Nordplus ger nya perspektiv på undervisningen

På Stanstorpsskolan har vi påbörjat ett projekt för få autentiska mottagare till elevernas arbete, samt ge elever och pedagoger upplevelser och nya perspektiv.

Ett sätt att göra detta är via stipendier, t ex Nordplus junior, som Nordiska ministerrådet ligger bakom. Nordplus Junior ska bidra till att få in nya idéer och perspektiv i undervisningen. Nordplus bidrar även till att elever och lärare får möjlighet att personligen stifta bekantskap med de andra nordiska ländernas kultur, levnadssätt, normer, språk och natur, med mera.

Jag och Dan Hansson, biträdande rektor på Stanstorpsskolan, satte därför igång att under hösten att skriva på ansökan ” Från slätt till fjäll, från union till självständighet”, efter att fått kontakt med Solvang skole utanför Lillehammer som var positiva till ett samarbete och utbyte.

Efter ett möte i Norge under januari 2017 och mycket mejlkorrespondens har vi kommit fram till att vi vill stärka det gemensamma kulturarvet, samtidigt som eleven kan kunna leva sig in andras villkor och värderingar. Detta betonas starkt i de norska och svenska styrdokumenten. Vi ser att ett utbyte mellan våra skolor kommer att öka elevernas förmåga att sätta sig in i andras levnadsvillkor och värderingar genom att besöka varandra vårterminen 2019 och få olika perspektiv på tillvaron. Vid mötet i Norge reflekterade vi över att Solvangs skole arbetade mycket med identitet och tillhörighet, med tanke på att skolan har 24% av eleverna har annat modersmål än norska. På Stanstorpsskolan är det en betydligt mindre andel av eleverna som annat modersmål än svenska, även om det ökat de senaste åren.

 

Intressant var också att varje morgon inleddes med en kort morgonsamling för alla skolans elever. Morgonen vi var där talade rektorn kort om värdegrundsarbetet på skolan, elever läste dikter om vänskap och rektor läste upp ett tackbrev från en flickskola i Pakistan, vilken man skänkt pengar till. Även vi fick berätta varför vi var där och många glada och förväntansfulla ansikten kunde iakttas bland eleverna. Under hela samlingen rådde ett stort lugn bland de 250 eleverna. Här har vi kanske ett och annat att lära för att skapa en ännu bättre vi-känsla på våra skolor.

Foto: Dan Hansson

Tanken med projektet ”Från slätt till fjäll, från union till självständighet” är också öka elevernas kunskaper om sina grannländers historia och geografi så de kan identifiera likheter och skillnader inom dessa ämnesområden. Geografi och historiearbeten ska redovisas digitalt 2017-2018. Skillnader i geografin kommer eleverna få uppleva med alla sinnen i samband med klassutbytena. Solvang skole ligger i vackra Gudbrandsdalen i den norska fjällvärlden, medan Staffanstorp som bekant är beläget på den skånska slätten.

Projektet ska även öka elevernas förmåga att kommunicera på närliggande språk. Eleverna läser kända sagor på sitt språk och genom ett digitalt utbyte hör eleverna hur sagorna låter på grannlandets språk. Vi tränar också kommunikationsförmågan då eleverna skriver brev till varandra i indelningen av höstterminen 2017.

Slutligen vill vi utveckla elevdelaktigheten eftersom en alltför stor del av eleverna inte upplever att de inte är tillräckligt delaktiga i sitt lärande. Vi ser här stora möjligheter i att utbyta idéer i ett kollegialt lärande som leder till ökad elevdelaktighet. Arbetet med elevdelaktigheten diskuteras och utvärderas i samband med lärarskuggningar.

 

Under lärarutbytena besöks också historiska institutioner i närområdet t ex Kulturen i Lund, Domkyrkan och Maihaugen friluftsmuseum. Syftet med besöken är få idéer och tips på hur historieundervisningen bättre kan levandegöras för eleverna.

För att få hjälp med att skriva ansökan bör man kontakta kommunens EU-strateg, Sofia Floreby, som har erfarenhet av liknande arbete.

Vi har en god förhoppning om att ansökan ska godkännas. Besked lämnas i juni.

Läs hela vår projektansökan.

Johan Hultgren, Stanstorpsskolan