Ipad passar alla åldrar. Foto: Courosa by flickr.com

Pedagogiska exempel och kollegial inspiration

Pedagog Staffanstorp finns för att sprida pedagogiska exempel och kollegial inspiration. Vi vill visa upp våra pedagoger och synliggöra arbetet i Staffanstorps skolor och förskolor.

Läs mer »

Kamratbanor tränar förmågan att samarbeta

Kamratbanor är ett koncept från äventyrspedagogiken där förmågan att samarbeta står i centrum. Barnen tränar även motorik, kommunikation och problemlösning.

Läs mer »

Tala som TED – I have a dream

En av de viktigaste rollerna jag har som lärare är att ge mina elever modet att våga tala och stå upp för sina åsikter. Med inspiration från bland annat ”Tala som TED” arbetar vi med ett projekt där mina niondeklassare arbetar med att skriva och hålla personliga tal.

Läs mer »

Mer problemlösning i matematik

Många av mina elever saknade bra strategier för att lösa flerstegsuppgifter i matematik. Hur skulle de få utmaningar, utveckla sin matematiska medvetenhet och bidra till varandras lärande?

Läs mer »

Kooperativt lärande – varje individ bidrar

Kooperativt lärande är en undervisningsmetodik där varje individs bidrag i olika övningar bidrar till att alla i gruppen lär sig. Ett lärande som utgår från samarbete. Metodiken grundar sig i Vygotskijs socialkonstruktivistiska synsätt. Jag har det senaste året utvecklat det kooperativa lärandet i min undervisning och funnit att det har för mig löst många av mina funderingar på hur jag ska nå ett framgångsrikt lärande.

Läs mer »

Från Spöket Spökis till Sally Smart

Cecilia Jensen, förstelärare på Hjärups skola, beskriver sitt tematiska och språkutvecklande arbetssätt med lågstadieelever. Hon försöker plocka in det mystiska i undervisningen, bl a genom dramatisering och skapande av figurer. Något man kanske borde utveckla även med äldre elever?

Läs mer »

Struktur, eller hur?

Hur kan vi få eleverna att utveckla sitt skrivande av faktatexter? Vår roll som lärare är att ge eleverna väglett stöd i sitt skrivande och därför har vi under vårterminen arbetat enligt Adrienne Gears modell i våra treor.

Läs mer »

Nordplus ger nya perspektiv på undervisningen

På Stanstorpsskolan har vi påbörjat ett projekt för få autentiska mottagare till elevernas arbete, samt ge elever och pedagoger upplevelser och nya perspektiv. Vi hoppas få stipendier för att elever och lärare ska få möjlighet att personligen stifta bekantskap med de andra nordiska ländernas kultur, levnadssätt, normer, språk och natur, med mera.

Läs mer »

Reflektioner kring lärande och grit

Begreppet ”grit” tycks vara på väg att revolutionera vår syn på inlärning. Det kan ungefär översättas med ”djävlar anamma”, ”gry” eller ”driv” och det handlar om att hålla fast vid ett långsiktigt mål och inte ge upp vid motgångar. Kan jag som lärare påverka?

Läs mer »

Alla på snö

Nu är sportlovet här och kommunens fjärdeklassare är väl rustade för att slänga sig ut i pisterna efter att värmt upp på Vallåsen den 26 januari. Det var första gången Staffanstorps kommun deltog i Svenska skidförbundets landsomfattande projekt ”Alla på snö”.

Läs mer »

Bookis – Att skriva för riktiga mottagare

Kan verkligen vem som helst i hela världen läsa min bok? Till och med i Afrika?

Läs mer »