Mer undervisning i förskolan ger bättre start i livet

Förskola Foto: Ivar sjögren

De första åren i förskolan är en så otroligt expansiv tid i barns utveckling. Det finns så mycket mer vi kan göra av den här tiden som sedan gynnar barnet under hela skolgången , säger förskolechef Anette Lind.

I våras gick alla de kommunala förskolorna i Staffanstorp gemensamt in i projektet ”Flerstämmig undervisning i förskolan”, ett forsknings- och utvecklingsprogram i samarbete med Ifous, Malmö Universitet samt sju andra svenska kommuner.

– Detta är en del i processen för att skapa en fantastisk, likvärdig och modern kommunal förskola i Staffanstorps kommun.

– Många av våra förskollärare har tidigare gjort i princip samma sak som barnskötarna, men nu jobbar vi på att de ska få bättre förutsättningar att arbeta med det de är utbildade till. De ska se sig som lärare i förskolan och bedriva utbildning och undervisning parallellt med trygghet, omsorg och barnens rätt till lek i nära samarbete med barnskötarnas stora kompetens, säger förskolechef Anette Lind som även är processledare i utvecklingsprojektet.

-Vi ska inte införa lektioner i förskolan.  En undervisningsstund i förskolan kan vara tre eller trettio minuter och ske när som helst i det dagliga arbetet.

– En grundförutsättning för att ett lärande till följd av undervisning ska ske, är att barnen är trygga och att personalen arbetar för att skapa goda, tillitsfulla relationer med barnen, tillägger Malin Sundqvist, specialpedagog.

Likvärdig kvalitet

Staffanstorps kommunala förskolor tog under ledning av förra avdelningschefen  beslutet att gemensamt arbeta för en ökad likvärdighet och att utvecklas tillsammans.

– Kvaliteten ska vara lika god inom alla våra förskolor. Som vårdnadshavare och barn ska man känna igen sig och medborgaren kan då förvänta sig en likvärdig men inte likadan verksamhet, säger förskolechef Anette Lind.

Det arbetet har nu lett fram till att samtliga kommunala förskolor i Staffanstorp först gemensamt genomförde Skolverkets satsning på läsning – Läslyftet – och det var de goda erfarenheterna från det arbetet som ledde vidare till det treåriga samarbete med forsknings- och utvecklingsinstitutet Ifous.

– Vi gjorde en inventering kring vårt utvecklingsbehov. I förskolans nya läroplan tydliggörs utbildning och undervisning mer. Just undervisningsbegreppet är ett av de nyare områden där nu forskarna på Malmö universitet tillsammans med vårt parallella utvecklingsarbete kan närma oss vad som kan känneteckna undervisning i förskolan och hur målstyrda aktiviteter kan bidra till ökad utveckling och lärande för barnen.

Marknadsföra förskolorna

– Vi behöver marknadsföra vår verksamhet i de kommunala förskolorna mer, detta utvecklingsarbete ger en sådan möjlighet, säger förskolechef Anette Lind.

En modern förskola i utveckling ställs ständigt inför nya förutsättningar, utmaningar och behov. Enligt den nationella läroplanen som förnyas våren 2019 ska verksamheten vila på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och målstyrda processer och leda till utveckling och lärande hos de enskilda barnen som inte bara ska stimuleras utan också utmanas.

Målet för Staffanstorps kommuns medverkan i Ifous är att förskollärarna ska identifiera sig som lärare i förskolan och vidareutveckla sin undervisning för att öka barnens lärande.

Tillgång till forskning

De medverkande kommunerna har som uppgift att gemensamt utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt genom samverkan med forskningen, öka den samlade kunskapen om undervisning och lärande i förskolan genom att förskollärarens ansvar och uppdrag stärks samt utarbeta nya verktyg för kollegiala lärprocesser.

Programmet bedrivs genom praktiknära forskning där förskolläraren och barnskötaren samplanerar, genomför och samvärderar undervisningsstunder för några eller flera barn och konkret utvecklingsarbete där förskollärare och skolledare i Staffanstorp tar aktiv del i kunskapsbyggandet.

– Vi har precis genomfört en omfattande insamling av samtyckesdokument med tanke på GDPR-lagen, 7 098 stycken blanketter har samlats in av alla deltagande kommuner, konstaterar processledare Anette Lind.

Pågår till 2021

Varje område har sitt deltagande team och en lokal styrgrupp har tillsatts, med en processledare, förskolechefer samt nyckelpersoner från förskolorna, för att organisera och driva den lokala spridningen. Ett 20 tal utvalda förskollärare deltar vid de terminsvisa nationella seminarierna och en styrgrupp och en processledargrupp träffar mer ofta för kompetensutbyte och avstämning med forskargruppen och Ifous (Innovation, forskning och utveckling i skola och förskola). Programmet pågår till 2021. De övriga sju kommunerna i nätverket är Eslöv, Jönköping, Katrineholm, Skurup, Sundbyberg, Vallentuna och Örebro.

Text och bild: Ivar Sjögren/StaffanstorpsAktuellt