Skriva sig till lärande (STL)

STL-cirkeln

STL- ger förbättrade elevresultat och ökar likvärdigheten i skolan!

Under hösten kommer fyra pedagoger från Staffanstorps kommun gå en utbildning via SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) för att lära sig mer om STL-modellen och för att nätverka med andra pedagoger som arbetar med STL nationellt. Det är:

Linda Örtman och Camilla Rehov från Anneroskolan
Michelle Räihä Lood och Catarina Olsson från Uppåkraskolan

Skriva sig till lärande (STL) är en modell som ökar lärandet och språkutvecklingen genom att kombinera pedagogik och digital teknik. Den vänder sig till elever i alla årskurser. En pilotstudie samt en uppföljningsstudie gjorda av Annika Angellí Genlott och Åke Grönlund visar att STL-modellen leder till förbättrade elevresultat, ökad måluppfyllelse, ökad likvärdighet mellan könen och mindre spridning mellan elevernas kunskap.

Modellen bygger på ett språkutvecklandearbetssätt, där tekniken kompenserar så att samtliga elever kan delta i skriftliga samarbeten.

STL-cirkeln

Det handlar om att elever och lärare samarbetar genom digitala arenor ex Bookis. Återkoppling sker kontinuerligt av lärare och klasskamrater sk kamratrespons. Det leder till att undervisningen hela tiden anpassas efter elevens behov.

Bookis är ett digitalt bibliotek där elever kan publicera sina texter. Genom att göra skolarbetet tillgängligt för omvärlden så ökar motivationen hos eleverna och kommentarsfunktionen gör att respons kan samlas in från såväl klasskamrater som andra intresserade. Bookis kan med fördel användas när man arbetar med STL, men är öppet att använda för alla intresserade pedagoger i kommunen.

Den 14/9 och den 9/11 kommer vi att ha nätverksträffar för kommunens pedagoger där de som är intresserade av att veta mer eller ni som redan arbetar med metoden är varmt välkomna.
Om ni har några frågor innan dess kan ni kontakta anja.ritzau@staffanstorp.se

eller om det gäller Bookis

mattias.persson2@staffanstorp.se

Här kan du läsa mer om STL och Bookis:

http://staffanstorp.bookis.se/ 

https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/digitaliseringskola/fokusomradenskolutveckling/skrivasigtilllarande.7513.html

Bookis på Pedagog Staffanstorp

STL på Pedagog Staffanstorp