Förskolornas utvecklingsresa fortsätter med ULF!

Studsmatta

Staffanstorps kommunala förskolors utvecklingsresa fortsätter med ULF!

De kommunala förskolorna i Staffanstorp har precis avslutat sitt deltagandet i Ifous treåriga forskningsprogram Fundif (Flerstämmig undervisning i förskolan). Syftet med Fundif har varit att utveckla kunskap, förhållningssätt och arbetsmetoder inom undervisning i förskolan. Vår medverkan i programmet har inneburit en stor kommungemensam organisation för förskolorna, där kommunens förskollärare har haft utvecklingstid avsatt på måndagar mellan klockan 14.00 och 16.00 för kollegiala samtal och spridning av innehållet i programmet.

När vi nu summerar vad vår medverkan och det arbete vi har bedrivit har gjort för våra förskolors utveckling inom utbildning och undervisning, kan vi se fina resultat. Vi kan bland annat se följande effekter i verksamheten och vad det leder till för våra barn:

  • Att undervisning i förskolan ses som en naturlig del i barnens utbildning och förekommer både spontant och planerat.
  • Att förskollärare har fått ett gemensamt yrkesspråk och kan sätta ord på de frågor som handlar om undervisning och barns lärande, och kan därför utveckla undervisningen tillsammans.
  • Att förskollärarna har fått kunskap om flera olika lärandeteorier att grunda sin undervisning utifrån, och därför i större grad kan välja och forma undervisningen efter barnens behov och förutsättningar.
  • Att förskollärare har fått fördjupade ämneskunskaper och kan därför ge barnen ett rikare innehåll i det som ska undervisas.
  • Att kollegiala samhandlingar värderas högt och efterfrågas av förskollärare.

ULF

De kommunala förskolorna befinner sig mitt i ett utvecklingsflow, och där vill vi fortsätta vara! Därför har kommunens förskolor i mars 2021 gått med i Nätverket ULF (Utveckling, lärande och forskning). Genom ULF vill vi befästa och vidareutveckla det vi har med oss från Fundif. Vi vill fortsätta att undersöka, utveckla och förfina vad undervisning i förskolan kan vara. Detta ska vi göra under två års tid tillsammans med två andra skånska kommuner och forskare från Malmö Universitet (MAU). Den kommungemensamma organisationen vi hade i Fundif tar vi med oss i ULF, då vi ser den som en viktig förutsättning för vårt utvecklingsarbete.

I ULF kommer områden som Literacy, hållbarhetsfrågor utifrån de Globala målen och utomhuspedagogik finnas med som en röd tråd under dessa två år. Förskollärarna kommer planera, genomföra och samvärdera utifrån olika teoretiska ingångar som forskarna från Malmö Universitet delger oss på nätverksträffar två gånger per termin. Förskollärarnas materiel skickas sedan in till MAU:s forskare för analys.

Inledningsvis i ULF-nätverket har alla förskollärare samplanerat, genomfört och samvärderat utifrån de didaktiska frågorna och utgått från den teoretiska ingången Lekresponsiv undervisning, förkortat LRU. Inom LRU betonas att undervisning uppstår genom den respons förskolläraren får på sin undervisning från barnen och hur denne svara upp på den. Undervisningen förläggs med andra ord inte endast till en part, tex förskolläraren, utan leken är något man gör tillsammans. Barnen ska också ha ett visst aktörsskap, och inte vara passiva mottagare i leken.

Förskolläraren kan antingen aktivt gå in i barnens pågående lek och utveckla den genom att föra in fakta i form av som är i fantasileken som om. Förskolläraren kan också på förhand skapa en ”berättelseram” för den Lekresponsiva undervisningen, likt följande exempel:

Förskolläraren planerar en lek utifrån barngruppens pågående projekt ”kroppen”. Där inleder förskolläraren undervisningen genom att en leka och visa att en person är skadad eller sjuk, varpå läkare och sjuksköterskor (barnen) får söva, operera, bandagera osv.

Doktorsverktyg

I barnens vardag planteras på så sätt olika reella begrepp och verklighetsnära händelser, vilka barnen sedan kan leka vidare med efter det att dessa har initierats av de vuxna. Barnen får både leka: Att någon är skadad och sjuk = som om men också genom att leka tex att bandagera en skadad arm = som är, dvs så som det går till i verkligheten. Ord som tex bandage eller bandagera är lösryckta glosor, men i ett sammanhang där man leker doktor får orden en betydelse. Barnens begreppsvärld och förståelse för hur någonting är i det verkliga livet utvecklas, och barnens erfarenhetsvärld breddas och leken utmanas vidare.

Förskollärare leker doktor

Barn kan genom LRU leka nya lekar, med mer utvecklande roller för alla barn, inte samma roll varje gång. Barnen är fria att ta leken i olika riktningar, men även vuxna.

Nästa teoretiska ingång i ULF-nätverket under höstterminen 2021 är Variationsteorietiskt perspektiv.

 

Författare: Anette Lind (rektor förskoleområde öster), Cecilia Thulin (förskollärare Borggårds förskola), Emma Andersson (förskollärare Kyrkbyns förskola) och Malin Sundqvist (specialpedagog på förskoleområde öster)