Röda tråden – samarbetsform mellan skola och fritidshem

Röda tråden är en samarbetsform mellan skola och fritidshem för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande, och skapa en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.

Läs mer

Kamratbanor tränar förmågan att samarbeta

Kamratbanor är ett koncept från äventyrspedagogiken där förmågan att samarbeta står i centrum. Barnen tränar även motorik, kommunikation och problemlösning.

Läs mer

Tala som TED – I have a dream

En av de viktigaste rollerna jag har som lärare är att ge mina elever modet att våga tala och stå upp för sina åsikter. Med inspiration från bland annat ”Tala som TED” arbetar vi med ett projekt där mina niondeklassare arbetar med att skriva och hålla personliga tal.

Läs mer

Mer problemlösning i matematik

Många av mina elever saknade bra strategier för att lösa flerstegsuppgifter i matematik. Hur skulle de få utmaningar, utveckla sin matematiska medvetenhet och bidra till varandras lärande?

Läs mer

Kooperativt lärande – varje individ bidrar

Kooperativt lärande är en undervisningsmetodik där varje individs bidrag i olika övningar bidrar till att alla i gruppen lär sig. Ett lärande som utgår från samarbete. Metodiken grundar sig i Vygotskijs socialkonstruktivistiska synsätt. Jag har det senaste året utvecklat det kooperativa lärandet i min undervisning och funnit att det har för mig löst många av mina funderingar på hur jag ska nå ett framgångsrikt lärande.

Läs mer

Från Spöket Spökis till Sally Smart

Cecilia Jensen, förstelärare på Hjärups skola, beskriver sitt tematiska och språkutvecklande arbetssätt med lågstadieelever. Hon försöker plocka in det mystiska i undervisningen, bl a genom dramatisering och skapande av figurer. Något man kanske borde utveckla även med äldre elever?

Läs mer