Kommunens mottagande

Blomma. Foto: Lisbeth Svensson

Personer som fått beslut om uppehållstillstånd efter att de ansökt om asyl i Sverige brukar benämnas nyanlända. För att nyanlända personer ska få ett bra mottagande i Sverige delas ansvaret mellan kommuner, landsting och flera olika myndigheter. Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning i kommunen.

Klicka på länken för mer information om kommunens ansvar och hur vi i Staffanstorp arbetar med mottagandet av nyanlända. Du kan även få mer information från Migrationsverkets webbplats 

Staffanstorps kommuns integrationsplan samt bostadsstrategi beskriver hur kommunen arbetar med integrationsfrågor utifrån lagstiftning, reglementen, riktlinjer och nämndernas verksamhetsmål.

Målet med integrationsplanen är att nå en så bra integration som möjligt genom

  • att nyanlända under etableringsperioden blir självförsörjande med egen bostad
  • att nyanlända blir en integrerad del av Staffanstorps kommun
  • att detta sker på ett för kommunen ekonomiskt hållbart sätt
  • att samarbete mellan de offentliga, privata och ideella sektorerna ökar
  • att, de kommuninvånare som vill, medverkar i integrationsarbetet och att kommunen kan tillvarata detta engagemang
  • att definiera integrationspliktens innebörd för båda parter, kommunen och den nyanlände.

Integrationsplanen lyfter särskilt fram betydelsen av utbildning, relevanta kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället samt vikten av arbete och självförsörjning. Sedan den 29 maj 2019 har kommunen en integrationsplikt som tydligt anger den nyanländes rättigheter och skyldigheter, liksom kommunens rättigheter och skyldigheter.

Ensamkommande barn är barn under 18 år som söker asyl och som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare.

Kommunen ansvarar för ensamkommande barns mottagande, omsorg och boende. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige. Använd länken för mer information om kommunens ansvar och hur vi i Staffanstorp arbetar med mottagandet av ensamkommande barn.

 

 

Hoppa till navigering