Vad är viktigt för det som är viktigt?

De kommunala förskolorna i Staffanstorps kommun har beviljats statsbidrag för deltagande i Skolverkets Läslyft för förskolan som kommer att genomföras första gången läsåret 2017/2018. All tillsvidareanställd personal i kommunen, förskollärare som barnskötare, involveras.

Målet med Läslyftet i förskolan är en förändrad undervisnings- och kompetensutvecklingskultur och syftet att utmana och stimulera barns språk- läs- och skrivutveckling samt ta tillvara deras intresse för texter, bilder och skriftspråk. Det ger även deltagarna möjlighet att fördjupa sina kunskaper om språk-, läs- och skrivutveckling, samtala med kollegor om forskning och undervisning, pröva nya arbetssätt i praktiken samt utveckla ett gemensamt yrkesspråk.

Läslyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare. De som står för handledningen är våra noga utvalda handledare, drivande och duktiga förskollärare, med ett stort engagemang och en vilja att höja kvaliteten för barnen i Staffanstorps kommun. Varje förskoleområde representeras av minst en handledare. Vi har valt att blanda medarbetarna från de olika förskolorna i kommunen i grupperna för att på så sätt skapa grogrund för nätverkande och kollegialt lärande inom hela kommunen.

Den 8 september bjöds alla handledare och förskolechefer in till en inledande konferens. Skolverkets representanter satte ramarna för upplägget av projektet men dagens två huvudattraktioner var Carina Fast och Lars Svedberg. Carina Fast inledde om läs- och skrivutveckling ur ett förskoleperspektiv. En spännande och intressant föreläsning som verkligen gav mersmak inom ämnet. Lars Svedberg avslutade med en föreläsning om pedagogiskt ledarskap. Han inledde med frågeställningen ”Vad är viktigt för det som är viktigt?” En frågeställning som är väl värd att reflektera kring.

För det viktiga Läslyftsprojektet  i förskolorna i Staffanstorp finns inga tveksamheter. Här är det handledarna som är nyckelpersonerna och som ska inspirera, lyfta och bära övriga medarbetare i detta spännande arbete som är viktiga för det viktiga. Svedberg lyfte även något som bör vara ett mantra för oss som arbetar med ledarskap inom förskola och skola både i barngrupp och på chefsnivå. Detta citat får avsluta denna korta text och även lägga grunden för vårt projekt, Läslyftet:

”Det är viktigt för mig att det går bra för dig”.

På följande länkar kan du läsa mer om Läslyftet för förskola:

Läslyftet i Förskolan, Skolverket

Läslyftet, introduktion för handledare PDF