Variationsteori och varierade teorier – i Staffanstorps kommunala förskolor

Staffanstorps kommunala förskolor arbetar målmedvetet för att garantera att barnets första och viktiga steg i utbildningssystemet håller en hög kvalitet och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Som ett led i arbetet med att skapa en likvärdig och hög kvalitet i hela kommunen, gick alla kommunala förskolor i Staffanstorps kommun våren 2018 gemensamt in i det treåriga projektet ”Flerstämmig undervisning i förskolan”, ett forsknings- och utvecklingsprogram i samarbete med Ifous, Malmö Universitet samt sju andra svenska kommuner. Programmet syftar till att stärka och förtydliga undervisningsbegreppet i förskolan, något som också förtydligas i den nya läroplanen för förskolan som börjar gälla i juli 2019.

Programmet låter förskollärare i förskolorna pröva sin undervisning genom olika teorier om lärande som ibland prövas var för sig, och ibland vävs samman. När undervisningen planeras, genomförs och utvärderas görs detta tillsammans mellan två eller flera förskollärare, så kallade samhandlingar. Detta kollegiala inslag syftar till att skapa ett gemensamt språk kring undervisning och stärka denna, vilket ger ett ökat lärande hos barnen. Dessa samhandlingar rapporteras löpande in till Malmö universitets forskare för analys.

Fokus i programmet just nu är variationsteori. Där formas undervisningen utifrån ett väl avgränsat lärandeobjekt. Lärandeobjektet kan t ex vara ”att rikta barns uppmärksamhet mot cirklar”. För att barnen ska lära sig det utvalda lärandeobjektet, tar personalen i förskolan reda på vad barnen kan om detta, deras förkunskaper. Därefter planeras undervisningen genom att titta vad det är som barnen ännu inte fått syn på, och bygger undervisningen på att visa på skillnader och/eller likheter inom området, det vill säga hitta aspekter som är kritiska för att barnet ska lära. Till exempel så behöver vi förstå varför en cirkel inte kan vara samma sak om en triangel. Så för att förstå vad någonting är, måste vi förstå vad det inte är.

Utifrån programmets upplägg ska valt lärandeobjekt inom variationsteorin just nu beröra matematik och programmering. Dessa två ämnen kan vävas samman då de båda ofta berör riktning, antal och algoritmer. T ex kan handtvätt vara ett sätt att belysa programmering i förskolan, där handlingar måste göras i en viss ordning för att få ett önskat resultat, det vill säga att händerna ska bli rena och torra. Tar man tvål sist, har en “bugg” uppstått i algoritmen.

På förskolorna i Staffanstorp arrangerar just nu förskollärarna undervisningssituationer där barnen får bekanta sig med programmering i lekfulla sammanhang, genom analog eller digital programmering. Ett analogt sätt kan vara att barnen programmerar varandra, genom att exempelvis leka att man är en robot eller genom att leka dans-stopp med olika instruktioner som ska utföras. Ett digitalt sätt för barnen att prova på programmering, är att använda BlueBot eller BeeBot, digitala programmeringsrobotar. Med dessa programmerar barnen roboten med instruktioner genom att trycka på pilar, i få eller flera steg, i den riktning man vill att roboten ska gå.

För att kunna värdera barnens förkunskaper och för att kunna veta om ett lärande, till följd av undervisning har skett, så har förskollärarna fått reflektera kring begreppet bedömning. Bedömningsbegreppet i förskolan handlar inte om att bedöma enskilda barn utifrån mål att uppnå, varken kunskapsmässigt eller utvecklingsmässigt mot på förhand fastställda kriterier. Det handlar istället om att förskolläraren riktar blicken mot den egna verksamheten och sin egen roll i denna, samt analyserar barns förändrade kunnande för att kunna planera nya aktiviteter, som ger barnen ökad förståelse och nytt kunnande.

/Projektets nyckelpersoner; Johanna Hall, Jessica Pejerup, Camilla Persson, Susanne Johnsson, Malin Sundqvist