Familjerätt

HHjärta i sanden. Foto: Fabrice Keck by flickr.com

Familjerätten ingår i kommunens socialtjänst. Familjerätten hjälper till med olika familjeärenden, till exempel adoptioner, vårdnadsfrågor och frågor om faderskap och föräldraskap.

Internationell adoption

För att få adoptera ett utländskt barn ansöker ni hos socialtjänsten om ett medgivande. En utredning (hemutredning) görs avseende er lämplighet och förmåga. Innan medgivandeutredningen kan påbörjas ska ni ha gått en, av oss godkänd föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar. Beslutet om medgivande fattas sedan av kommunens arbetsmarknadsnämnd. Utredningen ligger också till grund för det beslut som myndigheterna i barnets hemland fattar. Sedan medgivande har lämnats kan en auktoriserad adoptionsorganisation föreslå ett visst barn som lämpligt att adopteras av de/den sökande. Beslutet om adoption görs i svensk tingsrätt eller i barnets hemland. Hela processen från första ansökan till mottagande av ett barn kan ta lång tid.

Tillsynsmyndighet för internationella adoptioner är Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd. Ni hittar mer information på deras webbplats.

Adoption av närstående

Adoption av barn till närstående är ofta så kallad styvbarnsadoption, då en person adopterar makes/makas eller en partners barn. Ansökan om adoptionen görs hos tingsrätten. Tingsrätten begär sedan ett yttrande av arbetsmarknadsnämnden.

Faderskap

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra, måste faderskapet/föräldraskapet fastställas genom en faderskapsbekräftelse. Det är först när denna har undertecknats som barnets juridiska rättigheter, som till exempel arvsrätt och rätt till faderns efternamn kan tillvaratas.

Skattemyndigheten skickar en födelseavi till arbetsmarknadsnämnden när ett barn har fötts och modern inte är gift. Modern ombeds sedan att kontakta socialtjänsten för att komma överens om tidpunkt då föräldrarna kan komma för att skriva under faderskapsbekräftelsen. Om de är överens om gemensam vårdnad av barnet anmäls detta samtidigt.

Är man överens om att barnet är gemensamt är handläggningen okomplicerad oavsett om man bor tillsammans eller inte. I vissa fall kan tveksamhet uppstå om vem som är barnets far. Om mannen är osäker på om han är far, kan han begära en dna utredning. Vid undersökningen som bekostas av socialtjänsten tar man prover på både barn, moder och fader.

I sällsynta fall kan det vara svårt att få erforderliga namnteckningar på bekräftelsen och då fastställs faderskapet genom en dom i tingsrätten.

Vill ni göra fastställandet under graviditeten, kontakta Medborgarkontoret 046-25 11 10 för att beställa tid för ett möte.

Vårdnad

Ordet vårdnad är ett juridiskt begrepp som reglerar det ansvar föräldrar har för sitt barn till dess det fyllt 18 år.

Om föräldrarna inte är överens i vårdnad/boende/umgängesfrågan utför socialtjänsten, på uppdrag av tingsrätten, utredningar om hur det ska se ut för barnen.

Gemensam vårdnad

Vid gemensam vårdnad har föräldrarna gemensamt den juridiska vårdnaden om ett barn. Då måste föräldrarna tillsammans fatta beslut kring frågor rörande barnet, oavsett om föräldrarna bor tillsammans eller inte. Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad om sina barn. Ogifta föräldrar kan anmäla till skatteverket att de vill ha gemensam vårdnad vid faderskapsbekräftelsen eller senare, blankett finns hos skatteverket.

Ensam vårdnad

Vid ensam vårdnad har en av föräldrarna vårdnaden om barnet. Den som har ensam vårdnad har enligt lagen ett stort ansvar när det gäller att underlätta ett umgänge mellan barnet och den andra föräldern. Vårdnadshavaren är också skyldig att hålla den andre föräldern underrättad om saker som rör barnet och som kan anses vara av betydelse.

Barnens boende

Är föräldrarna inte överens om var barnet ska bo kan en domstol besluta om var barnet ska bo, utan att upplösa den gemensamma vårdnaden.

Växelvis boende

Barnet/barnen bor då lika mycket hos vardera förälder.

Umgänge med föräldrarna

Ett barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar och umgänget skall utformas helt och hållet utifrån barnets behov. De flesta föräldrar når själva en överenskommelse om hur umgänget ska utformas. I normalfallet är det bra för ett barn att även ha ett vardagsumgänge med den föräldern som det inte bor hos. Om föräldrarna inte kan komma överens måste en domstol fatta beslut i frågan.

Samarbetssamtal

Socialtjänsten kan erbjuda föräldrar samarbetssamtal i samband med en skilsmässa eller en separation. Syftet med samtalen är att ni föräldrar ska komma överens och hitta lösningar i vårdnads-, boende- och umgängesfrågorna och bättre kunna samarbeta om barnen och därigenom undvika långvariga och smärtsamma juridiska processer. Vi träffar föräldrarna gemensamt och vi kan också träffa barnet om det bedöms vara lämpligt. Tingsrätten kan ge familjerätten i uppdrag att anordna samarbetssamtal, som ett led i att söka nå samförståndslösningar tidigt i domstolsprocessen.

Se även rapporten Lyssna på mig från BRIS.se.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar som är överens kan avtala om vårdnad, boende och umgänge. Avtalen har samma rättsliga status som en dom. Avtalen upprättas vid socialtjänsten, som måste godkänna föräldrarnas överenskommelse genom att underteckna avtalen. Socialtjänsten ska godkänna avtalet om vårdnad, boende och umgänge om överenskommelsen är till barnets bästa.

Gruppverksamheten Skilda Världar riktar sig till barn mellan åtta till tolv år som lever med separerade föräldrar.

Föräldrautbildningen BIFF (Barn I Föräldrars Fokus) riktar sig till par med barn som ska separera eller redan har gjort det och som behöver stöd i föräldrarollen efter separation.

Namnärende

Det händer att en förälder som är ensam vårdnadshavare vill byta efternamn på barnet. Om barnet då bär den andra förälderns efternamn så krävs det ett skriftligt medgivande från den föräldern. I de fall där den andra föräldern antingen medger detta eller där föräldern inte har kunnat ta del av önskemålet om namnbyte, får socialtjänsten göra en utredning om namnbytet är förenligt med barnets bästa.

Dödsboanmälan

I samband med dödsfall ska en bouppteckning förrättas. Förutom i de fall där tillgångarna inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet och om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt, då ska istället en dödsboanmälan göras inom två månader. Socialtjänsten upprättar dödsboanmälan och översänder den till skattemyndighet. Om någon av dödsbodelägarna ändå begär bouppteckning ska sådan förrättas. Kontakta socialtjänsten via Medborgarkontoret 046-25 11 00.

Särskild förordnad vårdnadshavare

Alla personer som är under 18 år är omyndiga och ska ha en vårdnadshavare och förmyndare. I de allra flesta fall är föräldrarna vårdnadshavare och förmyndare för sina barn tills de fyllt 18 år, men det finns situationer då ett barn av olika skäl måste få en ny ställföreträdare som kan företräda barnet. Man talar då om en särskilt förordnad vårdnadshavare eller särskilt förordnad förmyndare. En särskilt förordnad vårdnadshavare utses av tingsrätten på begäran av kommunens arbetsmarknadsnämnd.

När behövs en särskilt förordnad vårdnadshavare?

En särskilt förordnad vårdnadshavare ska utses om båda föräldrarna avlider eller om föräldrarna är olämpliga som vårdnadshavare och förmyndare. Det kan också behövas en särskilt förordnad vårdnadshavare om föräldrarna, eller om föräldern är ensam vårdnadshavare, på grund av långvarig sjukdom inte kan ta sitt ansvar som vårdnadshavare och förmyndare. Ensamkommande barn har också behov av särskild vårdnadshavare.

Vad innebär det att vara särskilt förordnad vårdnadshavare?

Som särskilt förordnad vårdnadshavare blir du automatiskt, om inte tingsrätten bestämmer något annat, också barnets förmyndare. Ett uppdrag som särskilt förordnad vårdnadshavare har alltså två delar: dels vårdnadshavarskapet, dels förmyndarskapet. Som vårdnadshavare ansvarar du för barnets personliga förhållanden. Detta betyder att ska du se till att barnet får en så bra omvårdnad och fostran som möjligt. Som förmyndare ansvarar du för frågor som handlar om barnets ekonomi. Har barnet tillgångar, till exempel pengar på banken eller aktier, är det du som ansvarar för förvaltningen av dessa tillgångar.
Du har rätt till ersättning för ditt uppdrag, ersättningen beslutas av arbetsmarknadsnämnden.

Kontakta familjerättssocionomerna Lena Engdahl, 046-287 17 04 eller Marie Cortenbach, 046-25 11 15 för mer information.

Kontakt

Familjerättssocionomerna Lena Engdahl, 046-287 17 04 eller Marie Cortenbach, 046-25 11 15

Medborgarkontoret 046-25 11 00

Hoppa till navigering