Leda och lära i tekniktäta klassrum

Den 9 mars 2017 kom ett beslut från regeringen om förtydliganden och förstärkningar i skolans styrdokument för att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Sammanfattningsvis avser ändringarna:

  • att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framförallt i teknik- och matematikämnena
  • att stärka elevernas källkritiska förmåga
  • att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
  • att arbeta med digitala texter, medier och verktyg
  • att använda och förstå digitala system och tjänster
  • att utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle.

Källa: Regeringskansliet

Leda och lära i tekniktäta klassrum

Leda och lära i tekniktäta klassrum är en av modulerna för kollegialt lärande i en av Skolverkets lärportaler, som samtliga lärare på Uppåkraskolan arbetar med och använder för att utveckla sin digitala kompetens. Som förstelärare har jag rollen som samtalsledare för halva lärarstyrkan på skolan och jag försöker inspirera mina kolleger att omsätta idéer och att våga prova nya saker. Modulen består av åtta delar. Vi avsätter 60 minuter varannan vecka för diskussioner, reflektioner och gemensamt arbete. Mellan träffarna finns tid för inläsning av material och praktiska uppgifter i klassrumsmiljö.

Jag har tillsammans med mina kollegor förmånen att arbeta och undervisa i en digital miljö. I årskurserna 3-6 arbetar vi i en ”1-till-1-miljö” som möjliggör för nya metoder och arbetssätt för ökad elevaktivitet och elevinflytande. I skrivande stund är jag särskilt förtjust i verktyget ”Mentimeter” som tydligt kan ge mig återkoppling om mina elever har lärt sig det jag har gått igenom. På så vis kan vi tillsammans avgöra om vi ska repetera eller om vi kan gå vidare, det blir på detta vis elevinflytande och utvärdering på en och samma gång.

Utbudet av kollaborativa kommentarytor och delaytor, responsverktyg, appar, digitala läromedel, medier m.m. är dock otaliga och inte lätt att överblicka. Men med hjälp av modulens innehåll och dess uppgifter är förhoppningen att vi kan arbeta mer strukturerat med vår utveckling; och tillsammans få tid att prova, värdera och kritiskt granska digitala verktyg och teknik under resans gång.

Inte minst diskussionerna och reflektionerna är viktiga i detta sammanhang. Vad fungerade? Vad fungerade inte? När passar det att använda ett visst verktyg och när passar det inte? Gynnas alla elever av digitala läromedel?

De viktigaste frågorna är om eleverna lär sig, om deras lärande synliggörs och om elevaktiviteten ökar, det vill säga förutsättningarna för ett formativt arbete. Men det handlar också om att vi blir förtrogna med digitaliseringens möjligheter samt får en inblick i samhällets digitalisering.

Utifrån regeringens direktiv är uppdraget tydligt och vi måste följa med i utvecklingen och se digitaliseringens möjligheter men för den skull ska vi inte vara okritiska. Vi på Uppåkraskolan är en bit på väg.

Susanne Elg Appelros, förstelärare och IKT-inspiratör på Uppåkraskolan

Läs mer:

https://larportalen.skolverket.se/#/moduler/digitalisering/alla/alla

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/starkt-digital-kompetens-i-laroplaner-och-kursplaner/