Projektet Kulturtolk i Staffanstorps kommun

2018 ansökte och fick Staffanstorps kommun medel från Länsstyrelsen i Skåne län för att driva projektet ”kulturtolk och brobyggare”. Projektets syfte är att stödja integration och vara en bro och en tolk (tolkare) in i det svenska samhället för nyanlända familjer.

Genom detta projekt har nu familjecentralen Paletten blivit en arena för integration där de nyanlända familjerna får kunskap om kulturen, hälsosystemet och socialarbetet i Sverige. Familjecentralen Paletten är en samverkan mellan Staffanstorps kommun och Region Skåne med fyra kompletterande verksamheter i samma lokaler : barnhälsovården, mödrahälsovården, socialrådgivning och öppen förskola. När de nyanlända familjerna kommer på bokade besök till Paletten får de hjälp av språktolk, men Kulturtolkens arbete vidare är att motivera familjerna till att integrera sig i samhället, ställa frågor kring livet i Sverige och lära sig om kulturen och barnens förskole och/ eller skolgång.

Vad gör kulturtolken i Staffanstorps kommun?

Stödjer språkinlärning:

Den här aktiviteten riktar sig till dem som har varit föräldralediga långa perioder och ännu inte börjat lära sig det nya språket, eller de som väntar i kön för SFI men vill snabbt börja lära sig och öva svenskan direkt, vi har också elever som studerar SFI men behöver läxhjälp. Eleverna är indelade i två grupper:

  • Personer som har ett annat modersmål än arabiska, men pratar engelska, de kommer från olika länder bland annat från Thailand och Indien.
  • Personer som kommer får arabisktalande länder.
Medvetenhet om skolsystemet:

Det svenska skolsystemet är ett unikt system, det tar en stund för de nyanlända familjerna att förstå och vänja sig vid det nya systemet. Kulturtolken försöker underlätta det med att förklara allt som gäller inskolning. Föräldrarna får information om tex: lämpliga kläder till förskolor och skolor, kläder efter väder, kost, v-klass hantering, schema planering, kommunikation med personalen, fritids aktiviteter.

Kulturtolken möter också andra anställda igenom skolarbetet: lärare, pedagoger, teamledare och anställda från Resurscentrum för att på så sätt ha god kännedom om de verksamheterna. Kulturtolken översätter även dokument/ instruktioner som ska lämnas ut till arabisktalande föräldrar inom förskola/skola.

Samhällsvägledning och att underlätta etableringen i samhället:

Ger kunskap om det svenska samhällets normer genom att motivera de nyanlända familjer att vara delaktiga i de olika aktiviteter öppna verksamheten erbjuder för att träffa svenska familjer, föräldrar och barn, i den öppna förskolan så kan de börja bygga ett nytt nätverk kring sig.

Utöver det, målgruppen behöver veta om kommunala tjänster och hur de svenska myndigheterna fungerar. Vidare hur man ansöker till utbildningar och söker arbete, därför har kulturtolken byggt ett nätverk med andra verksamheter som kan stödja vidare med de här funderingarna och frågorna. Idag finns samarbete med integrationsenheten i Staffanstorps kommun och rådtorget på Svenska kyrkan.

Extra fokus på kvinnors och barns rättigheter:

Det är väldigt viktigt för nyanlända familjer att lära sig om den svenska lagstiftningen när det gäller kvinnors och barns rättigheter. De nyanlända barnen kommer lära sig kring de rättigheterna på skolor och det är då bra om föräldrarna får lära sig samtidigt. De här rättigheterna är absolut inte något nytt eller konstig ämne, däremot är de inte tillämpad i deras hemländer på samma sätt som i Sverige.

Familjecentralen Paletten har erbjudit några utbildningstillfälle under kulturtolkens projekttid, ämnen gällde kvinnohälsa och hälsosystemet i Sverige, information om kvinnohälsa (särskild träff på Svenska kyrkan), socialtjänsten; jämställt föräldraskap och barns rättigheter i Sverige och Hjärt Lung Räddning.

Under projektets period deltar kulturtolken i utbildning kring ”FNs barnkonventionen som blir till svensk lag i 2020”, utbildningen kommer användas i de dagliga träffarna med målgruppen.

 

Projektet avslutas i oktober 2019.

 

Mars 2019

Sally Alfares, kulturtolk

Anette Lind, förskolechef