Ipad passar alla åldrar. Foto: Courosa by flickr.com

Pedagogiska exempel och kollegial inspiration

Pedagog Staffanstorp finns för att sprida pedagogiska exempel och kollegial inspiration. Vi vill visa upp våra pedagoger och synliggöra arbetet i Staffanstorps skolor och förskolor.

Läs mer »

IntoWords – Talsyntes och ordprediktion

Sedan årsskiftet har alla elever i Staffanstorp tillgång till verktyget IntoWords. IntoWords är en talsyntes och ordprediktion som fungerar på alla enheter som eleverna använder i skolan, det spelar alltså ingen roll om du sitter med en PC, Mac eller iPad. Det här ger ökad tillgänglighet för alla.

Läs mer »

Stärkt digital kompetens – för alla

Senast den 1 juli 2018 ska arbetet med att ge eleverna ökad digital kompetens vara på plats! Alla som arbetar i och med skolan behöver hjälpas åt: politiker, förvaltning, skolledare, lärare och skolbibliotekarier. Vi har sammanställt regeringens ändringar i styrdokumenten och Skolverkets insatser kring kompetensutveckling, för att försöka ge en bra bild av vad som behöver göras.

Läs mer »

#gilla_lära_språk – Föreläsning med Anki Demred

Anki Demred och Ida Söderman har skapat webbplatsen #gilla_lära-språk. Kommunens lärare fick den 6 april möjligheten att ta del av den och lyssna till erfarenheter från Ankis och Idas arbete med språkträning i de tidiga skolåren.

Läs mer »

Att utveckla texter med hjälp av kamratrespons

Kamratrespons ger texter ett fylligare och mer intressant innehåll. Eleverna är läranderesurser för varandra och tränar på att ge varandra feedback som leder arbetet med texterna framåt.

Läs mer »

Hjärngympa – pulshöjande aktiviteter för bättre lärande

Hjärngympa är ett projekt på Stanstorpsskolan som går ut på att två av skolans klasser får två extra rörelsepass innan den ordinarie skoldagen börjar, både för en bättre hälsa, men främst för att öka inlärningsförmågan.

Läs mer »

Röda tråden – samarbetsform mellan skola och fritidshem

Röda tråden är en samarbetsform mellan skola och fritidshem för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande, och skapa en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.

Läs mer »

Kamratbanor tränar förmågan att samarbeta

Kamratbanor är ett koncept från äventyrspedagogiken där förmågan att samarbeta står i centrum. Barnen tränar även motorik, kommunikation och problemlösning.

Läs mer »

Tala som TED – I have a dream

En av de viktigaste rollerna jag har som lärare är att ge mina elever modet att våga tala och stå upp för sina åsikter. Med inspiration från bland annat ”Tala som TED” arbetar vi med ett projekt där mina niondeklassare arbetar med att skriva och hålla personliga tal.

Läs mer »

Mer problemlösning i matematik

Många av mina elever saknade bra strategier för att lösa flerstegsuppgifter i matematik. Hur skulle de få utmaningar, utveckla sin matematiska medvetenhet och bidra till varandras lärande?

Läs mer »

Kooperativt lärande – varje individ bidrar

Kooperativt lärande är en undervisningsmetodik där varje individs bidrag i olika övningar bidrar till att alla i gruppen lär sig. Ett lärande som utgår från samarbete. Metodiken grundar sig i Vygotskijs socialkonstruktivistiska synsätt. Jag har det senaste året utvecklat det kooperativa lärandet i min undervisning och funnit att det har för mig löst många av mina funderingar på hur jag ska nå ett framgångsrikt lärande.

Läs mer »