Annika Österlindh

Jag heter Annika Österlindh och arbetar på Baldersskolan både som förstelärare och som behörig textillärare i åk 3-9 sedan augusti 2017. Tidigare har jag arbetat som textillärare på en innerstadsskola i Malmö sedan 1989 och från 2014 även där som förstelärare.

I mitt arbete som lärare har jag byggt upp min undervisning kring att kunna tillgodose så många olika elevers behov som möjligt. Kan jag hjälpa dem individuellt att utveckla sig, så hjälper jag alla i klassrummet. Den grundläggande stöttningen är även positiv för de högpresterande eleverna, för jag får mer tid över till att hinna stanna upp och reflektera tillsammans med dem när det behövs.

Mina främsta styrkor som person och pedagog är struktur, mitt bemötande gentemot eleverna, samt att jag har ett reflekterande förhållningssätt. Jag försöker ständigt se mig själv och min praktik i spegeln och hitta utvecklingsmöjligheter samt vara en motor som stimulerar eleverna till eget tänkande. Tänka nya tankar är det som utvecklar oss. Jag fokuserar på att elevernas förmågor ska utvecklas och att de själva ska känna att de förstår och kan använda sina kunskaper.

Jag strävar mot att min undervisning ska vara strukturerad och stöttande, men också uppmuntra till kreativitet och utveckling. I mitt klassrum samarbetar eleverna och hjälps åt i sitt lärande och alla får reflektera över vad de kan och vad de ska lära sig. Mitt arbete i elevernas språkutveckling är uppdelad på många olika sätt och nivåer. Det är gynnsamt att samarbeta med svenskläraren vid vissa tillfällen, så att vi använder/strävar efter att använda samma begrepp som att resonera, tolka, analysera t.ex. Eleven känner sig tryggare i sin skolsituation om hen känner igen sig i sin lärandemiljö oavsett om hen är på en svensklektion eller en slöjdlektion.  Jag försöker även vidga elevernas ordförråd genom att arbeta mycket med att träna ämnesspecifika begrepp med både div skyltar (Learning Walls) som sätts upp och tas ner beroende på lektionens innehåll och olika läxor med ordkunskap som även kan följas upp med bildstöd och filmer.

I mitt eget lärande försöker jag hålla mig uppdaterad på pedagogisk forskning i allmänhet, men intresserar mig särskilt för ledarskapet i klassrummet, samt bedömning för lärande (BFL). Jag står bakom mycket som John Steinberg skriver i sina böcker och citerar från Världens bästa fröken; ”När eleverna vet att fröken ser dem, tycker om dem och vill vara med dem har de mycket lättare att acceptera struktur, normer och regler. Det finns inget tvivel att struktur är hemligheten bakom framgångsrika exempel på processpedagogik. Men brister det i kärleken är det nästintill omöjligt att få en fungerande struktur.”

Även Dylan Williams tankar kring formativ bedömning genomsyrar hela min undervisning, jag anser att hans strategier är självklara arbetssätt för att kunna få eleverna till att bli ägare av sitt eget lärande. Jag tycker att det är viktigt att verklighetsanknyta skolans krav på vilka förmågor som eleven ska tränas i och vilka mål de arbetar mot. Detta arbete, som de visar under lektionstid blir så småningom deras betyg och den bedömningen ska de förstå, så att de vet vad som krävs av dem framöver. När jag läste James Nottinghams bok Utmanande undervisning blev det en härlig bekräftelse i mitt arbete, jag kände igen mig på många punkter, allt ifrån ansträngning, återkoppling, utmaning, reflektion till självkänsla. Jag ser mig som en personlig tränare; uppmuntrar eleverna, ger fokuserad återkoppling och utmanar dem så mycket som möjligt – då utvecklas de mest. Det är också viktigt att ha med Carol Dwecks bok Mindset, där hon tar upp vikten av att vi berömmer och bekräftar elevernas arbete/progression på ett ”rätt” sätt som driver dem vidare. Det viktiga är inte görandet utan lärandet!

Jag ser mig som en ämneskompetent person som handleder eleverna att hitta sin egen kunskap, genom min långa lärargärning jag har fortlöpande dokumenterat och reviderat mina arbetssätt. Läs gärna artikeln om mig på Pedagog Staffanstorp.

 

Hoppa till navigering