Bostadsanpassning

För funktionshindrade finns möjlighet att söka kommunalt bidrag för anpassning av permanentbostad. Bidrag kan lämnas för sådana åtgärder som underlättar det dagliga livet i hemmet, som till exempel förflytta sig inne i bostaden, sova, sköta hygienen, laga och äta mat och att komma ut från bostaden. För att kunna få bidrag ska funktionshindret vara av bestående eller långvarig art. Innan bidraget kan beviljas görs en utredning av behovet och vilken åtgärd som bedöms lämplig. Information lämnas av handläggaren på stadsbyggnadskontoret, 046-287 17 93

Här ansöker du:

Via utskrivningsbar blankett: Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ifyllnadsanvisning till ansökan om bostadsanpassningsbidrag
Medgivande bostadsanpassning

Läs mer om bostadsanpassning på Boverkets webbplats >>

Hoppa till navigering