Stöd i hemmet

Varje kommun har enligt socialtjänstlagen ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen får det stöd och den hjälp du behöver. Vårt mål är att ge dig möjlighet att bo kvar hemma i din invanda miljö även när ålder, sjukdom eller funktionsvariation gör det svårt att klara sig på egen hand. För att kunna bedöma vilket stöd du behöver måste det göras en utredning – biståndsbedömning.

Biståndsbedömning av insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) görs av biståndshandläggare  och nås på telefonnummer 046-25 11 04.

Stöd i hemmet kan ges i form av hemtjänst, hemsjukvård, ledsagarservice, avlösning för anhöriga, trygghetslarm eller dagvård och den hjälp som ges beror på vad just du behöver och på vad du inte kan utföra själv.

Förenklad biståndshandläggning

Du som är 75 år eller äldre och bor i Staffanstorps kommun kan ansöka om trygghetslarm och hjälp med städning, inköp och tvätt, genom förenklad biståndshandläggning.

Ansökningsblankett och anvisningar kan du få via omsorg@staffanstorp.se eller 046-25 11 04.

Bo kvar hemma

Hemvården består av hemtjänsten och hemsjukvården. I hemtjänsten arbetar undersköterskor. Biståndsbeslut ligger till grund för hemtjänstens arbete och de beviljas efter den enskildes behov. Personalen arbetar utifrån målsättningen att de boendes resurser tas tillvara och att man får en bra livskvalité trots sina hjälpbehov.

Hemsjukvården tar hand om kommunens ansvar för hälso- och sjukvård. Den är uppdelad på sex distrikt med var sin distriktssköterska som i sin tur tar hjälp av undersköterskorna i hemvården. Nattpatrullen tar över när dagpersonalen går hem och ser till att verksamheten fungerar under dygnets alla timmar.

Hemsjukvård

Hemsjukvård vänder sig till dig som inte själv kan ta dig till vårdcentralen, och inte heller kan få hjälp av någon annan att ta dig dit. Det är kommunen som ansvarar för hemsjukvården.

Inom hemsjukvården kan du få vård av:

  • sjuksköterska
  • arbetsterapeut
  • fysioterapeut

För att öka tillgängligheten har sjuksköterskeorganisationen aktiverat ett direktnummer där man som privatperson alternativ samverkanspartner kan nå en sjuksköterska på.
Telefonen är öppen för samtal helgfri måndag – fredag, kl 13.00-14.30
Andra tider på dygnet finns det möjlighet att lämna meddelande, så ringer ansvarig sjuksköterska tillbaka närmaste vardag. Hemsjukvården nås på 046-25 11 95.

Rehabilitering/habilitering, en del av hemsjukvården

Rehabenheten vänder sig till dig som har svårigheter och problem i hemmet eller i närmiljön. Det kan gälla förflyttningar, personlig vård eller andra situationer som gör att du har svårt att klara din vardag. Målet är att du ska känna dig trygg och säker hemma och kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

På Rehabenheten arbetar legitimerade arbetsterapeuter och legitimerade fysioterapeuter. Rehabilitering/habilitering sker ofta i teamsamverkan mellan arbetsterapeut, fysioterapeut och omvårdnadspersonal. Kommunens arbetsterapeuter och fysioterapeuter gör individuella bedömningar av din funktions- och aktivitetsförmåga inför planering av rehabiliterande/habiliterande insatser.

Vad gör en fysioterapeut?

Fysioterapeut är den nya yrkesbeteckningen på sjukgymnast. Kommunens fysioterapeuter vänder sig till dig som är över 20 år.

När du inte klarar att ta dig till primärvården eller till privat fysioterapeut, kan du få råd och stöd av fysioterapeuten i hemmet. Fysioterapeuten hjälper dig med upplägg av träning, med syfte att förbättra eller bibehålla dina funktioner. Fysioterapeuten kan hjälpa dig att prova ut och förskriva hjälpmedel för att underlätta förflyttningar i din vardag t ex gånghjälpmedel.

Vad gör en arbetsterapeut?

Kommunens arbetsterapeuter vänder sig till dig som är över 20 år. Arbetsterapeuten gör hembesök och kan hjälpa till att hitta lösningar som kan underlätta i ditt dagliga liv.

Arbetsterapeuten hjälper dig med råd och stöd på hur du kan anpassa din miljö, dina vardagliga aktiviteter och hjälper till att prova ut och förskriva hjälpmedel för att underlätta din vardag t ex hygienhjälpmedel och kognitiva hjälpmedel.

Arbetsterapeuten gör också bedömning och skriver intyg i samband med ansökan om bostadsanpassning.

Kontakt

Du når Rehabenheten på telefon 046-25 11 32; våra telefontider är mån-tors 8.00–11.00, fred 10.00–12.00

Hemteam

Under sjukhusvistelsen kan det vara svårt att veta vilken hjälp, vilket stöd och vilka hjälpmedel som kommer att behövas efter hemkomsten. Hemteamet som möter upp vid hemkomst gör en bedömning av behovet av omvårdnad, måltider, hjälp med läkemedel, eventuella hjälpmedel med mera och påbörjar rehabilitering och omvårdnadsinsatser. Det kan även bli aktuellt med Hemteamets insatser efter vistelse på korttidsenheten. Teamet  bestå av undersköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut, med tillgång till distriktssköterska.

Hemteam är ett beviljat bistånd som täcker all omsorg och rehabilitering i hemmet under max tre veckor, Vid behov av hemtjänst efter perioden med hemteam överlämnas ansvaret till vald utförare inom kundvalet efter biståndsbedömning.

Hemtjänst

Genom hemtjänsten kan du få hjälp med service och den personliga omvårdnaden som till exempel hygien, hjälp att komma upp på morgonen, toalettbesök, på- och avklädning, promenader, utevistelse och socialt stöd. Om du har behov kan du få hjälp vid alla tider på dygnet.

Ledsagarservice

Ledsagarservice innebär att du får hjälp av en person. Till exempel för att åka fram och tillbaka till sjukhuset. För att kunna få ledsagarservice krävs ett biståndsbeslut.

Trygghetslarm

Ny leverantör av trygghetslarm
Omsorgsförvaltningen har tecknat ett avtal med Doro AB. Trygghetslarmen kommer successivt bytas ut under hösten och alla nya larm ska vara installerade den 1 december 2021. Informationsbrev har skickats med post till berörda brukare.

Om du upplever det otryggt att vara ensam hemma, eller om du är orolig för att ramla och inte kan ta dig upp själv kan du ansöka om ett trygghetslarm. Larmet är kopplat till kommunens larmpatrull och du kan påkalla hjälp från personal under hela dygnet. Du behöver inte ha hemtjänst för att få ett trygghetslarm.

Larmtelefonen skickar med jämna mellanrum ut ett provlarm till larmcentralen som en kontroll på funktionen av ditt trygghetslarm. Vid ett eventuellt strömavbrott har trygghetstelefonen ett säkerhetsbatteri som håller i ett dygn.

Dagverksamhet

På Pilegården finns en biståndsbedömd dagverksamhet. Denna verksamhet syftar till att bryta ensamhet och isolering samt erbjuda rehabilitering under dagtid.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom/kognitiv sjukdom
Magnoliaträffen och Villa Magnolia riktar sig till personer som har någon form av demenssjukdom/kognitiv sjukdom. För att kunna deltaga krävs ett biståndsbeslut. Syftet med dagverksamhet är att erbjuda social stimulans och aktivering, bibehålla och stärka förmågor genom att bevara det friska, skapa struktur i vardagen samt avlasta anhöriga.

Hoppa till navigering