Susanne Elg Appelros

Jag heter Susanne Elg Appelros och är förstelärare på Uppåkraskolan som är en F-6 skola. Jag är legitimerad grundskollärare och undervisar årskurserna 4-6 i svenska, engelska, SO och bild. Jag har arbetat i Staffanstorps kommun sedan år 2000.

Jag strävar efter att min undervisning ska vara tydlig och strukturerad. Klassrummets miljö är tillåtande och flerstämmig och har fokus på ämne och kunskapsmål. Jag lägger stor vikt vid att förklara vad målet med lektionen är för att stödja eleverna i lärprocessen men också för att skapa trygghet.

Det övergripande målet med min undervisning är att eleverna ska bli goda läsare och skribenter. Tillsammans med eleverna arbetar jag dagligen med ordförståelse, ords ursprung och betydelse oavsett ämne. Inte minst i SO-ämnena finns många abstrakta begrepp som kan vara svåra att förstå och som måste förklaras närmare.

För att eleverna ska bli goda läsare och skrivare räcker det inte med att de läser mycket, de måste också möta olika texttyper. Jag arbetar specifikt med olika genrer för att eleverna ska utveckla strategier för mötet med olika sorters genretexter men också för att de lättare ska kunna skriva texter för olika syften och sammanhang.

För att stödja eleverna i deras lärandeprocess försöker jag arbeta med ett formativt förhållningssätt. Målet med det formativa förhållningssättet är att eleverna ska utveckla en självständighet och självdisciplin, det vill säga att ta ansvar för det egna lärandet men också att vi ska lära av varandra. Varje elev har nu tillgång till ett digitalt verktyg, med vilket vi framöver tillsammans ska utveckla former, rutiner och metoder för det formativa arbetet.

Något som också skulle vara intressant att utveckla är språkintegrerad ämnesundervisning. Jag anser att det är ett viktigt utvecklingsområde inom skolan och det ger också en naturlig bas för fördjupade ämneskunskaper och ökade möjligheter till kollegialt lärande.

Hoppa till navigering