Utvecklingsarbete

I Staffanstorp pågår flera olika utvecklingsarbeten. Bland annat utbildas skolledarna i Leda digitalisering.

Lärare är välkomna att delta i nätverksträffar kring Skriva sig till lärande (STL) och Bookis.

Fritidshemmen driver ett stort utvecklingsprojekt för att öka kvaliteten.

I förskolan arbetar man medvetet med det systematiska kvalitetsarbetet och kollegialt lärande. Under läsåret 17/18 deltar all personal i kommunens förskolor i Läslyftet i förskolan, en kompetensutvecklingsinsats via Skolverket. 

Hoppa till navigering

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 characters available

2 kommentarer till Utvecklingsarbete

 1. Hej!
  Jag har via rektor på vår skola förstått att staffanstorp kommun har under förra läsåret haft ett extra fokus på att identifiera och stötta de särskilt begåvade barnen i kommunen. Jag undrar vad detta innebär i praktiken? På vilket sätt jobbar man i skolorna med detta? På olika nivåer rektor, lärare, specialpedagog? Finns det några övergripande gemensamma strategier eller är det upp till var skola? Finns det några samarbeten mellan skolorna så att barnen har möjlighet att träffa likasinnade och inte som oftast vara ensam och känna sig udda eller konstig. Tex gemensamma undervisningstillfällen/ dagar eller till och med en klass för bara särskilt begåvade barn. Som kan jobba i ett snabbare tempo, accelera och berikas. I staffanstorp finns ca 6000 skolbarn F-9. Det betyder att ca 180-240 särskilt begåvade barn finns i kommunen, beroende på vilket mätintstrument som används för att identifiera. Det borde vara ett underlag nog för till och med 2-3 specialklasser där kunskapsnivå före ålder har betydelse för gruppens sammansättningen. Hur många av dessa barn har fått det stöd i skolan som de behöver för att behålla sitt välmående?

  1. Hej Elin!
   Du ställer många frågor som jag hoppas kunna besvara.

   Eftersom det inte finns en gemensam definition på vad särskild begåvning är går frågan inte att svara på med en enkel siffra. I Staffanstorp för vi heller inget register över eleverna.

   Den strängaste definitionen på särskild begåvning är den som Mensa använder, d.v.s. en prestation som ligger över den 98 percentilen på ett standardiserat begåvningstest. I Staffanstorp finns det ca 3400 skolbarn. Det innebär att 2% av barnen i Staffanstorp (ca 100 barn) har en särskild begåvning om vi utgår ifrån att invånarna i Staffanstorp är ett representativt urval ur befolkningen. Det finns dock forskning som visar att inte alla som tydligt har en särskild begåvning lyckas visa det i ett IQ-test.

   Skolorna arbetar väldigt olika med dessa barn, och det är de själva som bäst kan svara på din fråga om hur man arbetar. På övergripande nivå har vi gjort lite olika insatser de senaste åren. Detta har bland annat bestått av föreläsningar (av en nu vuxen särskilt begåvad person som berättat om sina upplevelser av skolan), Resurscentrums psykologer har hållit föreläsningar för specialpedagoger på flera av skolorna men även varit inkopplade på en handfull individärenden kring elever som är eller misstänkts vara särskilt begåvade inom ett eller flera områden. Resurscentrum erbjuder från denna höst även föreläsningar till alla skolor kring särskilt begåvade barn. Utöver detta har Skolverket tagit fram ett stödmaterial för att underlätta för pedagogerna ute i verksamheterna.

   Min bedömning är att det bästa sättet att identifiera elever med en särskilt hög begåvning inom ett eller flera områden är att göra en grundlig pedagogisk kartläggning där särskild begåvning inom ett eller flera områden finns med i frågeställningen. Då kan man också ge eleven det bästa stöd som just den behöver.

   Hälsningar

   Niklas Massoudi
   Verksamhetschef Resurscentrum – central barn- och elevhälsa
   Staffanstorps kommun