Kommunens mottagande

Illustrerat träd med pusselbitar i olika färger som symboliserar integration. Illustration: geralt från Pixabay

Personer som fått beslut om uppehållstillstånd efter att de ansökt om asyl i Sverige brukar benämnas nyanlända. För att nyanlända personer ska få ett bra mottagande i Sverige delas ansvaret mellan kommuner, landsting och flera olika myndigheter. Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning i kommunen.

Kontakt

Har du frågor om kommunens mottagande av nyanlända är du välkommen att kontakta Integrationsteamet via e-post: integration@staffanstorp.se.

Du kan även nå oss på telefon via kommunens växel 046-25 11 00.

Varför tar kommunen emot nyanlända?

Från och med den 1 mars 2016 ska alla kommuner ta emot nyanlända för bosättning. Tanken med den nya lagen (Lag om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning) är att ge nyanlända bättre möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden.

Vilka och hur många personer ska kommunen ta emot?

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknad, tidigare mottagande samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen. Man kan läsa mer om hur många personer Staffanstorps kommun ska ta emot på Länsstyrelsens hemsida.

Vad är kommunens ansvar och uppgifter?

 • Ordna boende för de nyanlända som anvisas till kommunen genom Migrationsverket. Dessa personer har fått sitt uppehållstillstånd innan de anländer till Staffanstorps kommun och har innan flytten bott på Migrationsverkets anläggningsboenden (ABO).
 • Vid behov praktisk hjälp i samband med bosättningen som till exempel hjälp med att ansöka om hemutrustningslån från CSN.
 • Förskola och skola.
 • Utbildning i svenska för invandrare (sfi) eller yrkes-sfi
 • Vuxenutbildning
 • Samhällsorientering för nyanlända ger information om samhället, rättigheter, skyldigheter och vardagsliv.
 • Vid behov kompletterande försörjningsstöd.

Kommunens integrationsplan och bostadsstrategi

Staffanstorps kommuns integrationsplan samt bostadsstrategi beskriver hur kommunen arbetar med integrationsfrågor utifrån lagstiftning, reglementen, riktlinjer och nämndernas verksamhetsmål.

Målet med integrationsplanen är att nå en så bra integration som möjligt genom

 • att nyanlända under etableringsperioden blir självförsörjande med egen bostad
 • att nyanlända blir en integrerad del av Staffanstorps kommun
 • att detta sker på ett för kommunen ekonomiskt hållbart sätt
 • att samarbete mellan de offentliga, privata och ideella sektorerna ökar
 • att, de kommuninvånare som vill, medverkar i integrationsarbetet och att kommunen kan tillvarata detta engagemang
 • att definiera integrationspliktens innebörd för båda parter, kommunen och den nyanlände.

Integrationsplanen lyfter särskilt fram betydelsen av utbildning, relevanta kunskaper i det svenska språket och om det svenska samhället samt vikten av arbete och självförsörjning.

Sedan den 29 maj 2019 har kommunen en integrationsplikt som tydligt anger den nyanländes rättigheter och skyldigheter, liksom kommunens rättigheter och skyldigheter.

Kommunens integrationsplan och bostadsstrategi går att läsa i sin helhet i författningssamlingen, avsnitt 6.12 och 6.13.

Fördjupad information

Hoppa till navigering