Tove Fastrup

Mitt namn är Tove Fastrup och jag arbetar på Stanstorpsskolan. Jag är legitimerad 1-7 lärare i svenska, SO och idrott. Det här läsåret undervisar jag i åk 1.

Mitt uppdrag som förstelärare är att utveckla verksamheten och skapa förutsättningar för elever att nå en hög måluppfyllelse.

Detta gör jag genom att vara en tydlig ledare, med engagemang och fokus. Kollegialt lärande och mitt arbetslag är viktigt för mig. Ett tillåtande klassrumsklimat, där barnen känner trygghet genom struktur och tydliga mål, ser jag som en förutsättning för lärande och utveckling. Jag arbetar med ett språkutvecklande arbetssätt.
Cirkelmodellens fyra faser genomsyrar mitt tankesätt. Vi börjar gemensamt genom att först bygga upp förkunskaper, därefter studera förebilder och laborera, arbeta i grupp eller par, för att slutligen arbeta enskilt.
Även samtal om text är ett viktigt inslag i min undervisning. Att utgå från en gemensam text och i ett samtal dela med sig av sina tankar som eleven skrivit ner i sin loggbok, där vi lär oss att lyssna på varandra, att inget är rätt eller fel och att man har rätt att ändra sin åsikt, leder till ett tillåtande klassrumsklimat.
För att nå en högre måluppfyllelse för varje elev, tycker jag det är viktigt att eleven får visa sin kreativitet på olika sätt, att få pröva olika arbetssätt och arbetsformer. Därför låter jag IKT vara en naturlig del i min undervisning, samt ett nära samarbete med fritidspedagogerna.
Vi arbetar tematiskt och ser till att temat genomsyrar hela skol-och fritidsdagen för eleverna. Vi har ett kollegialt samarbete, som vi kallar “Den röda tråden”, enligt vårt mål och våra riktlinjer som går att läsa i lgr 11 (del 2). En samarbetsform mellan skola och fritidshem för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande.”

Hoppa till navigering