Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet är remissinstans och rådgivare till kommunala organ och ska också lämna synpunkter och förslag i aktuella frågor inom funktionsvariationsområdet. Rådet ska medverka till utvecklingen när det gäller samhällsplaneringen och därigenom påverka det serviceutbud som berör personer med funktionsvariationer.

Kommunala handikapprådet (KHR) i Staffanstorps kommun består av politiskt valda ledamöter som utses av kommunfullmäktige och av ledamöter som utses av handikapporganisationerna.

Rådet ska samla in funktionsvariations medborgares synpunkter och erfarenheter, verka för att frågorna beaktas i nämndernas verksamhetsplanering, initiera nya frågor i nämnder och kommunala verksamheter, vara remissorgan inom aktuella områden och verka för integrering och jämlikhet i samhället.

Hoppa till navigering