon av socionomerna som utreder ekonomiskt bistånd. Du når dem genom att ringa kommunens växel, 046-25 11 00. Deras telefontider är måndag, onsdag och fredag kl. 10:00-10:45, tisdag 09:45-10:15, torsdag kl. 15:00-15:45. Ansökningshandlingar, informationsmaterial och tid för personligt besök skickas sedan hem till dig. Vid besöket lämnar du in din ansökan om ekonomiskt bistånd. Den som vill kan kontakta oss och få svar via e-post socialtjansten@staffanstorp.se, men socialtjänsten kan inte garantera sekretesskydd för korrespondens via internet.

Så här handläggs din ansökan

Vid bedömningen av om du har rätt till ekonomiskt bistånd tittar vi på fyra olika frågeställningar:

 • Bidrar du till din självförsörjning på sikt?
 • Kan behovet tillgodoses på något annat sätt?
 • Är dina kostnader skäliga?
 • Finns det några särskilda skäl?

När ansökan har kommit in tittar vi först på om vi har tillgång till alla handlingar som krävs för att kunna fatta beslut. Om något underlag saknas skickar vi en begäran om att få in kompletteringar och anger när vi senast behöver dem. När kompletteringarna har kommit in eller när datumet passerats gör vi en biståndsbedömning så fort som möjligt och skickar vårt beslut tillsammans med vår bedömning och en ekonomisk beräkning. Eventuell utbetalning sker vanligtvis till sökandens bankkonto. Ansökan ska göras en gång i månaden via brev eller vid ett personligt besök hos handläggaren.

Har du fått helt eller delvis avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet. När vi skickar ut beslut om avslag får du alltid information om hur du skall gå tillväga för att överklaga.

Att överklaga beslut enligt Socialtjänstlagen

Arbetsmarknadsnämndens beslut kan överklagas genom förvaltningsbesvär. Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit inom tre veckor (21 dagar), från den dag du fick del av beslutet och vara adresserat till Staffanstorps kommun, Arbetsmarknadsnämnden, 245 80 Staffanstorp. Det är viktigt att överklagan kommer in i tid annars kommer den inte att behandlas. Överklagan måste innehålla följande uppgifter:

 • Ert namn, personnummer, telefonnummer och adress samt vara undertecknad.
 • Vilket beslut som överklagas (uppge till exempel beslutsdatum).
 • Vilken ändring ni vill ha.
 • Vilka omständigheter som ni stödjer överklagandet på.
 • Bifoga eventuella handlingar som ni anser stödjer er uppfattning.

Har ert överklagande kommit in i rätt tid skickas handlingarna att vidare till Förvaltningsrätten, om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt som ni begärt. Om ni behöver hjälp med att överklaga beslutet eller vill ha mer information om hur ni överklagar kan ni kontakta den handläggare som meddelat beslutet.

Återbetalning

I vissa fall kan du vara skyldig att betala tillbaka bistånd du fått. Detta gäller om biståndet beviljats som förskott på förmån eller ersättning till exempel sjukersättning, bostadsbidrag eller a-kassa, under arbetskonflikt, om du inte haft tillgång till dina pengar till exempel vid en bankkonflikt och i vissa fall där biståndet beviljats enligt socialtjänstlagen.

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

6 kommentarer till Ekonomiskt stöd

 1. Det är massa regler man ska följa från Er sida. Undrar hur lång tid kan det ta att få ansökan hemskickad? Är det normalt att vänta flera veckor? Och varför isf?

  1. Hej Marta,

   Tack för dina synpunkter.

   Efter att ha haft kontakt med socionom/handläggare som utreder ekonomiskt bistånd tar det i normalfallet ca 3-4 arbetsdagar att få en ansökan hemskickad. Om du vill lämna in en ansökan om ekonomiskt bistånd är du välkommen att ringa till kommunens växel, 046-25 11 00 på telefontider enligt följande:
   måndag, onsdag, fredag – kl 10.00-10.45
   tisdag – kl 09.45-10.15
   torsdag – kl 15.00-15.45.

   Med vänliga hälsningar
   Gordana Eriksson

 2. Hej Edward!
  Varför så allvarligt byråkratisk i ditt svar? Läser även du ur socialtjänstlagens manual, samtidigt som du svarar Sandra? 🙂
  Vem avgör och bestämmer över en människas krissituation? Ni? Jag själv?
  Är det verkligen något man kan bestämma om själv, när och hur länge man hamnar i trubbel ekonomiskt eller av andra anledningar och därför bestämmer sig för att söka hjälp? Är det något krav också i sammanhanget att man ska kunna redogöra för när man hamnar snett och därför söka hjälp? Man förväntas alltså kunna se in i framtiden?! Detta med tanke på ditt svar till Sandra; ”Ekonomiskt bistånd utgör samhällets yttersta skyddsnät som ska träda in tillfälligtvis vid korta perioder av försörjningsproblem och i väntan på annan försörjning, för att individen ska kunna uppnå en skälig levnadsnivå. Ekonomiskt bistånd ansöker man om och bedöms månadsvis.”..
  Alltså detta med ”tillfälligtvis korta perioder”, Hur ska man kunna veta hur tillfälligt det kommer att bli? Har ni kanske manualer för detta också? 😉
  MVH/GA.

 3. Hej Sandra! Låter ju inte riktigt klokt, dessutom barn inblandat!
  I socialtjänstlagen står att dom ska arbeta i ”förebyggande syfte”, det kan man ju knappast påstå att dom gör, i praktiken.
  Tydligen väntar man på att den sökande ska hamna så djupt som möjligt i skiten för att hjälpa en, det är både omänskligt och osmakligt!
  Kanske är det så även i ditt fall (som i många, många andra) att du har helt fel för och efternamn.. :p
  MVH/GA.

 4. Verkar onödigt krångligt kan man tycka om att ansöka om bland annat ekonomiskt bistånd, de flesta uppgifter kan ju socialtjänsten själva ta reda på och kontrollera!
  Mycket regler, policyn och strikta uppmaningar och väldigt byråkratiskt, t om värre än försäkringskassans ökända byråkrati. 😉
  Det man saknar är lite mänsklig värme och förståelse för sin uppkomna situation, inte ett byråkratiskt bemötande som trycker ned en i skorna ännu mera.
  Vissa handläggare tycks sitta och läsa högt från socialtjänstlagens manual, likt en förprogrammerad robot!
  //GA.

  1. Hej Göran,

   Socialförvaltningen är en komplex verksamhet som bl.a. arbetar med myndighetsutövning och det är viktigt för oss att ta tillvara på kommuninvånares synpunkter och åsikter. Detta hjälper oss att bli bättre i vårt arbete. Allmänna klagomål eller synpunkter på verksamheten kan lämnas in skriftligen eller muntligen och dessa ska utredas av ledningen i verksamheten. Om det genom synpunkten/klagomålet framkommer att en avvikelse förekommit ska denna avvikelse utredas vidare. Om synpunkten innebär förändringar i verksamheten ska aktuella processer och rutiner uppdateras och berörd personal ska informeras.

   Om du vill har ytterligare information om försörjningsstöd eller hur vi arbetar med klagomål och avvikelser är du välkommen att kontakta en handläggare som arbetar med försörjningsstöd. Du kan ringa 046-251100 och be att få bli kopplad till en handläggare som arbetar med försörjningsstöd.

   Med vänliga hälsningar

   Catharina Petersson
   Vuxenenheten