Kooperativt lärande – varje individ bidrar

Kooperativt lärande är en undervisningsmetodik där varje individs bidrag i olika övningar bidrar till att alla i gruppen lär sig. Ett lärande som utgår från samarbete. Metodiken grundar sig i Vygotskijs socialkonstruktivistiska synsätt. Jag har det senaste året utvecklat det kooperativa lärandet i min undervisning och funnit att det har för mig löst många av mina funderingar på hur jag ska nå ett framgångsrikt lärande.

Läs mer

Från Spöket Spökis till Sally Smart

Cecilia Jensen, förstelärare på Hjärups skola, beskriver sitt tematiska och språkutvecklande arbetssätt med lågstadieelever. Hon försöker plocka in det mystiska i undervisningen, bl a genom dramatisering och skapande av figurer. Något man kanske borde utveckla även med äldre elever?

Läs mer

Struktur, eller hur?

Hur kan vi få eleverna att utveckla sitt skrivande av faktatexter? Vår roll som lärare är att ge eleverna väglett stöd i sitt skrivande och därför har vi under vårterminen arbetat enligt Adrienne Gears modell i våra treor.

Läs mer

Nordplus ger nya perspektiv på undervisningen

På Stanstorpsskolan har vi påbörjat ett projekt för få autentiska mottagare till elevernas arbete, samt ge elever och pedagoger upplevelser och nya perspektiv. Vi hoppas få stipendier för att elever och lärare ska få möjlighet att personligen stifta bekantskap med de andra nordiska ländernas kultur, levnadssätt, normer, språk och natur, med mera.

Läs mer

Reflektioner kring lärande och grit

Begreppet ”grit” tycks vara på väg att revolutionera vår syn på inlärning. Det kan ungefär översättas med ”djävlar anamma”, ”gry” eller ”driv” och det handlar om att hålla fast vid ett långsiktigt mål och inte ge upp vid motgångar. Kan jag som lärare påverka?

Läs mer

Alla på snö

Nu är sportlovet här och kommunens fjärdeklassare är väl rustade för att slänga sig ut i pisterna efter att värmt upp på Vallåsen den 26 januari. Det var första gången Staffanstorps kommun deltog i Svenska skidförbundets landsomfattande projekt ”Alla på snö”.

Läs mer