Stärkt digital kompetens – för alla

Efter satsningarna ITiS och PIM har statens inblandning och intresse när det gäller IKT och digitalisering i skolan och förskolan lyst med sin frånvaro, men nu börjar det hända saker. Inte en dag för tidigt.

Regeringen gav under hösten 2015 Skolverket i uppdrag att ta fram en nationell it-strategi. Skolverkets förslag publicerades i april 2016. Sedan var det tyst i nästan ett år.

I mars 2017 gick dock regeringen ut med ett pm kring Stärkt digital kompetens i läroplaner och kursplaner.

Sammanfattningsvis avser ändringarna:

  • att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och matematik
  • att eleverna blir stärkta i sin källkritiska förmåga
  • att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
  • att eleverna ska arbeta med digitala texter, medier och verktyg
  • att eleverna ska använda och förstå digitala system och tjänster
  • att eleverna ska utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle

Ändringarna ska tillämpas senast från och med den 1 juli 2018, vilket är en stor utmaning. Skolverket kommer att erbjuda kommentarsmaterial och diskussionsunderlag som stöd till läroplansförändringarna.

I diskussionerna som förts kring ändringarna har det funnits ett stort fokus på programmering, främst för matematik- och tekniklärare, men alla lärare omfattas av förändringarna. I bl a samhällskunskap kommer det krävas än mer fokus på MIK (medie- och informationskunnighet), och skolbibliotekens verksamhet ska används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.

Carl Heath och Anders Thoresson diskuterar i podcasten nedan hur den ökande digitaliseringen skapar avtryck i våra styrdokument. Det är ett oerhört intressant avsnitt, som vi verkligen rekommenderar att du lyssnar på!

#072 – Nu är det dags: Svenska elever ska lära mer om digitaliseringen

Nu hoppas många på att vi ska få in mer teknik i klassrummen och på avdelningarna, det finns ett skriande behov av detta på flera ställen, även i Staffanstorp. Men… det är dock viktigt att inte tänka på skolans digitalisering som ett it-projekt, utan ett förändringsprojekt. För att barnen och eleverna ska nå en adekvat digital kompetens och för att tekniken ska användas på bästa sätt krävs mycket mer än ökad tekniktäthet.

Det är av största vikt att huvudmän och skolledare påbörjar sitt strategiska arbete, om det inte redan är gjort. Den digitala klyftan mellan huvudmän och inom t ex en kommun måste minska för likvärdighetens skull. Regeringen är även tydlig med att kollegialt lärande och delningskultur inte är valbart längre.

 

Regeringen har alltså hittills endast gått ut med information om ändringar som ska göras i styrdokument, men inte sagt något om tekniktäthet.

När det gäller kompetensutveckling framgår det av Regleringsbrev 2017 att regeringen vill att Skolverket skyndsamt ska ta fram stödresurser för skolledare och pedagoger. Detta gör Skolverket i form av modulbaserade utbildningar som påminner om bl a matematiklyftet.

Man får en modell för kompetensutveckling som bygger på att deltagarna, genom strukturerat samarbete, tillägnar sig kunskaper i den dagliga praktiken.

Modulerna läggs ut allt eftersom på Lärportalen.

Idag finns det 4 st utbildningar för lärare:

  • Kritisk användning av nätet
  • Leda och lära i tekniktäta klassrum
  • Digitalt berättande
  • Säker användning av nätet

Moduler kring programmering är under framtagande.

Utbildningsmoduler för förskolan är också på gång, med planerad publicering under våren 2018.

Även skolledarna behöver och erbjuds utbildning. De ska bl a få stöd i att förstå systemstrukturer, se vilka kompetenser som saknas i deras verksamheter och att man som ledare inte kan lägga över ansvaret för förändingsarbetet på andra, t ex ikt-pedagoger eller ikt-strateger. Leda digitalisering publiceras den 30 april 2017. Denna utbildning ska alla skolledare i Staffanstorp delta i. Leda digitalisering kommer att följas av utbildningen ”Förändringsledning”.

I filmen nedan berättar Lars Lingman, undervisningsråd på Skolverket, om Leda digitalisering och ger även en mycket tydlig inblick i Skolverkets arbete kring digitalisering i stort. Presentationen avslutas med en 20 minuters frågestund (med frågor som många har velat ställa), som är minst lika intressant. Rekommenderas varmt!

En mycket viktig sak som Lars lyfter är att det inte finns någon quick fix när det gäller denna typ av förändringsarbeten. För att nå bra resultat behöver de kompetenshöjande insatserna vara kollegiala, på plats, strukturerade och över lång tid.

Nedan följer ett par filmer som belyser regeringens ändringar av styrdokumenten, Skolverkets pågående arbete och samhällets digitalisering ur ett utbildningsperspektiv.

Carl Heath visar filmerna nedan exempel på teknik (bl a artificiell intelligens) som används idag, och som kan komma att påverka både innehåll, verktyg och metoder i våra skolor och förskolor inom en inte alltför avlägsen framtid. Han resonerar även kring vad våra elever behöver lära sig i skolan för fungera i en digitaliserad framtid där arbetsmarknaden med största sannolikhet ser helt annorlunda ut.

Blir du intresserad av att se fler exempel på hur digitaliseringen påverkar samhället, och därmed skola och förskola? Gå med i facebookgruppen Digital Samhällskunskap.