Översiktsplan samrådsförslag

Samrådstiden för förslaget har löpt ut den 4 oktober 2019. Tack till alla som har lämnat synpunkter! På kommunen pågår just nu sammanställning av de synpunkter som inkommit, därefter kommer bearbetning av förslaget ske innan det ställs ut på nytt. I samband med utställningen kommer även en samrådsredogörelse med svar på de yttranden som inkommit finnas tillgängligt.

I början av hösten hölls tre samrådsmöten i form av ”öppet hus” mellan 12-19 på olika platser i kommunen. Det fanns möjlighet att ställa frågor, lämna synpunkter och prata med kommunens tjänstemän. Varje heltimme hölls också en presentation om samrådsförslaget.

Den nya översiktsplanen heter Framtidens kommun – Livsoas 2039. Nu blickar vi 20 år framåt i tiden och fortsätter mot samma mål och förfinar det arbete som inleddes med vår nuvarande översiktsplan som antogs 2009. Staffanstorp ligger i en attraktiv region som fortsätter växa. Behovet av bostäder och arbetsplatser tillgodoses samtidigt som vi kan stärka vår livsoas genom att förtäta och växa i stations- och hållplatsnära lägen.

Samrådshandlingarna hittar du här

Frågor om förslaget kan ställas till:

– stadsarkitekt Thomas Lexén, 046–25 13 27, thomas.lexen@staffanstorp.se

– tf plan- och exploateringschef Sofia Tjernström, 046–25 16 88, sofia.tjernstrom@staffanstorp.se

– planarkitekt Susanna Falck, 046–25 14 24, susanna.falck@staffanstorp.se

Hoppa till navigering